ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ รุ่นที่ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 รหัสกิจกรรม : H045-L-66-C3-0005-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0806690752
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา - 3 27-31 มี.ค. 66 28.50
2 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0017-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 3 27-28 มี.ค. 66 15.50
3 รหัสกิจกรรม : H263-S-66-C2-0001-3
ที่อยู่ : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 0864691561
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
IC Update : Patient Safety and IC Standard IC Update : Patient Safety and IC Standard 2 27 มี.ค. 66 6.00
4 รหัสกิจกรรม : E078-L-66-C3-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0867932079
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
บทบาทและเทคนิคการให้บริการปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวสำหรับพยาบาล 1 27-31 มี.ค. 66 27.50
5 รหัสกิจกรรม : E028-M-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0863709471
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง 1 27-31 มี.ค. 66 27.50
6 รหัสกิจกรรม : H132-M-66-C3-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022897091
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้การปรึกษาสำหรับพยาบาล 1 27-28 มี.ค. 66 11.00
7 รหัสกิจกรรม : H034-M-66-C2-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-719600 ต่อ1641
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาคุณภาพบริการในการดูแลผู้ป่วย Stroke STEMI Sepsis (3S) ปีงบประมาณ 2566 - 2 27 มี.ค. 66 6.00
8 รหัสกิจกรรม : H053-M-66-C2-0003-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0636632398
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง สำหรับพยาบาลในเขตภาคตะวันออก (หลักสูตร 5 วัน) - 1 27-31 มี.ค. 66 30.50
9 รหัสกิจกรรม : H014-L-66-C3-0007-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้บาดเจ็บ เขตสุขภาพที่ 7 - 1 27 มี.ค. 66 5.50
10 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0025-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 9568 ต่อ 105
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 สำหรับสหวิชาชีพ - 1 27-31 มี.ค. 66 15.00
11 รหัสกิจกรรม : H073-L-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 080 1353568
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพยาบาล (ET. Junior) 3 จังหวัด ด้านการดูแล ผู้ป่วยแผลเรื้อรัง (Wound care) เขตสุขภาพที่๑ เขตล้านนา ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ - 1 27-28 มี.ค. 66 9.50
12 รหัสกิจกรรม : G025-M-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0861392062
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
พยาบาลกับเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ : การพัฒนาความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุควิถีใหม่ (NP) Nursing and Health care Technology : Knowledge Development in the Next Normal Era 1 27-31 มี.ค. 66 37.50
13 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0023-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางระบบประสาทและจิตสังคมสำหรับพยาบาล - 1 27 มี.ค. 66 6.00
14 รหัสกิจกรรม : H014-L-66-C3-0007-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้บาดเจ็บ เขตสุขภาพที่ 7 - 2 28 มี.ค. 66 5.50
15 รหัสกิจกรรม : H030-M-66-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เบอร์โทรศัพท์ : 0896980526
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยทารกและเด็กที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายและส่วนกลางและ การใส่สายสวนหลอดเลือด - 1 28-29 มี.ค. 66 11.50
16 รหัสกิจกรรม : H055-M-66-C3-0003-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การขับเคลื่อนจริยธรรมทางการพยาบาล - 1 28-29 มี.ค. 66 15.00
17 รหัสกิจกรรม : H122-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
เบอร์โทรศัพท์ : 0871341979
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาพยาบาลเพื่อเตรียมเข้าสู่ผู้บริหารระดับต้น Leadership Development Program Level 1 1 28 มี.ค. - 26 ก.ค. 66 50.00
18 รหัสกิจกรรม : H131-M-66-C3-0003-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0871689888
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - 3 28 มี.ค. 66 5.50
19 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C1-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เรื่อง 2023 Update on STI & HIV Management 2023 Update on STI & HIV Management 1 28-30 มี.ค. 66 14.50
20 รหัสกิจกรรม : E069-L-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 0892612002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี 2566 Humanized and Innovation healthcare 1 28 มี.ค. 66 6.50
21 รหัสกิจกรรม : H059-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 096 8577293
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพการบำบัดและการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากการใช้ สารเสพติดด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจ Motivational Enhancement Therapy: MET 1 28-30 มี.ค. 66 16.50
