ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ รุ่นที่ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 รหัสกิจกรรม : E043-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8507174
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท - 1 4-8 มี.ค. 67 30.50
2 รหัสกิจกรรม : E040-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5253136 ต่อ 17
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก - 1 4-8 มี.ค. 67 31.50
3 รหัสกิจกรรม : E045-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4959640
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง - 1 4-8 มี.ค. 67 31.50
4 รหัสกิจกรรม : E055-L-67-C3-0003-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5668946
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง - 2 4-5 มี.ค. 67 14.00
5 รหัสกิจกรรม : E034-L-67-C3-0001-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0813389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศทบทวน สำหรับแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน - 1 4-5 มี.ค. 67 14.00
6 รหัสกิจกรรม : E030-L-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-241-6500 ต่อ 3103
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
การอบรมพยาบาลในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยทางเวชปฏิบัติ (NP) - 1 4-6 มี.ค. 67 18.50
7 รหัสกิจกรรม : E030-L-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-241-6500 ต่อ 3103
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
การอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น) (NP) - 1 4-8 มี.ค. 67 30.50
8 รหัสกิจกรรม : E003-L-67-C4-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การสร้างผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่เส้นทางการดำรงตำแหน่งวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพ (Online) - 1 4-6 มี.ค. 67 18.00
9 รหัสกิจกรรม : H045-L-67-C3-0003-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0863519626
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program - 4 4-8 มี.ค. 67 29.50
10 รหัสกิจกรรม : H045-L-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0863519626
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบําบัดรักษาผูู้ใช้ยาและสารเสพติดสําหรับพยาบาลวิชาชีพ (5 วัน) - 4 4-8 มี.ค. 67 19.00
11 รหัสกิจกรรม : H045-L-67-C3-0009-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0863519626
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program - 5 4-8 มี.ค. 67 29.50
12 รหัสกิจกรรม : H050-M-67-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
เบอร์โทรศัพท์ : 022208000ต่อ 11940
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง - 2 4-5 มี.ค. 67 11.00
13 รหัสกิจกรรม : H053-M-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0636632398
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (หลักสูตร 1 เดือน) รุ่นที่ 1 - 1 4-29 มี.ค. 67 50.00
14 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0006-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60223
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้น Advanced Health Assessment and Basic Nursing for the Critically Ill Patients - 2 4-13 มี.ค. 67 45.50
15 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0007-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60223
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร Short Course Training in Digestive Endoscopy Nursing 1 4 มี.ค. - 9 พ.ค. 67 50.00
16 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0010-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60227
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Trauma Care : Quality Team Approach - 1 4-8 มี.ค. 67 31.00
17 รหัสกิจกรรม : H006-L-67-C3-0009-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443076 ,022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการรายกรณีกลุ่มโรคเวชศาสตร์เขตเมือง - 1 4-20 มี.ค. 67 24.50
18 รหัสกิจกรรม : H006-L-67-C3-0009-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443076 ,022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการรายกรณีกลุ่มโรคเวชศาสตร์เขตเมือง - 2 4-21 มี.ค. 67 24.50
19 รหัสกิจกรรม : H007-L-67-C3-0001-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 023069899 ต่อ 2336
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 31 4-15 มี.ค. 67 50.00
20 รหัสกิจกรรม : H014-L-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูง Advanced Stroke สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2567 - 1 4-8 มี.ค. 67 37.50
21 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C3-0016-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกู้ชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Course 3 4-6 มี.ค. 67 16.50
22 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C3-0018-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการทางการพยาบาล ประจำปี 2567 เรื่อง พัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคทางกายที่มีปัญหาสุขภาพจิต “ใจฟู ดูแลใจ” - 1 4 มี.ค. 67 5.00
23 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C3-0020-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตสำหรับพยาบาลใหม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต Workshop for Nursing critical patients care of new nurses 1 4-14 มี.ค. 67 50.00
24 รหัสกิจกรรม : H017-L-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817981171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการครอบครัวบำบัดกับการประยุกต์ใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด - 1 4-6 มี.ค. 67 20.00
25 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0012-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันด้วยเครื่อง CRRT - 1 4 มี.ค. 67 4.50
26 รหัสกิจกรรม : BON_-L-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5906260
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข - 1 5 มี.ค. 67 6.50
27 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0014-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60208
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Developing Ethical Competency: Integrating ethics in nursing practice for registered Nurses - 3 5 มี.ค. 67 5.00
28 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤต Rapid Response Training 6 5 มี.ค. 67 6.50
29 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0021-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9045
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาทักษะการวิจัยทางการพยาบาล - 1 5 มี.ค. - 2 ก.ค. 67 22.00
30 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0024-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 7 - 1 5-8 มี.ค. 67 23.50
31 รหัสกิจกรรม : H058-M-67-C2-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0847988113
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นอกสังกัดโรงพยาบาลสกลนคร - 1 5-6 มี.ค. 67 11.00
32 รหัสกิจกรรม : H129-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3231683
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยเพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ ระยะที่ 2 - 1 5-6 มี.ค. 67 12.50
33 รหัสกิจกรรม : H151-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระนอง
เบอร์โทรศัพท์ : 0946147936
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
HOW TO SYNERGIZE SUCCESS FOR IPC? - 1 5-7 มี.ค. 67 19.00
34 รหัสกิจกรรม : H021-M-67-C2-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0926952593
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างประจำการ Care Bundle in Infection Prevention Control 2 5 มี.ค. 67 6.00
35 รหัสกิจกรรม : H026-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8415844
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ รุ่นที่ 3 - 1 5 มี.ค. - 19 เม.ย. 67 43.00
36 รหัสกิจกรรม : H038-M-67-C3-0005-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 089 424 2245
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (IC) - 1 5 มี.ค. 67 5.50
37 รหัสกิจกรรม : E059-M-67-C3-0001-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0910601054
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพวิทยากรในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตโดยการสนทนากับผู้ปกครอง Parenting for Lifelong Health – Parent Chat Programme 1 5-8 มี.ค. 67 29.00
38 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0067-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 3 5-6 มี.ค. 67 10.00
39 รหัสกิจกรรม : E039-M-67-C2-0001-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
เบอร์โทรศัพท์ : 0840770242
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - 1 6-8 มี.ค. 67 20.00
40 รหัสกิจกรรม : E062-L-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0801058430
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง บทบาทพยาบาลในการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง - 1 6-8 มี.ค. 67 16.50
41 รหัสกิจกรรม : E001-L-67-C3-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 09 4264 0099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support : Provider course 1 6-8 มี.ค. 67 18.00
42 รหัสกิจกรรม : H038-M-67-C3-0005-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 089 424 2245
