การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2566 โดยสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัย APN โทรศัพท์ 02 596 7573-4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ พ.ศ. 2565     ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2566    ดาวน์โหลดเอกสาร

3. คำขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2566   ดาวน์โหลดเอกสาร