ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ รุ่นที่ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967574
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ข้อมูลขนาดใหญ่-โอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับพยาบาลในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Big Data - Big Opportunities for Nurses in a Data-Driven World 1 28-29 พ.ย. 65 13.00
2 รหัสกิจกรรม : E003-L-65-C2-0014-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักและแนวปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ครั้งที่ 2) Principles and Practice Guideline in Infection Prevention and Control of Hospital-Associated infections 1 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 32.50
3 รหัสกิจกรรม : E054-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 074311890 ต่อ 314
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ประจำปี 2566 - 1 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 27.00
4 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0042-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 2 28-29 พ.ย. 65 12.00
5 รหัสกิจกรรม : H038-M-65-C2-0005-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 4700
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล สำหรับพยาบาลวิชาชีพ - 1 28 พ.ย. 65 6.00
6 รหัสกิจกรรม : E009-M-65-C3-0006-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 093 357 8737
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม - 1 28-29 พ.ย. 65 12.50
7 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C3-0023-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 18 การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรตามมาตรฐาน HA (5th Edition) - 1 28-30 พ.ย. 65 16.00
8 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0026-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤตสำหรับพยาบาลหอผู้ป่วย Rapid Response Training for Ward Nurse: RRTWN 3 28 พ.ย. 65 5.50
9 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C2-0014-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9045
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ปันความรู้ด้วยความรัก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ - 1 28 พ.ย. 65 2.50
10 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C3-0014-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633558
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 18 - 1 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 32.50
11 รหัสกิจกรรม : H128-M-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโป่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 0982843984
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ - 1 28 พ.ย. 65 5.50
12 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C2-0016-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 08 9453 6499
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เพิ่มสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองในการวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Online) - 1 29 พ.ย. 65 3.00
13 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C7-0002-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2201 1608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
COVID-19 Management in Post Pandemic Era (Online) - 1 29 พ.ย. 65 2.00
14 รหัสกิจกรรม : H017-L-65-C3-0003-1
ที่อยู่ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817981171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล - 1 29-30 พ.ย. 65 13.50
15 รหัสกิจกรรม : H038-M-65-C2-0005-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 4700
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล สำหรับพยาบาลวิชาชีพ - 2 29 พ.ย. 65 6.00
16 รหัสกิจกรรม : H068-M-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เทคนิคการให้บริการปรึกษาทางสุขภาพ - 1 30 พ.ย. 65 5.50
17 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0025-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) 1 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 13.00
18 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0029-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60225
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งขั้นสูง Advanced Oncological Nursing Course 1 30 พ.ย. 65 - 28 มี.ค. 66 50.00
19 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C3-0024-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support: Provider course 1 1-2 ธ.ค. 65 12.00
20 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0044-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นกลาง สำหรับพยาบาลภายในคณะฯ Intermediate Life support for Nurse Course 1 1 ธ.ค. 65 6.00
21 รหัสกิจกรรม : H055-M-65-C3-0011-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพการพยาบาล (QA) ปี 2565 - 1 1-2 ธ.ค. 65 11.00
22 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C2-0015-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update Symposium in Renal Diseases & Biotechnology for Blood Purification Program 2022 - 1 1-2 ธ.ค. 65 12.50
23 รหัสกิจกรรม : E030-L-65-C3-0009-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2416500 ต่อ 3103
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 2 - 1 1-8 ธ.ค. 65 27.50
24 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0018-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2564000 ต่อ 60272
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) Specialist 1 1-29 ธ.ค. 65 50.00
25 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C2-0006-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการความท้าทายการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเวชศาสตร์เขตเมือง (Online) - 1 1-2 ธ.ค. 65 11.50
26 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0048-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 8765
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำ SiCTT by MEWS ลงสู่การปฏิบัติ: การรายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน (Online) - 1 2 ธ.ค. 65 2.00
27 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C1-0004-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 8th Chiang Mai Conference of Emergency Medicine (CCEM 2022) Confronting the Challenges of New Era EM 1 2 ธ.ค. 65 7.50
28 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0041-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาทักษะและ เทคนิคการเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาล BLS Instructor and teaching assistant for Pediatric advanced life support 1 2 ธ.ค. 65 5.00
29 รหัสกิจกรรม : E075-L-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0827605467
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สุขภาพทางเลือกในวิถีถัดไป Alternative Health in the Next Normal 1 2 ธ.ค. 65 6.50
30 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0024-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60250
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Empowerment แกนนำ/CNPG & CMT2Research - 1 2 ธ.ค. 65 - 13 มิ.ย. 66 47.50
31 รหัสกิจกรรม : BON_-L-65-C2-0006-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 592 6260
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) - 1 2 ธ.ค. 65 6.50
32 รหัสกิจกรรม : E078-L-65-C3-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0867932079
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Up skill of Nursing Practices in a Primary Health Care - 1 4-23 ธ.ค. 65 50.00
33 รหัสกิจกรรม : E035-L-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819241180
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง - 1 6-15 ธ.ค. 65 31.00
34 รหัสกิจกรรม : E030-L-65-C2-0006-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2416500 ต่อ 3103
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลและ การดำเนินการวิจัย R2R R&D กิจกรรมครั้งที่ 1 เรื่อง เทคนิคการเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยระดับชาติ (Online) - 1 6 ธ.ค. 65 2.50
35 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0043-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ Pediatric CPR provider course for nurses 1 6 ธ.ค. 65 6.00
36 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0043-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ Pediatric CPR provider course for nurses 2 7 ธ.ค. 65 6.00
37 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0027-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60270
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับพยาบาลหัวหน้าทีม/พยาบาลเจ้าของผู้ป่วย ระดับ 4-5 Leadership Preparedness Program-I 1 7-9 ธ.ค. 65 19.50
38 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0028-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60225
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลวิชาชีพ - 1 7-9 ธ.ค. 65 21.50
39 รหัสกิจกรรม : H157-M-65-C1-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด
เบอร์โทรศัพท์ : 0922597645
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมฟื้นฟูความรู้ประจำปี : IC day - 1 7 ธ.ค. 65 5.50
40 รหัสกิจกรรม : H115-M-65-C2-0005-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 022076179
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เตรียมความพร้อมผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ - 1 7-8 ธ.ค. 65 11.00
41 รหัสกิจกรรม : BON_-L-65-C3-0016-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 592 6260
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข - 1 7-9 ธ.ค. 65 19.50
42 รหัสกิจกรรม : BON_-L-65-C3-0017-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 592 6260
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาผลงานวิชาการพยาบาล โดยระบบเครือข่ายพยาบาลพี่เลี้ยง ประจำปี 2566 - 1 7-9 ธ.ค. 65 14.50
43 รหัสกิจกรรม : H002-L-65-C4-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
งานประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ระดับภาคใต้ “Resilience and Learning for Quality in Healthcare : ล้มเป็น ลุกไว ได้เรียนรู้ เพื่อคุณภาพบริการสุขภาพ” - 1 7-9 ธ.ค. 65 16.00
44 รหัสกิจกรรม : H121-M-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0960424938
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ในการจัดหาดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 - 1 7 ธ.ค. 65 6.00
45 รหัสกิจกรรม : H043-M-65-C3-0010-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 61413
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM - 1 7-9 ธ.ค. 65 15.00
46 รหัสกิจกรรม : H011-L-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 0846152780
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสามัญประจำปี 2565 ประชุมวิชาการเรื่อง การบริการสุขภาพ : ก้าวไปด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ระบบบริการวิถีถัดไป (Health Service : Moving Together in the next normal) - 1 8-9 ธ.ค. 65 11.00
47 รหัสกิจกรรม : H017-L-65-C3-0004-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817981171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิต และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced CPR) - 1 8-9 ธ.ค. 65 12.00
48 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0046-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 1 8-9 ธ.ค. 65 8.50
49 รหัสกิจกรรม : H064-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 years of experience: Knee replacement; How to maximize care and management? - 1 8-9 ธ.ค. 65 12.00
50 รหัสกิจกรรม : E037-M-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0844281974
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) - 1 8-9 ธ.ค. 65 10.50
51 รหัสกิจกรรม : H027-M-65-C3-0011-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 045-319200 ต่อ 1222
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโรค HIV/STI - 1 8-9 ธ.ค. 65 10.50
52 รหัสกิจกรรม : H002-L-65-C4-0004-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
งานประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ระดับภาคใต้ “Resilience and Learning for Quality in Healthcare : ล้มเป็น ลุกไว ได้เรียนรู้ เพื่อคุณภาพบริการสุขภาพ” - 1 8-9 ธ.ค. 65 10.00
53 รหัสกิจกรรม : H088-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 025766524
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเบาหวานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ : เบาหวานทันยุค CRA Diabetes Workshop ๒๐๒๒ : Update in Diabetes care 1 9 ธ.ค. 65 6.50
54 รหัสกิจกรรม : E034-L-65-C4-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0813389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและส่งต่อของ รพ.เครือข่าย - 1 9 ธ.ค. 65 6.50
55 รหัสกิจกรรม : H037-M-65-C1-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0895567051
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
CSSD การเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง - 1 10-11 ธ.ค. 65 11.50
56 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0047-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฟื้นฟูทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูง - 1 13 ธ.ค. 65 6.00
57 รหัสกิจกรรม : H074-M-65-C3-0006-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0819891572
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้การปรึกษาขั้นสูงเรื่องโรคเอดส์ โดยใช้แนวคิด Satir Model - 1 13-16 ธ.ค. 65 22.50
58 รหัสกิจกรรม : H017-L-65-C3-0004-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817981171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิต และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced CPR) - 2 13-14 ธ.ค. 65 12.00
59 รหัสกิจกรรม : E062-L-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817195404
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมฟื้นฟูผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เขตสุขภาพที่ 6 (Online) - 1 13-15 ธ.ค. 65 19.00
60 รหัสกิจกรรม : E030-L-65-C2-0005-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2416500 ต่อ 3103
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลและ การดำเนินการวิจัย R2R R&D กิจกรรมครั้งที่ 2 เสนา เรื่อง การดำเนินการวิจัย R2R R&D เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน - 1 13 ธ.ค. 65 5.50
61 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C2-0015-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0894536499
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฟื้นฟูความรู้เรื่องจริยธรรมทางการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Online) - 1 13 ธ.ค. 65 3.00
62 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C2-0005-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรม EKG Interpretation for Nurses - 2 14-16 ธ.ค. 65 13.00
63 รหัสกิจกรรม : E026-L-65-C3-0006-1
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8444239
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลมะเร็งเต้านม Breast cancer care manager 1 15-16 ธ.ค. 65 11.00
64 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C1-0011-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0837130443
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี 2565 Critical Care Medicine 2022 : Keeping Moving Forward - 1 15-17 ธ.ค. 65 17.50
65 รหัสกิจกรรม : H010-L-65-C3-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ้งหวัดจันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0641964048
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่่ได้รับยาเคมีบำบัด ปีงบประมาณ 2566 - 1 15 ธ.ค. 65 5.50
66 รหัสกิจกรรม : H010-L-65-C3-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ้งหวัดจันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0641964048
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่่ได้รับยาเคมีบำบัด ปีงบประมาณ 2566 - 2 16 ธ.ค. 65 5.50
67 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0009-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 025967572
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมฟื้นฟูทักษะการให้บริการสำหรับผู้ดำเนินการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Online) - 1 16-18 ธ.ค. 65 19.00
68 รหัสกิจกรรม : E010-L-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102886
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน : 60 ชั่วโมง - 2 16 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66 50.00
69 รหัสกิจกรรม : H164-M-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2717407
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับยาเคมีบำบัดสำหรับพยาบาล 2 st SWU HEALTH PROFESSINOAL MEETING : Hematology 2022:2P Safety 1 16 ธ.ค. 65 4.50
70 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C3-0008-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Up skill and Re skill Heart Failure Education - 1 16 ธ.ค. 65 6.00
71 รหัสกิจกรรม : H002-L-65-C4-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การทำวิจัย และผลงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์ สำหรับพยาบาล ประจำปี 2566 - 1 16 ธ.ค. 65 5.00
72 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0002-2
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ - 6 17 ธ.ค. 65 7.50
73 รหัสกิจกรรม : G009-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
DIALYSIS UPDATE 2022 - 1 18 ธ.ค. 65 6.50
74 รหัสกิจกรรม : E003-L-65-C2-0015-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักและแนวปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ครั้งที่ 3) Principles and Practice Guideline in Infection Prevention and Control of Hospital-Associated infections 1 19-23 ธ.ค. 65 32.50
75 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-65-C1-0005-2
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0808952065
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ทิศทางและบทบาทขององค์กรวิชาชีพในการเตรียมความพร้อมของพยาบาลเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น - 3 19 ธ.ค. 65 6.00
76 รหัสกิจกรรม : E003-L-65-C2-0012-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเตรียมพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤต (Online) - 1 19-23 ธ.ค. 65 40.00
77 รหัสกิจกรรม : E050-L-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1656007?
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2566 : การรักษาโรคเบื้องต้น (ฟื้นฟู NP) Online - 1 19-23 ธ.ค. 65 35.00
78 รหัสกิจกรรม : E030-L-65-C2-0004-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2416500 ต่อ 3103
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิจัยและนวัตกรรมทางการ พยาบาลและการดำเนินการวิจัย R2R R&D กิจกรรมครั้งที่ 3 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย - 1 19 ธ.ค. 65 2.50
79 รหัสกิจกรรม : H040-M-65-C3-0012-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา
เบอร์โทรศัพท์ : 0814004726
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2 19 ธ.ค. 65 - 17 ม.ค. 66 50.00
80 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C3-0025-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการประเมินและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 1 19 ธ.ค. 65 5.00
81 รหัสกิจกรรม : E006-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0869671170
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การส่งเสริมศักยภาพการสอนทางการพยาบาลในคลินิก - 1 19-23 ธ.ค. 65 35.50
82 รหัสกิจกรรม : H093-M-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : กองการพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 0899019847
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและภาวะช็อคจากการติดเชื้อ - 1 19 ธ.ค. 65 5.50
83 รหัสกิจกรรม : H064-M-65-C3-0004-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - 1 19 ธ.ค. 65 6.00
84 รหัสกิจกรรม : H064-M-65-C3-0004-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - 2 20 ธ.ค. 65 6.00
85 รหัสกิจกรรม : H064-M-65-C2-0002-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเพิ่มสมรรถนะแก่พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันและ การป้องกันพลัดตกหกล้ม - 1 20 ธ.ค. 65 2.00
86 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-65-C1-0009-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022474463
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565และการประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการที่คุ้มค่า : อัตรากำลัง ค่าบริการ ระบบการบันทึกรหัสกิจกรรมการพยาบาลหลังภัยพิบัติโรคระบาด (Online) Value based management : FTE, FEE, ICD-10 post Pandemic 1 20-22 ธ.ค. 65 19.50
87 รหัสกิจกรรม : H093-M-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : กองการพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 0899019847
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและภาวะช็อคจากการติดเชื้อ - 2 20 ธ.ค. 65 5.50
88 รหัสกิจกรรม : E035-L-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819241180
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง - 2 20-28 ธ.ค. 65 31.00
89 รหัสกิจกรรม : E020-L-65-C1-0008-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เสวนาวิชาการพยาบาล Update state of Art เรื่อง เทคนิคการบริหารยาฉีด Drug injection administration technique 1 20 ธ.ค. 65 2.50
90 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0006-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประเด็นจริยธรรมในการตัดสินใจทางคลินิก - 1 20 ธ.ค. 65 3.00
91 รหัสกิจกรรม : H011-L-65-C3-0004-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 0846152780
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด - 1 21 ธ.ค. 65 5.50
92 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0028-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60225
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลวิชาชีพ - 2 21-23 ธ.ค. 65 21.50
93 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0027-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60270