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (IC) - 2 6 มี.ค. 67 5.50
43 รหัสกิจกรรม : P001-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม
เบอร์โทรศัพท์ : 022763858
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward) - 1 6 มี.ค. - 3 เม.ย. 67 50.00
44 รหัสกิจกรรม : H047-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 0818590119
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี - 1 6-8 มี.ค. 67 19.00
45 รหัสกิจกรรม : H045-L-67-C3-0010-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0863519626
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด - 2 6-8 มี.ค. 67 15.00
46 รหัสกิจกรรม : H135-M-67-C2-0002-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาพยาบาลพี่เลี้ยง (Mentoring Program for Nurse) - 1 6 มี.ค. 67 5.50
47 รหัสกิจกรรม : H119-M-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 090-562-2454
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (Cardiac death) กรมแพทย์ทหารเรือ - 1 6 มี.ค. 67 4.00
48 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C1-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0644306165
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี 2567 Achieving selfcare for aging in place - 1 6-8 มี.ค. 67 16.50
49 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0023-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2414 1201
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประเมินและการช่วยเหลือภาวะวิกฤตทางจิตใจเบื้องต้นในผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล - 1 6-8 มี.ค. 67 19.00
50 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0004-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการเฝ้าระวังผู้ป่วยก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤตและการจัดการเมื่อผู้ป่วย เกิดภาวะวิกฤต - 2 6 มี.ค. 67 5.50
51 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 081729 6644
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 (Essential Knowledge in Emergency Care: Shortcut ER 2024; Myths and Fact in Emergency Medicine Essential Knowledge in Emergency Care: Shortcut ER 2024; Myths and Fact in Emergency Medicine 1 7-8 มี.ค. 67 10.00
52 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C2-0009-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024197521,0832636532
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเพิ่มคุณค่าการพยาบาลออร์โธปิดิกส์สู่ความเป็นเลิศ ความท้าทายในยุคดิจิทัล Adding value to orthopaedic nursing through excellent service: challenges in the digital era 1 7-8 มี.ค. 67 10.00
53 รหัสกิจกรรม : H014-L-67-C3-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 7 - 1 7-8 มี.ค. 67 14.00
54 รหัสกิจกรรม : H099-S-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลท่าศาลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0803827994
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลสู่การจัดระบบบริการสาธารณสุข - 1 7-8 มี.ค. 67 12.50
55 รหัสกิจกรรม : H058-M-67-C2-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0847988113
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นอกสังกัดโรงพยาบาลสกลนคร - 2 7-8 มี.ค. 67 11.00
56 รหัสกิจกรรม : H056-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 077503672-4 ต่อ 8568
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาลโดยใช้ GROW Model โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ - 1 7-8 มี.ค. 67 11.00
57 รหัสกิจกรรม : H135-M-67-C2-0002-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาพยาบาลพี่เลี้ยง (Mentoring Program for Nurse) - 2 7 มี.ค. 67 5.50
58 รหัสกิจกรรม : H121-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0966592542
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประเมินสู่การประกันคุณภาพการพยาบาลชุมชน ในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ - 1 7-8 มี.ค. 67 11.50
59 รหัสกิจกรรม : E055-L-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5668946
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะจริยธรรมทางการพยาบาล - 1 7-8 มี.ค. 67 12.00
60 รหัสกิจกรรม : E014-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
The Scientific Landscape of Breast Cancer: Ramathibodi School of Nursing and Thainakarin Hospital Breast Cancer Conference - 1 7-8 มี.ค. 67 12.50
61 รหัสกิจกรรม : E020-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074286458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Southern Pediatric Respiratory Forum (SPRF) - 1 7-8 มี.ค. 67 12.00
62 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C3-0005-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-011-4206
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Pick and Choose Nursing Research - 1 8 มี.ค. - 7 มิ.ย. 67 42.00
63 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C3-0007-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-623-3925
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบันทึกทางการพยาบาลในการบันทึกทางการพยาบาลรูปแบบ: ICD-10-TM: Health Intervention Electronic - 1 8 มี.ค. 67 5.50
64 รหัสกิจกรรม : E083-M-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เบอร์โทรศัพท์ : 0858219229
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาบทบาทผู้นำทางการพยาบาลยุคใหม่ Nursing Transformation: SMART Nurse & SMART Life 1 9-10 มี.ค. 67 11.00
65 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0897706022
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Reimagining the future in urological nursing care - 1 9-10 มี.ค. 67 11.00
66 รหัสกิจกรรม : H007-L-67-C3-0001-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 023069899 ต่อ 2336
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 32 10-21 มี.ค. 67 50.00
67 รหัสกิจกรรม : H007-L-67-C2-0004-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 023069899ต่อ2336
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Nurse: Manager Course 1 11-15 มี.ค. 67 27.50
68 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0019-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลระดับพยาบาลหัวหน้าทีม ระดับ 4-5 Leadership Preparedness Program-I 1 11-13 มี.ค. 67 18.50
69 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0006-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 6 11-12 มี.ค. 67 12.50
70 รหัสกิจกรรม : H074-M-67-C3-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9891572
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน - 1 11-13 มี.ค. 67 16.50
71 รหัสกิจกรรม : H043-M-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 61804-6
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลทารกแรกเกิด Workshop on CPR - 1 11 มี.ค. 67 6.00
72 รหัสกิจกรรม : H045-L-67-C3-0006-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0863519626
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model - 2 11-22 มี.ค. 67 50.00
73 รหัสกิจกรรม : E047-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 08 3184 1542
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และเพิ่มพูนทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ และหลอดเลือด - 1 11-15 มี.ค. 67 29.00
74 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0009-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติการพยาบาล (Quality & Safety) - 1 11 มี.ค. 67 6.50
75 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C2-0009-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0856822213
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน (Hybrid Learning) Basic Palliative Care for Nurses (Hybrid Learning) 1 11-15 มี.ค. 67 30.00
76 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0013-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
แนวทางการประเมินและการจัดการอาการเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ระยะวิกฤต - 1 11 มี.ค. 67 2.00
77 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0013-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
แนวทางการประเมินและการจัดการอาการเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ระยะวิกฤต - 2 12 มี.ค. 67 2.00
78 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0010-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และการใช้กายอุปกรณ์เสริม - 1 12 มี.ค. 67 6.50
79 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C2-0005-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022450148
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พลิกมิติการจัดการพยาบาล: อัตรากำลัง ค่าบริการการพยาบาล และรหัสกิจกรรม (Online) Nursing management transformation: FTE FEE & ICD-10 1 12 มี.ค. 67 3.00
80 รหัสกิจกรรม : E010-L-67-C2-0004-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102886
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
บทบาทของพยาบาลกับการบริการด้านสุขภาพยุคดิจิทัล - 1 12 มี.ค. 67 3.00
81 รหัสกิจกรรม : H043-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 61804-6
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลทารกแรกเกิด - 1 12-15 มี.ค. 67 24.50
82 รหัสกิจกรรม : H021-M-67-C2-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0926952593
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างประจำการ Care Bundle in Infection Prevention Control 3 12 มี.ค. 67 6.00
