การรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก    ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก ให้แสดงความจำนงมายังวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย  และให้ปฏิบัติตามประกาศวิทยาลัยฯ  เรื่อง แนวปฏิบัติการรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก        ดาวน์โหลดเอกสาร       

2. ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับรองฯ                                          ดาวน์โหลดเอกสาร   

3. คำขอรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก                                                ดาวน์โหลดเอกสาร

4. แบบชำระเงินค่าธรรมเนียม (Teller Payment)                                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร