ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ รุ่นที่ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 รหัสกิจกรรม : E015-L-64-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 0942603636
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง Simulation Instructor Training Course 1 19-21 ม.ค. 65 14.00
2 รหัสกิจกรรม : H045-L-65-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด - 1 19-21 ม.ค. 65 16.00
3 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 1 20-21 ม.ค. 65 6.00
4 รหัสกิจกรรม : E047-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0806294262
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในยุควิถีใหม่ - 1 20-21 ม.ค. 65 11.00
5 รหัสกิจกรรม : H005-L-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-638-5541
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการอบรมเชิงวิชาการ Mini case manager CKD clinic ครั้งที่ 1 (Basic) (Online) - 1 20-21 ม.ค. 65 13.00
6 รหัสกิจกรรม : H054-M-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5481000 ต่อ 2660
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย - 1 20 ม.ค. 65 6.00
7 รหัสกิจกรรม : H070-M-65-C3-0001-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0818814640
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update Cancer Nursing Care - 1 20-21 ม.ค. 65 11.50
8 รหัสกิจกรรม : H069-M-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยโสธร
เบอร์โทรศัพท์ : 0899466838
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล ปี 2565 (Online) - 1 20 ม.ค. - 18 มี.ค. 65 45.00
9 รหัสกิจกรรม : H002-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Central line Catheter : Quality Implovement and Implementation of Best Practice (Online) - 1 20 ม.ค. 65 4.50
10 รหัสกิจกรรม : E055-L-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5668946
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: การจัดการตนเองและการสนับสนุนการจัดการตนเอง (โครงการพัฒนาบุคลากร สู่องค์กรสมรรถนะสูง) (Online) - 1 20-21 ม.ค. 65 11.50
11 รหัสกิจกรรม : H016-L-64-C2-0005-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพการพยาบาลในการรับบริจาคอวัยบะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ Development of nursing potential in organ donation for organ transplantation in Srinakarin Hospital 2 21 ม.ค. 65 6.50
12 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C1-0004-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 075-809581 ต่อ 1155
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Long COVID Crisis Review & AI Innovations in Fighting against COVID – 19 (ย้อนรอยโควิดและนวัตกรรม AI สู้ภัยโควิด) (Online) - 1 21 ม.ค. 65 7.00
13 รหัสกิจกรรม : H004-L-64-C3-0015-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60272
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) - 10 22-23 ม.ค. 65 18.50
14 รหัสกิจกรรม : E011-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0911184246
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาวิชาชีพพยาบาลด้านการวิจัยในยุค disruption (Online) - 1 22-23 ม.ค. 65 10.00
15 รหัสกิจกรรม : G009-M-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 028845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Fluid Management in Dialysis patients (Online) - 1 22 ม.ค. 65 3.50
16 รหัสกิจกรรม : H066-M-65-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0830062962
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การสร้างผู้นำให้เป็นโค้ชมืออาชีพ Nurse Mentor as Coach 1 22 ม.ค. 65 6.00
17 รหัสกิจกรรม : H066-M-65-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0830062962
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การสร้างผู้นำให้เป็นโค้ชมืออาชีพ Nurse Mentor as Coach 2 23 ม.ค. 65 6.00
18 รหัสกิจกรรม : H003-L-64-C2-0006-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบผ่านทางสายสวน - 1 23 ม.ค. 65 5.50
19 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C3-0007-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก Pediatric CPR provider course for nurses 3 24 ม.ค. 65 5.00
20 รหัสกิจกรรม : H027-M-65-C3-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 045-244973 ต่อ 1222
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาล ประจำปี 2565 - 1 24-28 ม.ค. 65 25.50
21 รหัสกิจกรรม : E087-M-65-C2-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เบอร์โทรศัพท์ : 0860822944
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข (3 วัน) - 1 24-26 ม.ค. 65 16.50
22 รหัสกิจกรรม : H068-M-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา ประจำปี 2565 (ฟื้นฟูเวชปฏิบัติทางตา) - 1 24-28 ม.ค. 65 31.50
23 รหัสกิจกรรม : H045-L-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment: SBRIT 1 24-26 ม.ค. 65 18.50
24 รหัสกิจกรรม : H047-M-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 0818590119
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนามาตรฐานของสถานที่กักกันทุกประเภท - 1 24-26 ม.ค. 65 12.00
25 รหัสกิจกรรม : H005-L-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-961-8426
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาและเคมีบำบัด - 1 24-25 ม.ค. 65 13.00
26 รหัสกิจกรรม : E050-L-65-C7-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0655046505
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมทักษะการส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (Online) - 2 24 ม.ค. 65 5.50
27 รหัสกิจกรรม : E078-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 027916000 ต่อ 1489
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ บนพื้นฐานการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ - 1 24 ม.ค. 65 6.00
28 รหัสกิจกรรม : E055-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5668946
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
พยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (NP) - 1 24-28 ม.ค. 65 32.50
29 รหัสกิจกรรม : H005-L-65-C3-0003-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-807-9537
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการดูแลแผลกดทับ - 1 24-26 ม.ค. 65 18.50
30 รหัสกิจกรรม : H005-L-65-C2-0004-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-638-5541
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 1-6 (ครั้งที่ 1/2565) (Online) - 1 24-26 ม.ค. 65 18.00
31 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C6-0001-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วย Covid-19: การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน - 1 24 ม.ค. 65 6.00
32 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C6-0002-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลด้านการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ Development of nursing competency with spirometry testing in Srinagarind Hospital 1 24 ม.ค. 65 5.00
33 รหัสกิจกรรม : H015-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2026800 ต่อ 2605
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข (หลักสูตร 9 วัน) - 1 24 ม.ค. - 20 ก.ค. 65 50.00
34 รหัสกิจกรรม : H058-M-65-C1-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0817391181
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อยกระดับสู่ Nursing Quality Assessment - 1 24-25 ม.ค. 65 12.00
35 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C3-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443082
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจและประเมินความพร้อมในการเริ่มยาต้านไวรัส - 1 25-28 ม.ค. 65 21.00
36 รหัสกิจกรรม : H054-M-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5481000 ต่อ 2660
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย - 2 25 ม.ค. 65 6.00
37 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Achievement of CNPG to Nursing Outcomes (Online) - 1 25 ม.ค. - 22 ก.พ. 65 8.00
38 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Diabetes retinopathy screening, treatment, and management (Online) - 1 25 ม.ค. 65 1.50
39 รหัสกิจกรรม : H181-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 087686932
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง Faster than Ever: Minute by Minute of Stroke Nursing Management (Online) - 1 25 ม.ค. 65 5.50
40 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C3-0007-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก Pediatric CPR provider course for nurses 4 25 ม.ค. 65 5.00
41 รหัสกิจกรรม : H070-M-65-C3-0001-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0818814640
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update Cancer Nursing Care - 2 25-26 ม.ค. 65 11.50
42 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024999045,0816332948
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาทักษะการวิจัยทางการพยาบาล - 1 25 ม.ค. - 19 เม.ย. 65 16.00
43 รหัสกิจกรรม : H073-L-64-C1-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0918565016
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 13: วิถีใหม่หัวใจแข็งแรง ปีงบประมาณ 2564 - 1 26-29 ม.ค. 65 21.00
44 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C3-0007-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular life support: provider course) สำหรับพยาบาล - 1 26-28 ม.ค. 65 13.00
45 รหัสกิจกรรม : H005-L-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-961-8426
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการประเมินและจัดการความปวด - 1 26-28 ม.ค. 65 19.50
46 รหัสกิจกรรม : H047-M-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 0818590119
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ - 1 26-28 ม.ค. 65 20.00
47 รหัสกิจกรรม : H007-L-65-C4-0001-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3069899 ต่อ 2336
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Primary epilepsy nurse ภายใต้โครงการพัฒนาการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคลมชักอย่างถูกต้องเหมาะสมของประเทศไทย (Online) - 1 26-28 ม.ค. 65 16.00
48 รหัสกิจกรรม : H045-L-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment: SBRIT 2 26-28 ม.ค. 65 18.50
49 รหัสกิจกรรม : H035-M-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 085 0236 545
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง - 1 26 ม.ค. 65 6.00
50 รหัสกิจกรรม : H054-M-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5481000 ต่อ 2660
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย - 3 26 ม.ค. 65 6.00
51 รหัสกิจกรรม : H005-L-65-C3-0004-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-446-2000
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ปี 2565 - 1 26-28 ม.ค. 65 15.50
52 รหัสกิจกรรม : H039-M-65-C4-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 094-5842529
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนความเสี่ยงทางการพยาบาล - 1 26 ม.ค. 65 5.50
53 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C5-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันมารดาและทารกตาย จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพแพทย์ พยาบาลให้มีทักษะปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง - 1 26 ม.ค. 65 6.50
54 รหัสกิจกรรม : H054-M-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5481000 ต่อ 2660
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย - 4 27 ม.ค. 65 6.00
55 รหัสกิจกรรม : H027-M-65-C1-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 045-319200 ต่อ 1520