83 รหัสกิจกรรม : H088-M-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0820903922
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย (ICWN) ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๗ - 1 12-14 มี.ค. 67 17.50
84 รหัสกิจกรรม : H058-M-67-C2-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0847988113
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นอกสังกัดโรงพยาบาลสกลนคร - 3 12-13 มี.ค. 67 11.00
85 รหัสกิจกรรม : H122-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
เบอร์โทรศัพท์ : 0871341979
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาพยาบาลเพื่อเตรียมเข้าสู่ผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง (ผู้ตรวจการพยาบาลและผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล) Nursing Leadership for Successor: Level2 & Level3 1 12 มี.ค. - 13 มิ.ย. 67 50.00
86 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-424-8981
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาและเคมีบำบัด - 1 12-13 มี.ค. 67 13.00
87 รหัสกิจกรรม : H014-L-67-C3-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง (Advance Trauma Emergency Care for Nurses : ATEN) เขตสุขภาพที่ 7 - 1 12-13 มี.ค. 67 13.00
88 รหัสกิจกรรม : H014-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาบุคลากรการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต - 1 13 มี.ค. 67 8.00
89 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0017-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60401
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Extracorporeal Membrane Oxygenation Training for Nurse - 1 13-14 มี.ค. 67 8.50
90 รหัสกิจกรรม : H023-M-67-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 0891542181
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
84 ปี Buddhachinaraj Train the Trainer for the best Hand Hygiene 84 ปี Buddhachinaraj Train the Trainer for the best Hand Hygiene 1 13 มี.ค. 67 6.00
91 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0006-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
First Step for Critical Care Nurses 2024 - 1 13-15 มี.ค. 67 15.50
92 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-663-9727
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พลังละมุน : ศาสตร์แห่งความพิถีพิถัน สัมผัสบำบัด จากพลังที่จับต้องไม่ได้สู่การบำบัดทางการพยาบาล (Online) Soft Power : Soft Science, Therapeutic touch and Intangible Energy for Nursing Therapeutic 1 14-15 มี.ค. 67 12.50
93 รหัสกิจกรรม : H023-M-67-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 0891542181
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
84 ปี Buddhachinaraj Train the Trainer for the best Hand Hygiene 84 ปี Buddhachinaraj Train the Trainer for the best Hand Hygiene 2 14 มี.ค. 67 6.00
94 รหัสกิจกรรม : E070-L-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0849216209
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพตามแนวคิดคุณภาพและความปลอดภัย (QS) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ Flipped classroom และ System Theory - 1 14 มี.ค. - 21 พ.ค. 67 21.50
95 รหัสกิจกรรม : E070-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0849216209
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
แนวโน้มนวัตกรรมทางการพยาบาลในผู้สูงวัยระดับสากล Trends of Innovation for Nursing in Global Aging 1 14-15 มี.ค. 67 10.00
96 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0027-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตทารกแรกเกิด - 1 14 มี.ค. 67 4.50
97 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C2-0005-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 Smarts for Elderly in Hospital: บ่โก่น บ่ซึมเศร้า กิ๋นข้าวลำ หลับม่วน - 1 14 มี.ค. 67 6.00
98 รหัสกิจกรรม : H068-M-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5138505
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการพยาบาลจักษุวิทยา ประจำปี 2567 เรื่อง Moving Forward in Nursing Research, Innovations and Care in Ophthalmology - 1 14-15 มี.ค. 67 12.00
99 รหัสกิจกรรม : H115-M-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0850601060
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของ หอผู้ป่วยและหน่วยตรวจบริการ - 1 14 มี.ค. 67 6.50
100 รหัสกิจกรรม : H009-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2332
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยสารเคมีและรังสี - 1 15 มี.ค. 67 6.00
101 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) นอกเวลา - 3 16-17 มี.ค. 67 12.00
102 รหัสกิจกรรม : E028-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5268229
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (มิสนมแม่) - 1 18-20 มี.ค. 67 20.50
103 รหัสกิจกรรม : E053-L-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-314603 ต่อ 168
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง - 1 18-22 มี.ค. 67 30.50
104 รหัสกิจกรรม : E039-M-67-C2-0001-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
เบอร์โทรศัพท์ : 0840770242
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - 2 18-20 มี.ค. 67 20.00
105 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0029-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) - 4 18-20 มี.ค. 67 15.50
106 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0864110599
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อระดับผู้บริหารงานจ่ายกลาง รุ่นที่ 3 Training Specialty Program in Disinfection and Sterilization for the Leader or Head of Central Sterile Supply Department 1 18-29 มี.ค. 67 50.00
107 รหัสกิจกรรม : E035-L-67-C3-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819241180
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ - 3 18-19 มี.ค. 67 13.50
108 รหัสกิจกรรม : E084-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3126300#1231
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2566 (Online) - 1 18-22 มี.ค. 67 27.50
109 รหัสกิจกรรม : H007-L-67-C3-0003-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 023069899 ต่อ 2336
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 11 - 1 18-22 มี.ค. 67 30.50
110 รหัสกิจกรรม : H015-L-67-C3-0003-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2026800 ต่อ 2604
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
แนวทางการให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง หลักสูตร 10 วัน Genetic Counseling 1 18-29 มี.ค. 67 50.00
111 รหัสกิจกรรม : H014-L-67-C3-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง (Advance Trauma Emergency Care for Nurses : ATEN) เขตสุขภาพที่ 7 - 2 18-19 มี.ค. 67 13.00
112 รหัสกิจกรรม : H074-M-67-C3-0002-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9891572
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ ประจำหอผู้ป่วย/หน่วยงาน - 2 18-29 มี.ค. 67 50.00
113 รหัสกิจกรรม : H132-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022897091
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง - 1 18-20 มี.ค. 67 21.00
114 รหัสกิจกรรม : H137-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 0882825733
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยง - 1 18-19 มี.ค. 67 13.50
115 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ทักษะการให้คำปรึกษา - 1 18-20 มี.ค. 67 17.50
116 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C2-0007-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า และการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ - 1 19 มี.ค. 67 6.00
117 รหัสกิจกรรม : H012-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 077-952900 ต่อ 2240
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล - 1 19 มี.ค. 67 6.00
118 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0011-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสงบประสาทระดับตื้น (light sedation) เพื่อทำหัตถการและการตรวจพิเศษ - 1 19 มี.ค. 67 5.00
119 รหัสกิจกรรม : H139-M-67-C3-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางละมุง
เบอร์โทรศัพท์ : 0891176403
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาล โรงพยาบาลบางละมุง - 1 19-20 มี.ค. 67 14.00
120 รหัสกิจกรรม : H088-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0830687517
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สร้างเสริมผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - 1 19-22 มี.ค. 67 21.50
121 รหัสกิจกรรม : H115-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0850601060
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
นิเทศการพยาบาล เพื่อมาตรฐานและผลลัพธ์ที่ดี Nursing Management for Standards and Good Outcomes 1 19 มี.ค. 67 6.00
122 รหัสกิจกรรม : H021-M-67-C2-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0926952593
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างประจำการ Care Bundle in Infection Prevention Control 4 19 มี.ค. 67 6.00
123 รหัสกิจกรรม : H038-M-67-C3-0003-4
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894242245
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ - 4 19 มี.ค. 67 6.50
124 รหัสกิจกรรม : H045-L-67-C3-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0863519626
