จดหมายข่าววิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้จัดทำจดหมายข่าววิทยาลัย (APN Newsletter)

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเผยแพร่สาระความรู้ต่างๆ ปีละ 3 ฉบับ

APN Newsletter ประจำปี 2561 :        ฉบับที่ 1             ฉบับที่ 2             ฉบับที่ 3

APN Newsletter ประจำปี 2562 :

       ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)       ดาวน์โหลด

       ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)    ดาวน์โหลด

       ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)       ดาวน์โหลด