22 รหัสกิจกรรม : H135-M-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance cardiac life support พยาบาล competency level 2-3 1 28 มี.ค. 66 5.00
23 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C2-0013-3
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย เขตสุขภาพ - 6 28 มี.ค. 66 4.00
24 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C2-0009-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตร Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 8 - 1 28-29 มี.ค. 66 13.00
25 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0046-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 3 29-31 มี.ค. 66 8.50
26 รหัสกิจกรรม : H263-S-66-C2-0001-3
ที่อยู่ : บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 0864691561
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
IC Update : Patient Safety and IC Standard IC Update : Patient Safety and IC Standard 3 29 มี.ค. 66 6.00
27 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C1-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0832939889
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการ The 8th Annual Meeting of Burn and Wound Healing Association (Thailand) “Clinical and Research to Practice in Complex Burns and Wound” 1 29-31 มี.ค. 66 13.00
28 รหัสกิจกรรม : H043-M-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 4844
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี ประชุมวิชาการ 6 th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2023) “THEME: PalliativeCare - Healing Heart & Community ดูแลด้วยหัวใจ ใกล้บ้านใกล้ชุมชน” 1 29-31 มี.ค. 66 14.50
29 รหัสกิจกรรม : BON_-L-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2590 6260
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
นวัตกรรมที่ก้าวหน้าสู่การรักษาที่ก้าวไกล 1 29-31 มี.ค. 66 19.50
30 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0013-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยูโรพลศาสตร์ (urodynamic study) สำหรับพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน และเชี่ยวชาญด้านยูโรพลศาสตร์ - 1 29 มี.ค. 66 5.50
31 รหัสกิจกรรม : H276-M-66-C3-0001-3
ที่อยู่ : ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-953 3999 ต่อ 1363
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้คำปรึกษาก่อนและหลังตรวจเลือดเอชไอวี - 1 29-31 มี.ค. 66 19.00
32 รหัสกิจกรรม : H036-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931382 038931084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กิจกรรมกลุ่ม สอนการใช้ และดูแลผู้ป่วย on PCA(Patient-Controlled Analgesia) - 1 29 มี.ค. 66 2.00
33 รหัสกิจกรรม : H036-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931382 038931084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กิจกรรมกลุ่ม สอนการใช้ และดูแลผู้ป่วย on PCA(Patient-Controlled Analgesia) - 2 29 มี.ค. 66 2.00
34 รหัสกิจกรรม : H021-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0926952593
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 5 - 1 29-31 มี.ค. 66 17.00
35 รหัสกิจกรรม : H005-L-66-C3-0008-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-696-0295
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เรื่อง ยกระดับสุขภาพสตรีโดยการผ่าตัดทางกล้อง กิจกรรมการอบรมผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (ราชวิถี-บุรีรัมย์) - 1 29-31 มี.ค. 66 20.50
36 รหัสกิจกรรม : H014-L-66-C3-0005-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูง (Advance Stroke สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2566 - 1 29-31 มี.ค. 66 19.50
37 รหัสกิจกรรม : H283-L-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-0077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงทางคลินิก - 1 29-30 มี.ค. 66 12.00
38 รหัสกิจกรรม : H027-M-66-C3-0007-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 045-319200 ต่อ 1163
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล สำหรับผู้ปฏิบัติงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 - 1 29-30 มี.ค. 66 11.00
39 รหัสกิจกรรม : E053-L-66-C4-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032314603 ต่อ 168
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนมีส่วนร่วม - 1 30-31 มี.ค. 66 13.00
40 รหัสกิจกรรม : E009-M-66-C3-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 0951791546
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย โรงพยาบาลมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2566 - 1 30-31 มี.ค. 66 17.50
41 รหัสกิจกรรม : E059-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0910601054
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิต สำหรับเด็กเล็ก Parenting for Lifelong Health for Young Children - Facilitator Training Workshop 1 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 66 29.00
42 รหัสกิจกรรม : H164-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2717407
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบูรณาการงานประจำสู่งานวิจัย - 1 30-31 มี.ค. 66 11.00
43 รหัสกิจกรรม : E018-L-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894413317