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับพยาบาลหัวหน้าทีม/พยาบาลเจ้าของผู้ป่วย ระดับ 4-5 Leadership Preparedness Program-I 2 21-23 ธ.ค. 65 19.50
94 รหัสกิจกรรม : H062-M-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 0815690131
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด - 1 21-23 ธ.ค. 65 15.00
95 รหัสกิจกรรม : E042-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0838211449
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
นมแม่...สู่วิถีการดูแลในชุมชน: Management in Breastfeeding and New Trend - 1 22-23 ธ.ค. 65 12.00
96 รหัสกิจกรรม : E034-L-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0813389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Love you Heart Day….. Multiverse of Cardiology 2022 - 1 22-23 ธ.ค. 65 13.00
97 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0026-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤตสำหรับพยาบาลหอผู้ป่วย Rapid Response Training for Ward Nurse: RRTWN 4 22 ธ.ค. 65 5.50
98 รหัสกิจกรรม : E052-L-65-C3-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0816080362
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับพยาบาล (ครู ก) เขตสุขภาพที่ 12 - 1 22-23 ธ.ค. 65 12.00
99 รหัสกิจกรรม : H011-L-65-C3-0004-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 0846152780
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด - 2 22 ธ.ค. 65 5.50
100 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C3-0007-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-945117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลเพื่อดูแลผิวหนังของผู้ป่วย Patient Skin Safety Nursing Care 1 22 ธ.ค. 65 5.50
101 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C2-0004-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60208
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Ethical & Legal Issues: Accountability and Legal Liabilities - 1 22 ธ.ค. 65 2.50
102 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C2-0004-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60208
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Ethical & Legal Issues: Accountability and Legal Liabilities - 2 22 ธ.ค. 65 2.50
103 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C3-0008-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Up skill and Re skill Heart Failure Education - 2 23 ธ.ค. 65 6.00
104 รหัสกิจกรรม : H064-M-65-C2-0002-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเพิ่มสมรรถนะแก่พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันและ การป้องกันพลัดตกหกล้ม - 2 23 ธ.ค. 65 2.00
105 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C6-0016-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการศัลยศาสตร์หลอดเลือด ครั้งที่ 5 เรื่อง Survival guide in vascular nursing care 2022 - 1 24 ธ.ค. 65 7.00
106 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C3-0008-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) - 3 24-25 ธ.ค. 65 12.00
107 รหัสกิจกรรม : H055-M-65-C2-0003-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Trauma Resuscitation: Management Guideline from Concept to Practice - 2 24 ธ.ค. 65 6.50
108 รหัสกิจกรรม : H072-M-65-C3-0007-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 0966531536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การนำมาตรฐานการพยาบาลสู่การปฏิบัติ - 1 27-29 ธ.ค. 65 18.00
109 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0025-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) 2 4-6 ม.ค. 66 13.00
110 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤตสำหรับพยาบาลหอผู้ป่วย Rapid Response Training for Ward Nurse: RRTWN 5 4 ม.ค. 66 5.50
111 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0006-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60208
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Developing Ethical Competency: Integrating ethics in nursing practice for registered nurses - 1 5 ม.ค. 66 5.50
112 รหัสกิจกรรม : H077-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 0945813329
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566 - 1 6 ม.ค. 66 6.00
113 รหัสกิจกรรม : E018-L-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894413317
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โรคระบบทางเดินหายใจในเด็กและความท้าทายทางการพยาบาลเด็กในการพยาบาล โรคทางเดินหายใจอุบัติใหม่ Update pediatric respiratory diseases and Nursing challenges in the new emerging respiratory diseases 1 6 ม.ค. 66 5.50
114 รหัสกิจกรรม : E078-L-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0867932079
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) - 1 9 ม.ค. - 3 ก.พ. 66 50.00
115 รหัสกิจกรรม : E016-L-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทรศัพท์ : 053-916926
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Upskills and Reskills การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ รุ่นที่ 1 1 9-11 ม.ค. 66 19.00
116 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0004-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60223
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Health Assessment and Basic Nursing for the Critically Ill Patients - 1 9-18 ม.ค. 66 38.50
117 รหัสกิจกรรม : E013-L-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2460
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การสร้างสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป: พลังขับเคลื่อนของพยาบาล (Online) Mental Health and Wellness in the Next Normal: Driving Force of Nurses 1 9-10 ม.ค. 66 11.00