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใน จ.อุบลราชธานี เรื่อง การใช้โปรแกรมป้องกันโรคเมลิออยโดสิส โดยเน้นให้เกิดพฤติกรรมป้องกันตนเอง และผู้ป่วยเบาหวาน - 2 27 ม.ค. 65 5.50
56 รหัสกิจกรรม : E078-L-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 027916000 ต่อ 1489
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง - 1 27-28 ม.ค. 65 8.00
57 รหัสกิจกรรม : E080-M-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เบอร์โทรศัพท์ : 0629844727
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก - 1 27-28 ม.ค. 65 13.00
58 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-64-C4-0001-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 025967569
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง แนวโน้ม ความท้าทายและเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก (Online) 7TH National Nursing Research Conference : Trends, Challenges, and Nursing Research Networking in a Technology Disruption Era 1 27-28 ม.ค. 65 11.50
59 รหัสกิจกรรม : H016-L-64-C2-0005-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพการพยาบาลในการรับบริจาคอวัยบะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ Development of nursing potential in organ donation for organ transplantation in Srinakarin Hospital 3 28 ม.ค. 65 6.50
60 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Effective Intervention in Wound Ostomy and Skin Complication Management - 1 28 ม.ค. 65 6.00
61 รหัสกิจกรรม : E026-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เบอร์โทรศัพท์ : 0892852491
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มาตรฐานการทำปราศจากเชื้อระดับสากลในโรงพยาบาลคุณภาพ “International standard sterilization of instruments in quality and safety hospital 2022 (Online) - 1 28 ม.ค. 65 6.00
62 รหัสกิจกรรม : E053-L-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032314603 ต่อ 168
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง (การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน) - 1 28 ม.ค. - 14 พ.ค. 65 50.00
63 รหัสกิจกรรม : E019-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์ : 0876194825
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มุมมองต่างเลนส์สู่การเปลี่ยนผ่านในวิชาชีพพยาบาล กับสถานการณ์โควิด-19 (Online) - 1 29 ม.ค. 65 6.50
64 รหัสกิจกรรม : E050-L-64-C1-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0894618011
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การผลิตผลงานวิชาการสู่เส้นทางความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาล - 1 29 ม.ค. 65 5.50
65 รหัสกิจกรรม : P001-L-64-C3-0003-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-276-3904
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรสายงานพยาบาล เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (Online) - 1 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 65 21.50
66 รหัสกิจกรรม : E050-L-65-C7-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0655046505
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมทักษะการส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (Online) - 3 31 ม.ค. 65 5.50
67 รหัสกิจกรรม : H045-L-65-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยนอกตามแบบรูปแบบ Matrix Program - 1 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 65 26.50
68 รหัสกิจกรรม : E041-M-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 0944587854
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า การอบรมวิชาการฟื้นฟูความรู้พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (NP) Online - 1 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 65 35.00
69 รหัสกิจกรรม : E091-M-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0904595914
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้นการสอนภาคปฏิบัติสำหรับพยาบาลผู้สอนการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 2 - 1 1-25 ก.พ. 65 50.00
70 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C3-0003-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0817167713
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced cardiovascular life support (ACLS) for nurse - 2 1-4 ก.พ. 65 24.50
71 รหัสกิจกรรม : H005-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 062-664-9535
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รุ่นที่ 19 (Digestive Endoscopy Nurse Training) ปีการศึกษา 2565 - 1 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 65 50.00
72 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C3-0026-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผล และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 20 - 1 1 ก.พ. - 1 เม.ย. 65 50.00
73 รหัสกิจกรรม : H053-M-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0830102112
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) - 1 2 ก.พ. - 2 มี.ค. 65 50.00
74 รหัสกิจกรรม : H260-M-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร
เบอร์โทรศัพท์ : 0812397003
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการเพิ่มศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Training and workshop nursing care for stroke patients 1 2-3 ก.พ. 65 12.50
75 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0898664071
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บทางอากาศยาน (Online) - 1 2-4 ก.พ. 65 17.00
76 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Chiang Mai Nephrology Conference 2022 - 1 3-4 ก.พ. 65 12.50
77 รหัสกิจกรรม : H009-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2332
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565 - 1 3-4 ก.พ. 65 13.50
78 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response (BTLS-TTR?) - 1 5-6 ก.พ. 65 12.00
79 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รุ่นที่ 7 - 1 7-11 ก.พ. 65 28.00