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 2 (Online) - 1 30 มี.ค. 66 6.00
44 รหัสกิจกรรม : E018-L-66-C2-0003-1
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894413317
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล - 1 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 66 11.00
45 รหัสกิจกรรม : E035-L-66-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819241180
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง - 1 30 มี.ค. 66 5.50
46 รหัสกิจกรรม : H032-M-66-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0813761088
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเจ็บป่วย ปีงบประมาณ 2566 เรื่อง NCPR 2020 ในยุค covid-19 สำหรับพยาบาลเครือข่าย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา NCPR 2020 ในยุค covid-19 สำหรับพยาบาลเครือข่าย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2 30 มี.ค. 66 5.50
47 รหัสกิจกรรม : H075-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ : 0855490194
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาเครือข่ายสร้างสังคมนมแม่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ - 1 30-31 มี.ค. 66 12.00
48 รหัสกิจกรรม : H233-M-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0959824929
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกและการบริหารยาเพื่อความปลอดภัย 4 30 มี.ค. 66 6.50
49 รหัสกิจกรรม : H034-M-66-C3-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-719600 ต่อ 2518
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังอาการนำก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤติ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ปีงบประมาณ 2566 - 2 30 มี.ค. 66 6.50
50 รหัสกิจกรรม : H003-L-66-C2-0005-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Proficient Nursing Management 2566 1 30 มี.ค. 66 6.50
51 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0046-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 4 30-31 มี.ค. 66 8.50
52 รหัสกิจกรรม : E007-L-66-C3-0001-2
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 055966655
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
IV care การดูแลด้วยคุณภาพ - 1 30 มี.ค. 66 6.00
53 รหัสกิจกรรม : E007-L-66-C3-0001-2
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 055966655
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
IV care การดูแลด้วยคุณภาพ - 2 31 มี.ค. 66 6.00
54 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C3-0003-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล - 1 31 มี.ค. - 27 พ.ค. 66 50.00
55 รหัสกิจกรรม : H135-M-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance cardiac life support พยาบาล competency level 2-3 2 31 มี.ค. 66 5.00
56 รหัสกิจกรรม : H015-L-66-C4-0001-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2026800 ต่อ 2605
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคไทรอยด์ที่ได้รับแร่ไอโอดีน และผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางรังสีร่วมรักษาแก่บุคลากรในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1 31 มี.ค. 66 5.50
57 รหัสกิจกรรม : H072-M-66-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 0966531536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : ()
ระบบบริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต 1 31 มี.ค. 66 6.00
58 รหัสกิจกรรม : P001-L-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรสายงานพยาบาลเพื่อจัดทำผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 1 31 มี.ค. 66 5.50
59 รหัสกิจกรรม : H013-L-66-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0830071730
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นข้อเข่าสาขาการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ - 1 31 มี.ค. 66 2.50
60 รหัสกิจกรรม : E028-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0812047621
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง Nursing Specialty Program on Training Science and Art of Teaching in Nursing 1 1 เม.ย. - 11 พ.ค. 66 50.00
61 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C3-0008-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) - 1 1-3 เม.ย. 66 20.00
62 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0016-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาล - 1 3-4 เม.ย. 66 12.00
63 รหัสกิจกรรม : H135-M-66-C3-0003-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การระงับปวดหลังผ่าตัด 2 3 เม.ย. 66 6.50
64 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0014-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) Advanced Cardiovascular Life Support, ACLS 5 3-5 เม.ย. 66 14.50
65 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C2-0004-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Legal Issue and Moral Distress in Nursing & Midwifery (Online) - 1 3-4 เม.ย. 66 12.00
66 รหัสกิจกรรม : G017-M-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9556655
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มิติใหม่ในการสร้างผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศของพยาบาลในยุคพลิกโลก - 1 3-4 เม.ย. 66 10.50