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด - 3 19-20 มี.ค. 67 12.00
125 รหัสกิจกรรม : H038-M-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894242245
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 5 20 มี.ค. 67 6.50
126 รหัสกิจกรรม : H036-M-67-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0815718380 03893111
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาคุณภาพการทำ RCA - 1 20 มี.ค. 67 6.50
127 รหัสกิจกรรม : E063-L-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-593-6436
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง พื้นที่เขต 7 ปีงบประมาณ 2567 - 1 20-22 มี.ค. 67 16.50
128 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0006-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 7 20-21 มี.ค. 67 12.50
129 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0011-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสงบประสาทระดับตื้น (light sedation) เพื่อทำหัตถการและการตรวจพิเศษ - 2 20 มี.ค. 67 5.00
130 รหัสกิจกรรม : G025-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0861392062
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาคุณภาพบริการให้คำปรึกษาและลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ จังหวัดอุดรธานี (S&D) ประจำปี 2567 (Online) - 1 21 มี.ค. 67 7.00
131 รหัสกิจกรรม : H139-M-67-C3-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางละมุง
เบอร์โทรศัพท์ : 0891176403
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมทางการพยาบาล โรงพยาบาลบางละมุง - 2 21-22 มี.ค. 67 14.00
132 รหัสกิจกรรม : H014-L-67-C3-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 7 - 2 21-22 มี.ค. 67 14.00
133 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C3-0008-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-489-6239
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อสารอย่างไร ปลอดภัยทั้งองค์กร 3P Safety - 1 21 มี.ค. 67 6.50
134 รหัสกิจกรรม : E046-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 054-226254 ต่อ 111
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษ อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ - 1 21-23 มี.ค. 67 7.50
135 รหัสกิจกรรม : H037-M-67-C2-0001-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0818815113
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update on orthopedic nursing care 2567 Update on orthopedic nursing care 2567 1 21 มี.ค. 67 2.50
136 รหัสกิจกรรม : H050-M-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
เบอร์โทรศัพท์ : 022208000ต่อ 11940
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) - 1 21-22 มี.ค. 67 13.00
137 รหัสกิจกรรม : H037-M-67-C2-0001-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0818815113
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update on orthopedic nursing care 2567 Update on orthopedic nursing care 2567 2 22 มี.ค. 67 2.50
138 รหัสกิจกรรม : E018-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894413317
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 3 - 1 22 มี.ค. 67 5.50
139 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C3-0008-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-489-6239
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อสารอย่างไร ปลอดภัยทั้งองค์กร 3P Safety - 2 22 มี.ค. 67 6.50
140 รหัสกิจกรรม : H127-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 0898118177
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2567 - 1 22 มี.ค. 67 6.00
141 รหัสกิจกรรม : G011-M-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)
เบอร์โทรศัพท์ : 0843347742
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Cardiovascular Horizons: Envisioning a Heart-Healthy Future for Thailand 2024 Cardiovascular Horizons: Envisioning a Heart-Healthy Future for Thailand 2024 1 23 มี.ค. 67 4.00
142 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C2-0003-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) 1 23-24 มี.ค. 67 12.50
143 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-812-8202
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Diabetes 2024: Unraveling Today’s insights for Tomorrow ‘s Trends in Care and Management (Online) - 1 23 มี.ค. 67 5.00
144 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-66-C3-0010-4
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0641928787
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านคลินิกของอาจารย์และครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึก ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดพระบรมราชชนก - 4 24 มี.ค. - 2 เม.ย. 67 50.00
145 รหัสกิจกรรม : E036-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0813362883
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษและอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ - 1 25-29 มี.ค. 67 27.50
146 รหัสกิจกรรม : H002-L-66-C3-0010-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับบุคลากรคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ - 2 25-29 มี.ค. 67 32.50
147 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0056-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9045
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมพยาบาลวิจัยคลินิก Clinical Research Nursing : CRN 2 25 มี.ค. - 12 ก.ค. 67 50.00
148 รหัสกิจกรรม : E016-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทรศัพท์ : 053916926
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (4 เดือน) - 1 25 มี.ค. - 9 เม.ย. 67 50.00
149 รหัสกิจกรรม : E002-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2181357
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน รุ่นที่ 2 - 1 25 มี.ค. 67 5.50
150 รหัสกิจกรรม : E006-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0869671170
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
ฟื้นฟูความรู้วิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติกับการให้บริการระบบปฐมภูมิ (NP) 1 25-29 มี.ค. 67 30.00
151 รหัสกิจกรรม : E005-L-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0616184947
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพสู่การเป็นพยาบาลชำนาญการและชำนาญพิเศษ (Online) - 1 25-26 มี.ค. 67 11.00
152 รหัสกิจกรรม : E014-L-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
ฟื้นฟูวิชาการพยาบาลสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป เรื่อง Practical Points and Innovation for Nurse Practitioner in the Future (Online) NP - 1 25-29 มี.ค. 67 31.50
153 รหัสกิจกรรม : E034-L-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0813389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) ในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) - 1 25 มี.ค. 67 6.00
154 รหัสกิจกรรม : H045-L-67-C3-0008-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0863519626
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด - 3 25-27 มี.ค. 67 15.00
155 รหัสกิจกรรม : H045-L-67-C3-0010-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0863519626
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด - 3 25-27 มี.ค. 67 15.00
156 รหัสกิจกรรม : H037-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0848768779
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กฏหมายและจริยธรรม ของพยาบาลวิชาชีพยุคดิจิตัล - 1 25 มี.ค. 67 5.50
157 รหัสกิจกรรม : H030-M-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เบอร์โทรศัพท์ : 0971539394
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) - 1 25 มี.ค. 67 6.50
158 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0006-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 8 25-26 มี.ค. 67 12.50
159 รหัสกิจกรรม : H064-M-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยงประจำหน่วยงาน รุ่นที่ 1 - 1 25-29 มี.ค. 67 32.00
160 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0019-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลระดับพยาบาลหัวหน้าทีม ระดับ 4-5 Leadership Preparedness Program-I 2 25-27 มี.ค. 67 18.50
161 รหัสกิจกรรม : H011-L-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 0846152780
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (Critical Care in CR province) - 1 25-28 มี.ค. 67 28.00
162 รหัสกิจกรรม : G025-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0861392062
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
การพยาบาลเวชปฏิบัติในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนวิถี: การก้าวสู่สุขภาพดิจิทัล (ฟื้นฟู NP) Nurse Practitioner in Technology Disruption: Digital Transformation 1 25-29 มี.ค. 67 37.50
163 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C3-0004-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ทบทวนการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติป้องกันการเกิดแผลกดทับ (PI) และผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (IAD) - 1 26 มี.ค. 67 3.50
164 รหัสกิจกรรม : H189-S-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
เบอร์โทรศัพท์ : 052-004699ต่อ 5202
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประเมินและจำแนกผู้ป่วยนอก - 1 26 มี.ค. 67 2.50
165 รหัสกิจกรรม : H043-M-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 4844
