หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรในปี 2562 วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงฯ ร่วมกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรใน 4 สาขา คือ 1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2) สาขาการพยาบาลเด็ก  3) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และ 4) สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัยฯ โทรศัพท์ 02 5967573-4 รายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ประกาศหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2563                  ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ใบสมัครเข้าหลักสูตรฝึกอบรม                                 ดาวน์โหลดเอกสาร

3. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน                     ดาวน์โหลดเอกสาร

4. ใบชำระเงินค่าสมัคร (Teller Payment)                     ดาวน์โหลดเอกสาร

5. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ ปี 2562  (New) ดาวน์โหลดเอกสาร