67 รหัสกิจกรรม : E039-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
เบอร์โทรศัพท์ : 0840770242
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - 3 3-5 เม.ย. 66 20.00
68 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-66-C3-0006-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0619935552
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการให้คำปรึกษาแบบย่อ (Brief Counseling) เพื่อบำบัดโรคเสพยาสูบ - 9 4 เม.ย. 66 6.00
69 รหัสกิจกรรม : H036-M-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931409
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในจังหวัดชลบุรี - 1 4 เม.ย. 66 5.50
70 รหัสกิจกรรม : H058-M-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0810499582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการโลหิตวิทยาครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 Myeloproliferative Neoplasm Challenging in Regional Hospital 1 5 เม.ย. 66 5.50
71 รหัสกิจกรรม : H005-L-66-C1-0002-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-454-1395
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2566 (Online) The journey of success 1 5 เม.ย. 66 4.50
72 รหัสกิจกรรม : E007-L-66-C3-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 055-966655
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
KM Quality Nurse is Note to Quality Nursing Care - 1 5 เม.ย. 66 6.50
73 รหัสกิจกรรม : E003-L-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8812551
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Mega Trends in Global Aging Mega Trends in Global Aging 1 6-7 เม.ย. 66 11.00
74 รหัสกิจกรรม : H037-M-66-C2-0002-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0818815113
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาความรู้การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม ปี 2566 1 7 เม.ย. 66 2.50
75 รหัสกิจกรรม : H043-M-66-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 2512
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก - 1 7 เม.ย. 66 2.50
76 รหัสกิจกรรม : H040-M-66-C3-0003-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา
เบอร์โทรศัพท์ : 0644149151
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินและการตรวจร่างกายขั้นสูง - 2 10-11 เม.ย. 66 11.50
77 รหัสกิจกรรม : H064-M-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5PD Smart Rounding - 5 10 เม.ย. 66 6.00
78 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0006-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support: Provider course 4 10-12 เม.ย. 66 16.00
79 รหัสกิจกรรม : H132-M-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2897091
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ Infection control 2022: What nurses should know 1 10 เม.ย. 66 6.50
80 รหัสกิจกรรม : H064-M-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5PD Smart Rounding - 6 11 เม.ย. 66 6.00
81 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0010-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 4 17-18 เม.ย. 66 11.50
82 รหัสกิจกรรม : E020-L-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพความพร้อมในการนิเทศหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร - 1 17 เม.ย. - 24 พ.ค. 66 50.00
83 รหัสกิจกรรม : H040-M-66-C3-0003-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา
เบอร์โทรศัพท์ : 0644149151
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินและการตรวจร่างกายขั้นสูง - 3 18-19 เม.ย. 66 11.50
84 รหัสกิจกรรม : E001-L-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การกู้ชีวิตขั้นสูง (Renew Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Course) - 1 19 เม.ย. 66 5.00
85 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C2-0009-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 086 5172949
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากร งานการพยาบาลผ่าตัด ประจำปี 2566 - 1 19-21 เม.ย. 66 8.00
86 รหัสกิจกรรม : H021-M-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0926952593
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Infection Control for New Normal สำหรับบุคลากรทางการพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างประจำการ - 1 19 เม.ย. 66 5.50
87 รหัสกิจกรรม : H085-S-66-C2-0004-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-574-5000 ถึง 9
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ - 1 19 เม.ย. 66 5.50
88 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0017-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4207408
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด Neonatal Resuscitation 2 19-20 เม.ย. 66 12.00
89 รหัสกิจกรรม : H034-M-66-C3-0004-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-719600 ต่อ 1461
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 2 19-21 เม.ย. 66 19.00
90 รหัสกิจกรรม : H276-M-66-C3-0001-3
ที่อยู่ : ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-953 3999 ต่อ 1363
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้คำปรึกษาก่อนและหลังตรวจเลือดเอชไอวี - 2 19-21 เม.ย. 66 19.00
91 รหัสกิจกรรม : E039-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
เบอร์โทรศัพท์ : 0840770242
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - 4 19-21 เม.ย. 66 20.00
92 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0044-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นกลาง สำหรับพยาบาลภายในคณะฯ Intermediate Life support for Nurse Course 2 19 เม.ย. 66 6.00
93 รหัสกิจกรรม : H009-L-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2332
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการสุขภาพของผู้ป่วย Self management 1 19-21 เม.ย. 66 19.50
94 รหัสกิจกรรม : H092-S-66-C4-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-033-2900 ต่อ 3342
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ Pressure Injury Management 1 20 เม.ย. 66 5.00
95 รหัสกิจกรรม : E012-M-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0960086634
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 ศูนย์ SIRCOP Transforming the Simulation-Based Nursing Education: Together Towards a Better Nursing Professional 1 20-21 เม.ย. 66 11.00
96 รหัสกิจกรรม : E001-L-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การกู้ชีวิตขั้นสูง (Renew Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Course) - 2 20 เม.ย. 66 5.00
97 รหัสกิจกรรม : E001-L-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การกู้ชีวิตขั้นสูง (Renew Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Course) - 3 21 เม.ย. 66 5.00
98 รหัสกิจกรรม : E034-L-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0813389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การรับมือการเปลี่ยนแปลงเมื่อโควิด19 เปลี่ยนจากโรคติดต่ออันตราย สู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (Online) - 1 21 เม.ย. 66 9.00
99 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-66-C3-0003-4
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0619935552
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาภาคีพยาบาลวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาวะต้นแบบและภาคีแนวร่วมในชุมชนที่สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยง - 3 21 เม.ย. 66 5.00
100 รหัสกิจกรรม : E031-L-66-C3-0005-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) 4 22-23 เม.ย. 66 10.00
101 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C2-0013-3
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย เขตสุขภาพ - 7 24 เม.ย. 66 4.00
102 รหัสกิจกรรม : H010-L-66-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ้งหวัดจันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0641964048
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและระยะสุดท้ายโดยสมาธิบำบัด (SKT) ปีงบประมาณ 2566 1 24-25 เม.ย. 66 11.50
103 รหัสกิจกรรม : E007-L-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 055966655
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (NP) 1 24-28 เม.ย. 66 30.50
104 รหัสกิจกรรม : H043-M-66-C3-0005-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 61804-6
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก (Online) - 1 24-28 เม.ย. 66 28.50
105 รหัสกิจกรรม : E036-L-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0996061901
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
ฟื้นฟูเวชปฏิบัติ เรื่อง มิติใหม่ของการพยาบาลเวชปฏิบัติ (ออนไลน์) The New Era of Nurse Practitioners 1 24-28 เม.ย. 66 36.50
106 รหัสกิจกรรม : E003-L-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1839302
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การทบทวนอย่างเป็นระบบ Systematic Review 1 24-28 เม.ย. 66 33.00
107 รหัสกิจกรรม : E061-L-66-C2-0002-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0622949619
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ออนไลน์) The Role of nurese practitioners in emergency and trauma care (online) 1 24-28 เม.ย. 66 32.50
108 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0026-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 10 - 1 24 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66 50.00
109 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0027-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง รุ่นที่ 10 Training Program in Advanced GI Endoscopic Nurse 1 24 เม.ย. - 28 ก.ค. 66 50.00
110 รหัสกิจกรรม : E001-L-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) หัวข้อ : พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รู้รับ ปรับตัว เท่าทันระบบสุขภาพยุคใหม่ (NP) Online - 1 24-28 เม.ย. 66 32.50
111 รหัสกิจกรรม : H122-M-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
เบอร์โทรศัพท์ : 0818501942
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพลิกโฉมสู่องค์กรแห่งการบริการที่เป็นเลิศเพื่อประชาชน Re-inventing Organization of Excellent Service for The people project 1 24 เม.ย. 66 6.50
112 รหัสกิจกรรม : H055-M-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดชนิดกลับบ้าน - 1 25 เม.ย. 66 6.00
113 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0014-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจ และประเมินความพร้อมในการเริ่มยาต้านไวรัส - 1 25-28 เม.ย. 66 21.00