118 รหัสกิจกรรม : H157-M-66-C2-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด
เบอร์โทรศัพท์ : 0922597645
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะของคณะทำงานป้องกันและควบคุมและคบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย (ICWN) - 1 10 ม.ค. 66 5.50
119 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0006-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60208
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Developing Ethical Competency: Integrating ethics in nursing practice for registered nurses - 2 10 ม.ค. 66 5.50
120 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0002-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรรถนะบุคลากรด้านการเฝ้าระวังการติดเชื้อ สำหรับพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย (ICWN) ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ - 1 10 ม.ค. 66 5.00
121 รหัสกิจกรรม : E009-M-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 09 2417 3399
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
คลื่นไฟฟ้าหัวใจและการแปลผล - 1 11-13 ม.ค. 66 19.50
122 รหัสกิจกรรม : H003-L-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้สูงอายุทางออร์โธปิดิกส์ยุคใหม่ Orthogeriatric Nursing Care in New Era 1 11-13 ม.ค. 66 18.50
123 รหัสกิจกรรม : H064-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5PD Smart Rounding - 1 11 ม.ค. 66 6.00
124 รหัสกิจกรรม : E010-L-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์ : 038102886
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยฝ่ายกายและในผู้ป่วยจิตเวช : การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาล (Online) - 1 11-13 ม.ค. 66 19.00
125 รหัสกิจกรรม : E010-L-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102886
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน : 60 ชั่วโมง - 3 12-29 ม.ค. 66 50.00
126 รหัสกิจกรรม : H157-M-66-C2-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด
เบอร์โทรศัพท์ : 0922597645
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะของคณะทำงานป้องกันและควบคุมและคบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย (ICWN) - 2 12 ม.ค. 66 5.50
127 รหัสกิจกรรม : H064-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5PD Smart Rounding - 2 12 ม.ค. 66 6.00
128 รหัสกิจกรรม : E031-L-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027630335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการ The 6th Renal and Nutrition Conference 2023 The 6th Renal and Nutrition Conference 2023 1 13-15 ม.ค. 66 15.00
129 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0005-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลระดับพยาบาลหัวหน้าเวร Leadership Preparedness Program-II 1 16 ม.ค. - 2 มี.ค. 66 30.50
130 รหัสกิจกรรม : E049-L-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0953982996
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
ฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติด้านการรักษาโรคเบื้องต้นในสถานการณ์ หลังโควิด 19 (NP) Online - 1 16-20 ม.ค. 66 35.00
131 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0006-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60208
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Developing Ethical Competency: Integrating ethics in nursing practice for registered nurses - 3 16 ม.ค. 66 5.50
132 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C2-0015-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0894536499
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฟื้นฟูความรู้เรื่องจริยธรรมทางการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Online) - 2 17 ม.ค. 66 3.00
133 รหัสกิจกรรม : H121-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 056717607 ต่อ 2058
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประเมินคุณภาพพยาบาลชุมชน ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์ - 1 18-19 ม.ค. 66 15.00
134 รหัสกิจกรรม : H034-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-719600 ต่อ 2623
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาความรู้และสมรรถนะพยาบาลด้านส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่่วยศัลยกรรม ปีงบประมาณ 2566 - 1 18 ม.ค. 66 6.50
135 รหัสกิจกรรม : H003-L-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคิดต้นทุนการบริการทางการแพทย์ในงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ - 1 19 ม.ค. - 20 ก.พ. 66 21.00
136 รหัสกิจกรรม : H134-S-66-C1-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 0817859655
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี2566 เรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำ - 1 19 ม.ค. 66 7.00
137 รหัสกิจกรรม : H134-S-66-C1-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 0817859655
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี2566 เรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำ - 2 20 ม.ค. 66 7.00
138 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤตสำหรับพยาบาลหอผู้ป่วย Rapid Response Training for Ward Nurse: RRTWN 6 25 ม.ค. 66 5.50
139 รหัสกิจกรรม : E001-L-66-C2-0001-2
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing 1 25-27 ม.ค. 66 15.50
140 รหัสกิจกรรม : E047-L-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0820786793
