จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้จัดทำจดหมายข่าววิทยาลัย (APN Newsletter)

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเผยแพร่สาระความรู้ต่างๆ โดยในปี 2561 นี้จะมีทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - เมษายน)                  ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม)               ดาวน์โหลด 

ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน - ธันวาคม)                  ดาวน์โหลด