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มณีเวชศาสตร์: บริหารความสมดุลโครงสร้างของร่างกาย - 1 26-28 มี.ค. 67 16.50
166 รหัสกิจกรรม : H050-M-67-C4-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
เบอร์โทรศัพท์ : 022208000ต่อ 11940
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
งานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร - 1 26-27 มี.ค. 67 11.00
167 รหัสกิจกรรม : H045-L-67-C3-0008-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0863519626
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด - 4 27-29 มี.ค. 67 15.00
168 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) นอกเวลา - 4 27-28 มี.ค. 67 12.00
169 รหัสกิจกรรม : E059-M-67-C3-0001-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0910601054
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพวิทยากรในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตโดยการสนทนากับผู้ปกครอง Parenting for Lifelong Health – Parent Chat Programme 2 27-30 มี.ค. 67 29.00
170 รหัสกิจกรรม : H233-M-67-C3-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0959824929
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าเวร (Incharge nurse) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 6 27-29 มี.ค. 67 18.50
171 รหัสกิจกรรม : H064-M-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 5PD SMART ROUNDING - 1 27 มี.ค. 67 5.00
172 รหัสกิจกรรม : H119-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 090-562-2454
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
แลกเปลี่ยนรู้องค์ความรู้และประสบการณ์ Natinal Forum สู่การปฏิบัติ ภายใต้แนวคิดหลัก Growth Mindset for Better Healthcare System: ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล - 1 27 มี.ค. 67 4.00
173 รหัสกิจกรรม : H088-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0875620620
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด The Refreshing Cardiovascular Nursing Program 1 27 มี.ค. 67 6.50
174 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C3-0004-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ทบทวนการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติป้องกันการเกิดแผลกดทับ (PI) และผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (IAD) - 2 27 มี.ค. 67 3.50
175 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C2-0011-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2716 6141 - 3
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
The 9th Annual Meeting of Burn Wound Association (Thailand) 2024 "The Edges of Burn and Wound Management 2024" - 1 27-29 มี.ค. 67 15.00
176 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0018-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60251
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Easy way for Searching & pick-up evidence-based in nursing practice by PICOT - 2 28-29 มี.ค. 67 10.50
177 รหัสกิจกรรม : H120-M-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817170196
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับพยาบาลวิชาชีพ Advanced Cardiovascular Life Support 2020: Course Provider and Effective Life Support Team Management 2 28-29 มี.ค. 67 10.50
178 รหัสกิจกรรม : H029-M-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 0816909188
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรง - 1 28-29 มี.ค. 67 12.00
179 รหัสกิจกรรม : E067-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เบอร์โทรศัพท์ : 0850229757
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ก้าวทันการดูแลผู้ป่วยวิกฤตหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Online) Update for Critical Nursing Care on Cerebrovascular and Cardiovascular Diseases 1 28-29 มี.ค. 67 11.00
180 รหัสกิจกรรม : G025-M-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0861392062
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวีด้วยโปรแกรม ECHO จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2567 - 1 28 มี.ค. - 25 ก.ค. 67 18.50
181 รหัสกิจกรรม : G026-M-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ : 0869104229
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารทางการพยาบาล จังหวัดน่าน ประจำปี 2567 - 1 29 มี.ค. 67 6.50
182 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก - 1 29 มี.ค. 67 2.50
183 รหัสกิจกรรม : E014-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล - 1 29 มี.ค. - 25 พ.ค. 67 50.00
184 รหัสกิจกรรม : H088-M-67-C3-0005-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0875620620
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบริหารยาให้ปลอดภัยห่างไกลจาก Medication error - 1 29 มี.ค. 67 6.50
185 รหัสกิจกรรม : H056-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 093-195-5166
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อพ้ฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลืนลำบากต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงชุมชน - 1 29 มี.ค. 67 6.00
186 รหัสกิจกรรม : H014-L-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายสู่การเป็นเลิศ professional HL - 1 29 มี.ค. - 26 เม.ย. 67 13.00
187 รหัสกิจกรรม : E010-L-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102886
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พยาบาลกับกฎหมายที่ต้องรู้ในยุคดิจิทัล (Online) - 1 30 มี.ค. 67 6.00
188 รหัสกิจกรรม : E003-L-67-C2-0005-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเตรียมพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤต (Online) - 1 1-5 เม.ย. 67 37.50
189 รหัสกิจกรรม : E078-L-67-C3-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0867932079
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
บทบาทและเทคนิคการให้บริการปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวสำหรับพยาบาล ( 5วัน ) - 1 1-5 เม.ย. 67 27.50
190 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0067-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 4 1-2 เม.ย. 67 10.00
191 รหัสกิจกรรม : H045-L-67-C3-0002-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0863519626
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา - 3 1-5 เม.ย. 67 27.50
192 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤต Rapid Response Training 7 1 เม.ย. 67 6.50
193 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C3-0016-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกู้ชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Course 4 1-3 เม.ย. 67 16.50
194 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0018-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7658
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้ข้อมูลและคำปรึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดความขัดแย้ง Non-technical skills for nurses in adverse events 1 2 เม.ย. 67 4.00
195 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0019-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7658
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลภาวะวิกฤตทางสูิตกรรม Nursing Management in high risk and critical care 1 2 เม.ย. 67 4.50
196 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0006-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 9 2-3 เม.ย. 67 12.50
197 รหัสกิจกรรม : E055-L-67-C3-0003-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5668946
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง - 3 2-3 เม.ย. 67 14.00
198 รหัสกิจกรรม : E039-M-67-C2-0001-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
เบอร์โทรศัพท์ : 0840770242
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - 3 3-5 เม.ย. 67 20.00
199 รหัสกิจกรรม : E003-L-66-C2-0008-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย สำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย - 1 3-5 เม.ย. 67 16.50
200 รหัสกิจกรรม : E001-L-67-C3-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 09 4264 0099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support : Provider course 2 3-5 เม.ย. 67 18.00
201 รหัสกิจกรรม : H164-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2717407
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งสำหรับพยาบาล - 1 3 เม.ย. 67 5.00
202 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0020-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) 5 3-5 เม.ย. 67 14.50
203 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C3-0006-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-689-5461
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการโภชนบำบัดศาสตร์แห่งการป้องกันดูแล และรักษาผู้ป่วย บริโภคอย่างไรให้คนไทยปลอดภัยห่างไกลจากโรค ระยะที่ 2 - 2 3 เม.ย. 67 6.50
204 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0007-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด - 1 3 เม.ย. 67 5.50
205 รหัสกิจกรรม : BON_-L-67-C1-0002-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 5906260
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567 หัวข้อ Team work makes dream work เพราะทุกคนคือคนสำคัญของทีม - 1 3-5 เม.ย. 67 16.50
206 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C1-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Conference 2024: Evolution of Multidisciplinary Care Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Conference 2024: Evolution of Multidisciplinary Care 1 4 เม.ย. 67 6.00