80 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา รุ่นที่ 7 - 1 7-18 ก.พ. 65 50.00
81 รหัสกิจกรรม : H045-L-64-C3-0006-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program - 2 7-11 ก.พ. 65 27.00
82 รหัสกิจกรรม : E050-L-65-C7-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0655046505
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมทักษะการส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (Online) - 4 7 ก.พ. 65 5.50
83 รหัสกิจกรรม : H007-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3069899 ต่อ 2336
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Nurse: Advance Course) (Online) - 1 7-11 ก.พ. 65 26.00
84 รหัสกิจกรรม : H045-L-65-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยนอกตามแบบรูปแบบ Matrix Program - 2 7-11 ก.พ. 65 26.50
85 รหัสกิจกรรม : E032-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 062-3929-888
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับหน่วยแพทย์กองทัพเรือ - 1 7-10 ก.พ. 65 25.50
86 รหัสกิจกรรม : E049-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0931782834
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับครูพี่เลี้ยง - 1 7-11 ก.พ. 65 29.50
87 รหัสกิจกรรม : H017-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817981171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรทางการพยาบาลในวิกฤติโรคโควิด 19 - 1 7-14 ก.พ. 65 13.00
88 รหัสกิจกรรม : H022-M-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0819707600
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 1 7-10 ก.พ. 65 20.50
89 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0005-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0909693618
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Easy way for searching & pick-up evidence- based in nursing practice by PICOT - 1 7-8 ก.พ. 65 10.50
90 รหัสกิจกรรม : H017-L-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817981171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติ ฉุกเฉินทางจิต และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced CPR) 1 8-9 ก.พ. 65 13.00
91 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 5 (Online) - 1 8 ก.พ. 65 6.50
92 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0002-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0866147018
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรอบรมการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลวิชาชีพ - 2 8-10 ก.พ. 65 20.00
93 รหัสกิจกรรม : H045-L-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment: SBRIT 3 9-11 ก.พ. 65 18.50
94 รหัสกิจกรรม : P001-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม
เบอร์โทรศัพท์ : 022763904
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward) - 1 9 ก.พ. - 11 มี.ค. 65 50.00
95 รหัสกิจกรรม : H058-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0847988113
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย Save Thais from Heart Diseases 1 10-11 ก.พ. 65 13.50
96 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0008-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-8589
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การวิเคราะห์สาเหตุรากของปัญหา Root cause Anaiysis 1 10 ก.พ. 65 6.00
97 รหัสกิจกรรม : H181-M-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 087686932
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล เพื่อการประเมินรับรองขั้นก้าวหน้า - 1 10 ก.พ. 65 6.50
98 รหัสกิจกรรม : H181-M-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 087686932
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล เพื่อการประเมินรับรองขั้นก้าวหน้า - 2 11 ก.พ. 65 6.50
99 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C3-0004-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 059-935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการสัมมนาพัฒนาองค์กร RUN Skills for Quality Champion Junior - 1 11-12 ก.พ. 65 12.00
100 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C3-0006-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฟื้นฟูทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support Renewal Course 1 11 ก.พ. 65 6.00
101 รหัสกิจกรรม : G009-M-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Dialysis Review for Nurses and Holistic for Renal Replacement Therapy 2022 - 1 11-13 ก.พ. 65 19.50
102 รหัสกิจกรรม : E011-L-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0892649191
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล - 1 11 ก.พ. 65 5.50
103 รหัสกิจกรรม : H027-M-65-C1-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 045-319200 ต่อ 1520
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใน จ.อุบลราชธานี เรื่อง การใช้โปรแกรมป้องกันโรคเมลิออยโดสิส โดยเน้นให้เกิดพฤติกรรมป้องกันตนเอง และผู้ป่วยเบาหวาน - 3 11 ก.พ. 65 5.50
104 รหัสกิจกรรม : E059-M-64-C3-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0910601054
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการเพื่อส่งเสริม การเลี้ยงดูเด็กเล็กให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิต (Online) Parenting for Lifelong Health for Young Children - Facilitator Training Workshop 4 14-25 ก.พ. 65 35.00
105 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0003-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0922616223
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง - 2 14 ก.พ. - 4 มี.ค. 65 50.00
106 รหัสกิจกรรม : E057-M-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0956089989
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
การอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2565 (Online) - 1 14-18 ก.พ. 65 35.00
