การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2563 โดยผู้มีประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นคำสอบ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัย APN โทรศัพท์ 02 596 7573-4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร

3. แบบคำขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ            ดาวน์โหลดเอกสาร

4. ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ              ดาวน์โหลดเอกสาร