207 รหัสกิจกรรม : E014-L-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Ethical & Legal Considerations: Nurses Need to Know (Online) - 1 4-5 เม.ย. 67 11.50
208 รหัสกิจกรรม : H135-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269334
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลและความหลากหลายทางเพศ : ความเท่าเทียมทางด้านสุขภาพไทยในทศวรรษใหม่ - 1 5 เม.ย. 67 5.50
209 รหัสกิจกรรม : H088-M-67-C3-0005-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0875620620
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบริหารยาให้ปลอดภัยห่างไกลจาก Medication error - 2 10 เม.ย. 67 6.50
210 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0016-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60223
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง (KCMH Preceptorship Course) - 1 10 เม.ย. 67 4.50
211 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0016-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60223
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง (KCMH Preceptorship Course) - 2 11 เม.ย. 67 4.50
212 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0016-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60223
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง (KCMH Preceptorship Course) - 3 12 เม.ย. 67 4.50
213 รหัสกิจกรรม : H039-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 094-5842529
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update nursing management in surgical - 1 17 เม.ย. 67 6.00
214 รหัสกิจกรรม : H144-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุทัยธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 064-4184428
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 Routine to Research : R2R 1 18 เม.ย. - 20 ก.ย. 67 39.00
215 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤต Rapid Response Training 8 22 เม.ย. 67 6.50
216 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0016-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 1201
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 - 1 22-24 เม.ย. 67 19.00
217 รหัสกิจกรรม : H049-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0851199480
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลจิตเวชและยาเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ - 1 22-26 เม.ย. 67 31.50
218 รหัสกิจกรรม : H038-M-67-C3-0002-3
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894242245
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในโรงพยาบาล - 1 23 เม.ย. 67 6.50
219 รหัสกิจกรรม : H181-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8061977
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Infection Control Update 2024 : How to sucess Infection Control Update 2024 : How to sucess 1 23-24 เม.ย. 67 10.00
220 รหัสกิจกรรม : H233-M-67-C3-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0959824929
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าเวร (Incharge nurse) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 7 24-26 เม.ย. 67 18.50
221 รหัสกิจกรรม : H225-S-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3
เบอร์โทรศัพท์ : 0840931226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักฐานทางกฎหมายกับบันทึกทางการพยาบาล - 1 24 เม.ย. 67 2.50
222 รหัสกิจกรรม : H007-L-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 023069899ต่อ2336
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 22 - 1 24-26 เม.ย. 67 17.50
223 รหัสกิจกรรม : H038-M-67-C3-0002-3
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894242245
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในโรงพยาบาล - 2 24 เม.ย. 67 6.50
224 รหัสกิจกรรม : E001-L-67-C3-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 09 4264 0099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support : Provider course 3 24-26 เม.ย. 67 18.00
225 รหัสกิจกรรม : H038-M-67-C3-0002-3
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894242245
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในโรงพยาบาล - 3 25 เม.ย. 67 6.50
226 รหัสกิจกรรม : H034-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-719600 ต่อ 4063
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการสร้างเครือข่าย Nurse Coordinator โรงพยาบาบราชบุรี : CA Warrior - 1 25 เม.ย. 67 5.50
227 รหัสกิจกรรม : H120-M-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817170196
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับพยาบาลวิชาชีพ Advanced Cardiovascular Life Support 2020: Course Provider and Effective Life Support Team Management 3 25-26 เม.ย. 67 10.50
228 รหัสกิจกรรม : H052-M-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4220-7375-80
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Colposcopy and Management of abnormal Cervical cervix Colposcopy and Management of abnormal Cervical cervix 1 26 เม.ย. 67 3.00
229 รหัสกิจกรรม : G009-M-67-C3-0001-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 1/2567 - 1 27 เม.ย. 67 6.50
230 รหัสกิจกรรม : G009-M-67-C2-0003-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาล และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 1/2567 - 1 28 เม.ย. 67 6.50
231 รหัสกิจกรรม : H043-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 61804-6
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก - 1 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 67 30.00
232 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C3-0006-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0864110599
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์ปราศจากเชื้อ ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 19 - 1 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 67 24.00
233 รหัสกิจกรรม : E014-L-67-C2-0004-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
IC Rama: Update Infection Prevention and Control - 1 29 เม.ย. 67 6.50
234 รหัสกิจกรรม : E007-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 055966655
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
ฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (NP) - 1 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 67 30.50
235 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C3-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) - 1 29 เม.ย. - 25 ก.ค. 67 50.00
236 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤต Rapid Response Training 9 29 เม.ย. 67 6.50
237 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0009-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติการพยาบาล (Quality & Safety) - 2 29 เม.ย. 67 6.50
238 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C3-0013-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล: การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร (GI Endoscopic Nursing) รุ่นที่ 11 - 1 1 พ.ค. - 28 มิ.ย. 67 50.00
239 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C3-0009-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลปริศัลยกรรม (perioperative nursing) รุ่นที่ 12 - 1 1 พ.ค. - 28 มิ.ย. 67 50.00
240 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C3-0021-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา ประจำปี 2567 - 1 1-31 พ.ค. 67 50.00
241 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C2-0012-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมการให้ข้อมูลและคำปรึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดความขัดแย้ง รุ่นที่ 3 - 1 1-3 พ.ค. 67 17.50
242 รหัสกิจกรรม : H002-L-67-C3-0001-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรม พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร - 2 1 พ.ค. - 30 ส.ค. 67 50.00
243 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0022-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024197248
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จิตอาสาศิริราช - 1 1 พ.ค. 67 2.50
244 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0020-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) 6 1-3 พ.ค. 67 14.50
245 รหัสกิจกรรม : H068-M-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล - 1 2-3 พ.ค. 67 12.00
246 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0020-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 5983
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเสริมทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - 1 7-8 พ.ค. 67 12.00
247 รหัสกิจกรรม : H046-M-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0898960906
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนัง (Online) ประจำปี 2567 Annual Academic of Nursing for Dermatology 1 7 พ.ค. 67 5.50
248 รหัสกิจกรรม : E001-L-67-C3-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 09 4264 0099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support : Provider course 4 8-10 พ.ค. 67 18.00
249 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0028-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9101
