คำถามที่พบบ่อย 

ถาม ตอบ
การตรวจสอบหน่วยคะแนน ต้องทำอย่างไร - สมาชิกสามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนจากเอกสาร ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับจากาการประชุม/อบรม วิชาการต่าง ๆ
- สมาชิกสามารถตรวจสอบหน่วยคะแนน ใน www.cnethai.org โดยในช่อง username ให้ระบุ เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล ส่วน password ให้ระบุเลขที่บัตรประชาชน กรณีสมาชิกไม่สามารถเข้าระบบตรวจสอบหน่วยคะแนนได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ โทรศัพท์ 02-5967562-66
หน่วยคะแนนยังไม่ครบ 50 หน่วยต้องทำอย่างไร

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่สมาชิกสามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนนได้ มีทั้งหมด 26 กิจกรรม กิจกรรมที่สมาชิกส่วนใหญ่เข้าร่วมเพื่อสะสมหน่วยคะแนน ได้แก่
1) การเข้าร่วมประชุม/อบรมวิชาการทางด้านการพยาบาลที่สภาการพยาบาลให้การรับรองหน่วยคะแนน (ตรวจสอบได้จาก
www.cnethai.org/news.php เรื่องการประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
2) การเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลและผดุงครรภ์ (Nursing specialty / Short course Training)
3) การศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก สาขาทางการพยาบาล
4) การลงทะเบียนซื้อบทความวิชาการเพื่อศึกษาด้วยตนเอง (ตรวจสอบได้จาก
www.cnethai.org/download.php เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสะสมหน่วยคะแนนจากบทความวิชาการ
5) การทำแบบทดสอบในบทความฟรีทาง Online ที่ www.cnethai.org
6) การตีพิมพ์บทความวิชาการพยาบาลในวารสารทางการพยาบาล (Publication)
7) การเสนอผลงานทางวิชาการ (Scientific presentation) ฯลฯ ศึกษารายละเอียดได้ที่
http://www.cnethai.org/CCNE/news การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

หน่วยคะแนนสามารถเก็บไปใช้ต่ออายุ ใบอนุญาตฯ รอบต่อไปได้หรือไม่ หน่วยคะแนนที่สามารถใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องเป็นหน่วยคะแนนที่สะสมในช่วงของใบอนุญาตฯ นั้น ๆ เช่น ใบอนุญาตฯ อนุมัติ 24 ธ.ค.2560 หมดอายุ 23 ธ.ค.2565 ต้องเก็บสะสมหน่วยคะแนนตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.2560 – 23 ธ.ค.2565 และคะแนนทั้งหมดจะถูกตัดออกเมื่อสมาชิกดำเนินการต่ออายุวันที่ 23 ธ.ค.2555 การต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งต่อไปก็ต้องเริ่มเก็บสะสมหน่วยคะแนนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป
จะทราบได้อย่างไรว่าการประชุม/การอบรมใด ที่สภาการพยาบาลให้การรับรองหน่วยคะแนน สามารถตรวจสอบการประชุม/การอบรมที่สภาการพยาบาลในการรับรอง ได้ใน www.cnethai.org/news.php เรื่อง การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์จากสภาการพยาบาล
ถาม ตอบ
มีหนังสือบทความออกใหม่หรือยัง เรื่องอะไร ราคาเท่าไหร่ -
การลงทะเบียนบทความวิชาการต้องทำอย่างไร -
ในแต่ละปีจะมีบทความกี่เล่ม ในแต่ละปีจะมีบทความอย่างน้อย 1-2 เล่ม
บทความ online ที่เป็นข้อสอบฟรีจะเปลี่ยนทุกเดือนหรือไม่ บทความฟรี ที่ให้สมาชิกศึกษาด้วยตนเอง จะเปลี่ยนประมาณ 4 เดือนต่อเรื่อง เพื่อให้สมาชิกที่มีหน่วยขาด 1-2 หน่วยคะแนน สามารถเก็บสะสมเพิ่มเติม
-
-