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Online) - 1 26-27 ม.ค. 66 15.00
141 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0006-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60208
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Developing Ethical Competency: Integrating ethics in nursing practice for registered nurses - 4 26 ม.ค. 66 5.50
142 รหัสกิจกรรม : E005-L-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0816575688
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
IV Care in Action: Put together, work together - 1 26-27 ม.ค. 66 11.00
143 รหัสกิจกรรม : H022-M-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0957588488
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Critical Success in Trauma Care ; From Concept to Nursing Practice - 1 27 ม.ค. 66 6.00
144 รหัสกิจกรรม : H002-L-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Knowledge and Care in Breast Cancer - 1 28 ม.ค. 66 5.50
145 รหัสกิจกรรม : H022-M-66-C2-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0957588488
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Team for Response (BTLS-TTR) - 1 28-29 ม.ค. 66 11.00
146 รหัสกิจกรรม : E001-L-66-C2-0001-2
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing 2 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 66 15.50
147 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0007-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60208
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Developing Ethical Competency: Integrating ethics in nursing practice for registered nurses - 5 31 ม.ค. 66 5.50
148 รหัสกิจกรรม : BON_-L-65-C2-0002-3
ที่อยู่ : กองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2590 6260
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (หลักสูตรระดับกลาง ll) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Online) 3 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 66 6.00
149 รหัสกิจกรรม : E010-L-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102886
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน : 60 ชั่วโมง - 4 2-19 ก.พ. 66 50.00
150 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0034-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ - 1 6 ก.พ. - 17 มี.ค. 66 50.00
151 รหัสกิจกรรม : E043-L-65-C3-0002-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0856224615
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้คลอดอย่างมืออาชีพสำหรับพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2 6-17 ก.พ. 66 50.00
152 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0004-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60223
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Health Assessment and Basic Nursing for the Critically Ill Patients - 2 13-22 ก.พ. 66 38.50
153 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤตสำหรับพยาบาลหอผู้ป่วย Rapid Response Training for Ward Nurse: RRTWN 7 13 ก.พ. 66 5.50
154 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
The 5th International Conference on Prevention & Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era - 1 15-17 ก.พ. 66 17.00
155 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 1 18-19 ก.พ. 66 12.00
156 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0046-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 2 20-21 ก.พ. 66 8.50
157 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤตสำหรับพยาบาลหอผู้ป่วย Rapid Response Training for Ward Nurse: RRTWN 8 20 ก.พ. 66 5.50
158 รหัสกิจกรรม : E005-L-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0816575688
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดน้ำหนักและป้องกันโรค NCDs รุ่นที่ 6 (Online) - 1 20-24 ก.พ. 66 30.50
159 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0025-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) 3 22-24 ก.พ. 66 13.00
160 รหัสกิจกรรม : H064-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5PD Smart Rounding - 3 22 ก.พ. 66 6.00
161 รหัสกิจกรรม : H064-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5PD Smart Rounding - 4 23 ก.พ. 66 6.00
162 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับพยาบาล ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ - 1 27 ก.พ. 66 5.50
163 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C2-0015-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0894536499
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฟื้นฟูความรู้เรื่องจริยธรรมทางการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Online) - 3 27 ก.พ. 66 3.00
164 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0001-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564500 ต่อ 60223
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง KCMH Preceptorship Course 1 1 มี.ค. 66 6.50
165 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0001-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564500 ต่อ 60223
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง KCMH Preceptorship Course 2 2 มี.ค. 66 6.50
166 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0001-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564500 ต่อ 60223
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง KCMH Preceptorship Course 3 3 มี.ค. 66 6.50
167 รหัสกิจกรรม : E039-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