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการการตรวจและวินิจฉัยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดแบบ Non-invasive รุ่นที่ 4 (หลักสูตร 6 วัน) - 1 9-16 พ.ค. 67 34.00
250 รหัสกิจกรรม : G009-M-67-C3-0001-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 1/2567 - 2 11 พ.ค. 67 6.50
251 รหัสกิจกรรม : G009-M-67-C2-0003-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาล และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 1/2567 - 2 12 พ.ค. 67 6.50
252 รหัสกิจกรรม : E003-L-67-C2-0004-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ : Update in Health care services and communities health strengthening in the Digital Era (Online) NP - 1 13-17 พ.ค. 67 31.50
253 รหัสกิจกรรม : E016-L-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทรศัพท์ : 053916926
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง - 1 13-17 พ.ค. 67 29.00
254 รหัสกิจกรรม : H068-M-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา Training Program in Nursing Management of Eyelid hygiene care 1 13-17 พ.ค. 67 31.00
255 รหัสกิจกรรม : H036-M-67-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0815718380 03893111
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาคุณภาพการทำ RCA - 2 15 พ.ค. 67 6.50
256 รหัสกิจกรรม : H021-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0926952593
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) - 1 16-17 พ.ค. 67 14.00
257 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C4-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 08 3302 3999
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล - 2 20-31 พ.ค. 67 50.00
258 รหัสกิจกรรม : E003-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักและแนวปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2024 (Online) Principles and Practice Guideline in Infection Prevention and Control of Hospital-Associated Infections 1 20-24 พ.ค. 67 32.50
259 รหัสกิจกรรม : E020-L-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074286458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดีจิตอลในการดูแลสุขภาพ - 1 20-30 พ.ค. 67 42.00
260 รหัสกิจกรรม : E022-L-66-C3-0003-2
ที่อยู่ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2564093-9 ต่อ2137
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง - 2 23 พ.ค. - 7 มิ.ย. 67 28.00
261 รหัสกิจกรรม : H120-M-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817170196
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับพยาบาลวิชาชีพ Advanced Cardiovascular Life Support 2020: Course Provider and Effective Life Support Team Management 4 23-24 พ.ค. 67 10.50
262 รหัสกิจกรรม : H068-M-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา Training Program in Nursing Management of Eyelid hygiene care 2 27-31 พ.ค. 67 31.00
263 รหัสกิจกรรม : E061-L-66-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-946-4924
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง สัมมนาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ: พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในคลินิกของอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก - 1 27-31 พ.ค. 67 27.50
264 รหัสกิจกรรม : E034-L-67-C3-0001-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0813389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศทบทวน สำหรับแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน - 2 27-28 พ.ค. 67 14.00
265 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0009-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2414 1201
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 6 - 2 29-31 พ.ค. 67 15.00
266 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0017-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60401
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Extracorporeal Membrane Oxygenation Training for Nurse - 2 29-30 พ.ค. 67 8.50
267 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 5 30-31 พ.ค. 67 10.00
268 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Renew Provider Course) - 3 30 พ.ค. 67 5.50
269 รหัสกิจกรรม : E001-L-66-C2-0003-2
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์พยาบาลผู้สอนในคลินิก เพื่อสร้างนักศึกษาพยาบาลที่คาดหวัง (Online) - 2 3-7 มิ.ย. 67 28.50
270 รหัสกิจกรรม : E052-L-66-C3-0003-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817663881
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) - 2 3-28 มิ.ย. 67 50.00
271 รหัสกิจกรรม : E005-L-66-C3-0005-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0816575688
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา (Retinal Nurse Specialty) รุ่นที่ 6 - 1 4-28 มิ.ย. 67 50.00
272 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C3-0005-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลรังสีวิทยาเฉพาะสาขา รุ่นที่ 2 - 1 4-28 มิ.ย. 67 50.00
273 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C3-0021-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา ประจำปี 2567 - 2 4-28 มิ.ย. 67 50.00
274 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C2-0008-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้นทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 3 Advanced wound ostomy and incontinence care for nurse, class 3 1 4-28 มิ.ย. 67 50.00
275 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C3-0010-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมระยะสั้น: สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทางโสต ศอ นาสิก รุ่นที่ 3 - 1 4-28 มิ.ย. 67 50.00
276 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C3-0012-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) รุ่นที่ 5 - 1 4-28 มิ.ย. 67 50.00
277 รหัสกิจกรรม : H064-M-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 5PD SMART ROUNDING - 2 5 มิ.ย. 67 5.00
278 รหัสกิจกรรม : H064-M-67-C3-0003-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0909906268
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนปัสสาวะ (Urethral catheterization)” ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2 5 มิ.ย. 67 6.00
279 รหัสกิจกรรม : H064-M-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 5PD SMART ROUNDING - 3 6 มิ.ย. 67 5.00
280 รหัสกิจกรรม : H068-M-67-C1-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
งานประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2567 - 1 6-7 มิ.ย. 67 12.00
281 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C2-0010-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9101
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Knowledge spiral in Specific Diseases - 1 6-7 มิ.ย. 67 8.00
282 รหัสกิจกรรม : H043-M-67-C3-0005-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 2203
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคัดกรองผู้ป่วยเด็ก - 1 6 มิ.ย. 67 5.50
283 รหัสกิจกรรม : H006-L-67-C3-0005-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443076 ,022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ Wound, Ostomy & Incontinence Nursing Education Program 1 7 มิ.ย. - 23 ส.ค. 67 50.00
284 รหัสกิจกรรม : G009-M-67-C3-0001-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 1/2567 - 3 8 มิ.ย. 67 6.50
285 รหัสกิจกรรม : G009-M-67-C2-0003-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาล และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 1/2567 - 3 9 มิ.ย. 67 6.50
286 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0030-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7248
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลภาวะวิกฤตทางสูติกรรม รุ่นที่ 3 - 1 10-14 มิ.ย. 67 31.00
287 รหัสกิจกรรม : H068-M-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา Training Program in Nursing Management of Eyelid hygiene care 3 10-14 มิ.ย. 67 31.00
288 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C2-0010-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง Hepatocellular carcinoma undergoing trans-arterial oily chemoembolization 1 10 มิ.ย. 67 6.00
289 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0022-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024197248
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จิตอาสาศิริราช - 2 12 มิ.ย. 67 2.50
290 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0066-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 084199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นกลาง Intermediate life support for Nurse Course 2 14 มิ.ย. 67 7.00
291 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C3-0001-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022450148
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย - 2 17 มิ.ย. - 26 ก.ค. 67 50.00
292 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0013-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support Renewal course 1 18 มิ.ย. 67 7.00
293 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C3-0006-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-689-5461