107 รหัสกิจกรรม : H040-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา
เบอร์โทรศัพท์ : 0612409649
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมความร่วมมือ PPP (Public Private Partnership) ครั้งที่ 2 หัวข้อ สมองสดใส หัวใจมีรัก (Wellness Brain : Love in Mind) เยียวยาสมองจิตใจ ในภาวะวิกฤติโควิด 19 - 1 14 ก.พ. 65 6.00
108 รหัสกิจกรรม : H061-M-65-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 061-6509589
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (10 วัน) - 1 14-25 ก.พ. 65 50.00
109 รหัสกิจกรรม : H027-M-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 045-244973 ต่อ 1222
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาผลงาน CQI/นวัตกรรมทางการพยาบาล และการนำเสนอผลงาน CQI - 1 16 ก.พ. - 27 เม.ย. 65 13.00
110 รหัสกิจกรรม : H027-M-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 045-244973 ต่อ 1222
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาผลงาน CQI/นวัตกรรมทางการพยาบาล และการนำเสนอผลงาน CQI - 2 17 ก.พ. - 28 เม.ย. 65 13.00
111 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Ethical & Legal Issue in Nursing for the Next Normal (Online) - 1 17-18 ก.พ. 65 11.00
112 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0008-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-8589
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การวิเคราะห์สาเหตุรากของปัญหา Root cause Anaiysis 2 17 ก.พ. 65 6.00
113 รหัสกิจกรรม : H016-L-64-C2-0005-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพการพยาบาลในการรับบริจาคอวัยบะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ Development of nursing potential in organ donation for organ transplantation in Srinakarin Hospital 4 18 ก.พ. 65 6.50
114 รหัสกิจกรรม : H004-L-64-C3-0015-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60272
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) - 11 19-20 ก.พ. 65 18.50
115 รหัสกิจกรรม : E053-L-65-C3-0001-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032314603 ต่อ 168
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ปีงบประมาณ 2565 (เชิงปฏิบัติการจัดแบบ Online) - 2 21 ก.พ. - 11 มี.ค. 65 50.00
116 รหัสกิจกรรม : E087-M-65-C2-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เบอร์โทรศัพท์ : 0860822944
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข (3 วัน) - 2 21-23 ก.พ. 65 16.50
117 รหัสกิจกรรม : E091-M-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1717397
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้นการสอนภาคปฏิบัติสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 4 - 1 21-25 ก.พ. 65 28.50
118 รหัสกิจกรรม : E006-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : +66869671170
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง Center of excellence for integrated care in Community Health Nurse Practitioner (NP) - 1 21-25 ก.พ. 65 32.50
119 รหัสกิจกรรม : E050-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0862020895
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Cognitive Behavior Therapy For Suicide Prevention (Online) - 1 21 ก.พ. 65 5.50
120 รหัสกิจกรรม : H070-M-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0818814640
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ฟื้นฟู 5 วัน) (Online) - 1 21-25 ก.พ. 65 34.00
121 รหัสกิจกรรม : H276-M-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-953-3999 ต่อ 1363
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS 2020 1 22 ก.พ. 65 5.00
122 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0009-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 5 - 1 22-24 ก.พ. 65 14.50
123 รหัสกิจกรรม : H017-L-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817981171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติ ฉุกเฉินทางจิต และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced CPR) 2 22-23 ก.พ. 65 13.00
124 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0002-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0866147018
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรอบรมการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลวิชาชีพ - 3 22-24 ก.พ. 65 20.00
125 รหัสกิจกรรม : E072-L-64-C3-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-6755304-12ต่อ5310
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลแบบประคับประคองที่เน้นการส่งเสริมจิตวิญญาณผู้ป่วย และครอบครัว (Online) - 1 23-25 ก.พ. 65 16.00
126 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะของ QAWN - 1 23-24 ก.พ. 65 11.50
127 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C3-0007-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular life support: provider course) สำหรับพยาบาล - 2 23-25 ก.พ. 65 13.00
128 รหัสกิจกรรม : H005-L-65-C3-0005-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3955142
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Online) - 1 23-25 ก.พ. 65 18.00
129 รหัสกิจกรรม : E049-L-65-C4-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0839566994
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เรียนรู้กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล - 1 24 ก.พ. 65 5.50
130 รหัสกิจกรรม : H122-M-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
เบอร์โทรศัพท์ : 0917196867
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล - 1 24 ก.พ. 65 4.00
131 รหัสกิจกรรม : E003-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949151
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักการพื้นฐานการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Online) - 1 26-27 ก.พ. 65 12.50
132 รหัสกิจกรรม : H045-L-65-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยนอกตามแบบรูปแบบ Matrix Program - 3 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 65 26.50
133 รหัสกิจกรรม : H045-L-65-C3-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา - 2 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 65 27.50
134 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0010-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 6 - 1 1-4 มี.ค. 65 23.00
135 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0004-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0866147018
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์พยาบาลคลินิกประจำหอผู้ป่วย Intensive Training Course for Clinical Nurse Educator 1 1 มี.ค. - 28 เม.ย. 65 50.00
136 รหัสกิจกรรม : H005-L-65-C3-0005-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3955142
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Online) - 2 2-4 มี.ค. 65 18.00
137 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0008-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-8589
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การวิเคราะห์สาเหตุรากของปัญหา Root cause Anaiysis 3 2 มี.ค. 65 6.00
138 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับพยาบาลภายในคณะฯ - 3 3-4 มี.ค. 65 10.00
139 รหัสกิจกรรม : H052-M-65-C1-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042207375-80ต่อ4703
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 - 1 4 มี.ค. 65 3.00
140 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response (BTLS-TTR?) - 2 4 มี.ค. - 10 มิ.ย. 65 12.00
141 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response (BTLS-TTR?) - 3 5 มี.ค. - 11 มิ.ย. 65 12.00
142 รหัสกิจกรรม : E003-L-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949151
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่สำคัญ (Online) - 1 5-6 มี.ค. 65 13.00
143 รหัสกิจกรรม : H045-L-65-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยนอกตามแบบรูปแบบ Matrix Program - 4 7-11 มี.ค. 65 26.50
144 รหัสกิจกรรม : E046-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5549460
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะด้านการดูแลมารดาและทารกของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและระดับปฐมภูมิ - 1 7 มี.ค. 65 6.00
145 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0005-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0909693618
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Easy way for searching & pick-up evidence- based in nursing practice by PICOT - 2 7-8 มี.ค. 65 10.50
146 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C3-0003-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0817167713
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced cardiovascular life support (ACLS) for nurse - 3 8-11 มี.ค. 65 24.50
147 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0001-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60223
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง KCMH Preceptorship Course 1 8 มี.ค. 65 4.00
148 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0001-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60223
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง KCMH Preceptorship Course 2 9 มี.ค. 65 4.00
149 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 064-4306165
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Emerging infections in the geriatric population and Geriatric clinic year 2022 (Online) - 1 9-11 มี.ค. 65 18.00
150 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0008-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-8589
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การวิเคราะห์สาเหตุรากของปัญหา Root cause Anaiysis 4 9 มี.ค. 65 6.00
151 รหัสกิจกรรม : E027-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8246165
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ความท้าทายการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะวิกฤตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Online) - 1 10 มี.ค. 65 6.00
152 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0001-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60223
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง KCMH Preceptorship Course 3 10 มี.ค. 65 4.00
153 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับพยาบาลภายในคณะฯ - 4 10-11 มี.ค. 65 10.00
154 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C3-0006-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฟื้นฟูทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support Renewal Course 3 14 มี.ค. 65 6.00
155 รหัสกิจกรรม : H061-M-65-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 061-6509589
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (10 วัน) - 2 14-25 มี.ค. 65 50.00
156 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง Role of Nurse in the Next Normal era (NP) Online - 1 14-18 มี.ค. 65 30.00
157 รหัสกิจกรรม : E087-M-65-C2-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เบอร์โทรศัพท์ : 0860822944
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข (3 วัน) - 3 16-18 มี.ค. 65 16.50
158 รหัสกิจกรรม : H045-L-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment: SBRIT 4 16-18 มี.ค. 65 18.50
159 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับพยาบาลภายในคณะฯ - 5 21-22 มี.ค. 65 10.00
160 รหัสกิจกรรม : H005-L-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-961-8426
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการประเมินและจัดการความปวด - 2 23-25 มี.ค. 65 19.50
161 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C3-0007-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular life support: provider course) สำหรับพยาบาล - 3 23-25 มี.ค. 65 13.00
162 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับพยาบาลภายในคณะฯ - 6 28-29 มี.ค. 65 10.00
163 รหัสกิจกรรม : H004-L-64-C3-0029-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0815643703
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) 4 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 65 22.00
164 รหัสกิจกรรม : E003-L-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949151
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเตรียมพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤต (Online) - 1 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 65 31.50
165 รหัสกิจกรรม : H036-M-65-C2-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0992982695
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการกิจกรรมกลุ่ม สอนการใช้ PCA(Patient-Controlled Analgesia) และChronic Pain management เพื่อการจัดการความปวดและดูแลผู้ป่วยChronic Pain และ Pain in Palliative อย่างมีประสิทธิภาพ - 1 29 มี.ค. 65 2.00
166 รหัสกิจกรรม : H036-M-65-C2-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0992982695
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการกิจกรรมกลุ่ม สอนการใช้ PCA(Patient-Controlled Analgesia) และChronic Pain management เพื่อการจัดการความปวดและดูแลผู้ป่วยChronic Pain และ Pain in Palliative อย่างมีประสิทธิภาพ - 2 29 มี.ค. 65 2.00
167 รหัสกิจกรรม : E072-L-64-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-6755304-12ต่อ5310
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลแบบประคับประคอง การบริการสู่การวิจัย - 1 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 65 11.00
168 รหัสกิจกรรม : E087-M-65-C2-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เบอร์โทรศัพท์ : 0860822944
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข (3 วัน) - 4 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 65 16.50
169 รหัสกิจกรรม : BON_-L-64-C3-0004-3
ที่อยู่ : กองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5906260
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (Online) - 3 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 65 5.00
170 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0006-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 5 4 เม.ย. 65 3.00
171 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0006-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 6 4 เม.ย. 65 3.00
172 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0006-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 7 5 เม.ย. 65 3.00
173 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0006-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 8 5 เม.ย. 65 3.00
174 รหัสกิจกรรม : E004-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ : 0972459524
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ภาวะผู้นำในสถานการณ์โควิด-19 : ความท้าทายสำหรับพยาบาลวิชาชีพ (Online) Covid-19 Situation Leadership: Nursing Challenges 1 7-9 เม.ย. 65 18.00
175 รหัสกิจกรรม : E036-L-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0824908111
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update Practice in NICU 2022 (Online) - 1 20-22 เม.ย. 65 18.50
176 รหัสกิจกรรม : H027-M-65-C3-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 045-244973 ต่อ 1222
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาล ประจำปี 2565 - 2 25-29 เม.ย. 65 25.50
177 รหัสกิจกรรม : E072-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0868032297
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
การพยาบาลเวชปฏิบัติในยุควิถีใหม่ (ฟื้นฟู NP) Nursing Practitioner in the New Normal Era 1 25-29 เม.ย. 65 32.50
178 รหัสกิจกรรม : H007-L-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3069899 ต่อ 2336
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก - 1 27-29 เม.ย. 65 16.50
179 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C3-0007-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular life support: provider course) สำหรับพยาบาล - 4 27-29 เม.ย. 65 13.00
180 รหัสกิจกรรม : E003-L-65-C2-0004-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949151
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
All About Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2021: What nurses should know (Online) - 1 27-29 เม.ย. 65 21.50
181 รหัสกิจกรรม : E005-L-64-C3-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8888759
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญต้อหิน (Glaucoma Nurse Specialty) รุ่นที่ 3 - 1 1-27 พ.ค. 65 50.00
182 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C3-0004-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 short course training of Nursing care for liver disease patients 1 2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 65 50.00
183 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมระยะสั้น การพยาบาลปริศัลยกรรม (perioperative nursing) รุ่นที่ 10 Short course training : Perinatal Nursing (perioperative nursing) #10 1 2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 65 50.00
184 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร (GI Endoscopic Nursing) รุ่นที่ 9 Short courseTraining of GI Endoscopic Nursing #9 1 2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 65 50.00
185 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C3-0003-2
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมระยะสั้น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา Short course training of Specialized surgical nursing 1 2-31 พ.ค. 65 50.00
186 รหัสกิจกรรม : H002-L-65-C3-0001-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร - 2 2 พ.ค. - 31 ส.ค. 65 29.00