เบอร์โทรศัพท์ : 0840770242
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - 1 8-10 มี.ค. 66 20.00
168 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C3-0024-2
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด - 2 10 มี.ค. 66 6.00
169 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 2 11-12 มี.ค. 66 12.00
170 รหัสกิจกรรม : E051-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เบอร์โทรศัพท์ : 0815831530
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mini Case Manager Chronic disease (Diabetes Mellitus and Hypertension) - 1 13-17 มี.ค. 66 34.50
171 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0003-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤตสำหรับพยาบาลหอผู้ป่วย Rapid Response Training for Ward Nurse: RRTWN 9 13 มี.ค. 66 5.50
172 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0025-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) 4 15-17 มี.ค. 66 13.00
173 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0042-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 3 20-21 มี.ค. 66 12.00
174 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0003-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤตสำหรับพยาบาลหอผู้ป่วย Rapid Response Training for Ward Nurse: RRTWN 10 20 มี.ค. 66 5.50
175 รหัสกิจกรรม : E039-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
เบอร์โทรศัพท์ : 0840770242
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - 2 22-24 มี.ค. 66 20.00
176 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0042-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 4 23-24 มี.ค. 66 12.00
177 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0046-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 3 29-31 มี.ค. 66 8.50
178 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0046-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 4 30-31 มี.ค. 66 8.50
179 รหัสกิจกรรม : E039-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
เบอร์โทรศัพท์ : 0840770242
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - 3 3-5 เม.ย. 66 20.00
180 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0044-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นกลาง สำหรับพยาบาลภายในคณะฯ Intermediate Life support for Nurse Course 2 11 เม.ย. 66 6.00
181 รหัสกิจกรรม : E039-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
เบอร์โทรศัพท์ : 0840770242
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - 4 19-21 เม.ย. 66 20.00
182 รหัสกิจกรรม : E001-L-65-C2-0002-2
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมอาจารย์พิเศษภาคปฎิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565 (Online) - 2 15-19 พ.ค. 66 27.50
183 รหัสกิจกรรม : E043-L-65-C3-0002-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0856224615
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้คลอดอย่างมืออาชีพสำหรับพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 - 3 15-26 พ.ค. 66 50.00
184 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0047-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฟื้นฟูทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูง - 2 18 พ.ค. 66 6.00
185 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 3 20-21 พ.ค. 66 12.00
186 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C4-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 08 3302 3999
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล - 46 22 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66 50.00
187 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0042-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 5 1-2 มิ.ย. 66 12.00
188 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ Wound, Ostomy & Incontinence Nursing Education Program 1 1 มิ.ย. - 18 ส.ค. 66 50.00
189 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 4 17-18 มิ.ย. 66 12.00
190 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0043-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ Pediatric CPR provider course for nurses 3 10 ก.ค. 66 6.00
191 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0043-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ Pediatric CPR provider course for nurses 4 11 ก.ค. 66 6.00
192 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 5 19-20 ส.ค. 66 12.00
193 รหัสกิจกรรม : H022-M-66-C2-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0957588488
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Team for Response (BTLS-TTR) - 2 9-10 ก.ย. 66 11.00
194 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0044-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นกลาง สำหรับพยาบาลภายในคณะฯ Intermediate Life support for Nurse Course 3 12 ก.ย. 66 6.00
195 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 6 16-17 ก.ย. 66 12.00
196 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 7 7-8 ต.ค. 66 12.00
197 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0002-2
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ - 5 12 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 65 7.50
198 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 8 18-19 พ.ย. 66 12.00
199 รหัสกิจกรรม : H027-M-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 045-319200 ต่อ 1222
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 2566 - 1 16 ธ.ค. 66 6.50