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการโภชนบำบัดศาสตร์แห่งการป้องกันดูแล และรักษาผู้ป่วย บริโภคอย่างไรให้คนไทยปลอดภัยห่างไกลจากโรค ระยะที่ 2 - 3 19 มิ.ย. 67 6.50
294 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 1 19-20 มิ.ย. 67 12.50
295 รหัสกิจกรรม : H068-M-67-C3-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5138505
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาและการมองเห็น - 1 20-21 มิ.ย. 67 12.50
296 รหัสกิจกรรม : H052-M-67-C4-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4220-7375-80
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สัมมนาวิชาการ กัญชาทางการแพทย์และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชา - 1 21 มิ.ย. 67 3.00
297 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C3-0003-3
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN?) Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN?) 1 22-23 มิ.ย. 67 18.00
298 รหัสกิจกรรม : H068-M-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา Training Program in Nursing Management of Eyelid hygiene care 4 24-28 มิ.ย. 67 31.00
299 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0020-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) 7 26-28 มิ.ย. 67 14.50
300 รหัสกิจกรรม : E003-L-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Nursing Leadership and Management in Infection Prevention and Control (Online) Nursing Leadership and Management in Infection Prevention and Control (Online) 1 1-2 ก.ค. 67 14.00
301 รหัสกิจกรรม : E002-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2181357
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การนิเทศทางการพยาบาลในคลินิกขั้นสูง รุ่นที่ 2 - 1 1-5 ก.ค. 67 28.50
302 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Renew Provider Course) - 4 6 ก.ค. 67 5.50
303 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0017-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก Pediatric CPR provider course for nurses 5 9 ก.ค. 67 6.00
304 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 6 11-12 ก.ค. 67 10.00
305 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C3-0002-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022450148
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมต้นแบบในการจัดการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับพยาบาลอิสระเยี่ยมบ้าน - 2 12-21 ก.ค. 67 50.00
306 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C2-0003-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) 2 13-14 ก.ค. 67 12.50
307 รหัสกิจกรรม : E003-L-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พยาบาลกับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Online) - 1 15-19 ก.ค. 67 29.50
308 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C3-0006-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-689-5461
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการโภชนบำบัดศาสตร์แห่งการป้องกันดูแล และรักษาผู้ป่วย บริโภคอย่างไรให้คนไทยปลอดภัยห่างไกลจากโรค ระยะที่ 2 - 4 15 ก.ค. 67 6.50
309 รหัสกิจกรรม : H064-M-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 5PD SMART ROUNDING - 4 17 ก.ค. 67 5.00
310 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 2 18-19 ก.ค. 67 12.50
311 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C2-0001-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Multidisciplinary Approaches to the Injured Patients Multidisciplinary Approaches to the Injured Patients 1 20 ก.ค. 67 4.00
312 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0007-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 5 24-26 ก.ค. 67 10.00
313 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0007-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 6 25-26 ก.ค. 67 10.00
314 รหัสกิจกรรม : E067-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เบอร์โทรศัพท์ : 0850229757
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล - 1 25-27 ก.ค. 67 17.50
315 รหัสกิจกรรม : H043-M-67-C3-0005-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 2203
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคัดกรองผู้ป่วยเด็ก - 2 25 ก.ค. 67 5.50
316 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Trauma Conference 2024 Trauma Conference 2024 1 3-4 ส.ค. 67 12.50
317 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0029-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9101
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบลผู้ป่วย Cardiac Imaging for Nurses (หลักสูตร 4 วัน) - 1 5-8 ส.ค. 67 22.00
318 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 7 6-7 ส.ค. 67 10.00
319 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 3 8-9 ส.ค. 67 12.50
320 รหัสกิจกรรม : H052-M-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4220-7375-80
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สัมมนาวิชาการ New Technology: การพยาบาลก่อนและหลังการรักษามะเร็งด้วย Hyperbaric - 1 9 ส.ค. 67 3.00
321 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C2-0003-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) 3 17-18 ส.ค. 67 12.50
322 รหัสกิจกรรม : E035-L-67-C3-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819241180
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ - 4 19-20 ส.ค. 67 13.50
323 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0017-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก Pediatric CPR provider course for nurses 6 19 ส.ค. 67 6.00
324 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0025-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7248
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5 Practical Points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation 1 21-23 ส.ค. 67 17.00
325 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 4 22-23 ส.ค. 67 12.50
326 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C3-0003-3
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN?) Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN?) 2 24-25 ส.ค. 67 18.00
327 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0007-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 7 26-28 ส.ค. 67 10.00
328 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0007-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 8 27-28 ส.ค. 67 10.00
329 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 14 2-3 ก.ย. 67 12.50
330 รหัสกิจกรรม : H002-L-67-C3-0001-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรม พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร - 3 2 ก.ย. - 27 ธ.ค. 67 50.00
331 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 8 3-4 ก.ย. 67 10.00
332 รหัสกิจกรรม : E003-L-67-C2-0006-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-935012
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลก:การสร้างความเข้มแข็งด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพ การศึกษา การปฏิบัติทางคลินิกและวิจัย Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes,Education,Clinical Practice, and Research 1 4-6 ก.ย. 67 13.00
333 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 15 5-6 ก.ย. 67 12.50
334 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C2-0001-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Multidisciplinary Approaches to the Injured Patients Multidisciplinary Approaches to the Injured Patients 2 7 ก.ย. 67 4.00
335 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C2-0003-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) 4 14-15 ก.ย. 67 12.50
336 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0017-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก Pediatric CPR provider course for nurses 7 16 ก.ย. 67 6.00
337 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 16 19-20 ก.ย. 67 12.50
338 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C3-0003-3
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN?) Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN?) 3 21-22 ก.ย. 67 18.00
339 รหัสกิจกรรม : E035-L-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819241180
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 5 23-24 ก.ย. 67 13.50
340 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 17 17-18 ต.ค. 67 12.50
341 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0013-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support Renewal course 2 1 พ.ย. 67 7.00
342 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C3-0002-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022450148
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมต้นแบบในการจัดการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับพยาบาลอิสระเยี่ยมบ้าน - 3 8-17 พ.ย. 67 50.00
343 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C3-0001-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022450148
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย - 3 11 พ.ย. - 20 ธ.ค. 67 50.00
344 รหัสกิจกรรม : E052-L-66-C3-0003-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817663881
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) - 3 2-27 ธ.ค. 67 50.00