187 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C3-0008-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลรังสีวิทยาเฉพาะสาขา รุ่นที่ 1 - 1 2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 65 50.00
188 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0007-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 9 5 พ.ค. 65 3.00
189 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0007-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 10 5 พ.ค. 65 3.00
190 รหัสกิจกรรม : H052-M-65-C1-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042207375-80ต่อ4703
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจตอนบน Upper Airway Obstruction 1 6 พ.ค. 65 3.00
191 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0007-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 11 24 พ.ค. 65 3.00
192 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0007-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 12 24 พ.ค. 65 3.00
193 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้ข้อมูลและคำปรึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดความขัดแย้ง รุ่นที่ 1 (Online) - 1 26-27 พ.ค. 65 14.00
194 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 4 30-31 พ.ค. 65 6.00
195 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C3-0006-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ 3 short course training for Nursing care of Cancer Patients Receiving with Chemotherapy,#3 1 1-30 มิ.ย. 65 50.00
196 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C3-0003-2
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมระยะสั้น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา Short course training of Specialized surgical nursing 2 1-30 มิ.ย. 65 50.00
197 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ Wound Ostomy & Incontinence Nursing Education Program 1 1 มิ.ย. - 19 ส.ค. 65 50.00
198 รหัสกิจกรรม : H135-M-64-C3-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 0896635922
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและท่อทางเดินน้ำดี Training Program in Digestive Endoscopy Nurse 4 1 มิ.ย. - 27 ก.ค. 65 50.00
199 รหัสกิจกรรม : E005-L-64-C3-0004-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8888759
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา (Retina Nurse Specialty) รุ่นที่ 5 - 1 1-30 มิ.ย. 65 50.00
200 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C4-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 08 3302 3999
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล - 44 6-17 มิ.ย. 65 50.00
201 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลภาวะวิกฤตทางสูติกรรม รุ่นที่ 1 (Online) - 1 20-24 มิ.ย. 65 34.00
202 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0009-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 5 - 2 21-23 มิ.ย. 65 14.50
203 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 2 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65 6.00
204 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C3-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response (BTLS-TTR?) - 4 2-3 ก.ค. 65 12.00
205 รหัสกิจกรรม : E001-L-65-C2-0001-2
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043202435 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการอบรมอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2564 (Online) - 2 4-8 ก.ค. 65 27.50
206 รหัสกิจกรรม : H027-M-65-C3-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 045-244973 ต่อ 1222
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาล ประจำปี 2565 - 3 4-8 ก.ค. 65 25.50
207 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 3 7-8 ก.ค. 65 6.00
208 รหัสกิจกรรม : H052-M-65-C1-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042207375-80ต่อ4703
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้ข้อมูลด้านสุขภาพและการพยาบาลในกัญชาทางการเเพทย์ Providing health and nursing information in medical cannabis 1 8 ก.ค. 65 3.00
209 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C3-0027-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4999002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 2 3-4 ส.ค. 65 11.00
210 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response (BTLS-TTR?) (Online) - 5 6-7 ส.ค. 65 12.00
211 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C3-0027-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4999002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 3 22-23 ส.ค. 65 11.00
212 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C3-0027-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4999002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 4 24-25 ส.ค. 65 11.00
213 รหัสกิจกรรม : H002-L-65-C3-0001-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร - 3 1 ก.ย. - 30 ธ.ค. 65 29.00
214 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response (BTLS-TTR?) (Online) - 6 3-4 ก.ย. 65 12.00
215 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response (BTLS-TTR?) (Online) - 7 1-2 ต.ค. 65 12.00
216 รหัสกิจกรรม : E003-L-63-C3-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1839302
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด (Grade Guideline Development) - 1 26-28 ต.ค. 65 16.00
217 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response (BTLS-TTR?) (Online) - 8 5-6 พ.ย. 65 12.00
218 รหัสกิจกรรม : E005-L-64-C3-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8888759
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Eye Investigation Expert รุ่นที่ 1 - 1 1-28 ธ.ค. 65 50.00