114 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 4900
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเสริมทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - 1 25-26 เม.ย. 66 12.00
115 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0004-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (รายเขตสุขภาพ) ประจำปี 2566 เชียงใหม่/เพชรบูรณ์/กำแพงเพชร/อ่างทอง - 2 25-26 เม.ย. 66 12.00
116 รหัสกิจกรรม : E010-L-66-C2-0006-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102886
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย - 1 26 เม.ย. 66 5.50
117 รหัสกิจกรรม : H007-L-66-C4-0001-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3069899 ต่อ 2336
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 21 - 1 26-28 เม.ย. 66 17.50
118 รหัสกิจกรรม : H045-L-66-C3-0003-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0806690752
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด - 4 26-28 เม.ย. 66 15.50
119 รหัสกิจกรรม : E020-L-66-C3-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 07426458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
แนวทางการดูแลแบบการจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในชุมชน - 1 26 เม.ย. - 26 พ.ค. 66 24.50
120 รหัสกิจกรรม : H276-M-66-C3-0001-3
ที่อยู่ : ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-953 3999 ต่อ 1363
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้คำปรึกษาก่อนและหลังตรวจเลือดเอชไอวี - 3 26-28 เม.ย. 66 19.00
121 รหัสกิจกรรม : H085-S-66-C2-0004-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-574-5000 ถึง 9
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ - 2 26 เม.ย. 66 5.50
122 รหัสกิจกรรม : H070-M-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0818814640
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลโภชนบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง (หลักสูตร 3 วัน) online - 1 26-28 เม.ย. 66 19.50
123 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0020-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะ หัวหน้าเวร และหัวหน้าทีม - 1 26-28 เม.ย. 66 13.50
124 รหัสกิจกรรม : H122-M-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
เบอร์โทรศัพท์ : 0818501942
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพลิกโฉมสู่องค์กรแห่งการบริการที่เป็นเลิศเพื่อประชาชน Re-inventing Organization of Excellent Service for The people project 2 27 เม.ย. 66 6.50
125 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0016-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60272
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) - 1 27 เม.ย. - 21 มิ.ย. 66 50.00
126 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-66-C3-0006-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0619935552
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการให้คำปรึกษาแบบย่อ (Brief Counseling) เพื่อบำบัดโรคเสพยาสูบ - 10 27 เม.ย. 66 6.00
127 รหัสกิจกรรม : H135-M-66-C3-0003-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การระงับปวดหลังผ่าตัด 3 27 เม.ย. 66 6.50
128 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0010-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0909693618
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Easy way for Searching & pick-up evidence-based in nursing practice by PICOT - 2 27-28 เม.ย. 66 5.50
129 รหัสกิจกรรม : H135-M-66-C2-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล - 1 27-28 เม.ย. 66 11.50
130 รหัสกิจกรรม : H139-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางละมุง
เบอร์โทรศัพท์ : 092-6936916
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาบำบัดทดแทนไต ด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง CAPD: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis 1 27 เม.ย. 66 5.50
131 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0012-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0814325592
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Chula Target temperature management (CU-TTM) - 3 27 เม.ย. 66 5.00
132 รหัสกิจกรรม : H056-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 077-503674 ต่อ 8568
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วย Palliative care ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1 28 เม.ย. 66 4.50
133 รหัสกิจกรรม : H052-M-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042207375-80ต่อ4703
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Precision medicine และการให้คำปรึกษาความเสี่ยงทางพันธุกรรมในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ - 1 28 เม.ย. 66 3.00
134 รหัสกิจกรรม : H037-M-66-C2-0002-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0818815113
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาความรู้การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม ปี 2566 2 28 เม.ย. 66 2.50
135 รหัสกิจกรรม : H038-M-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 4726
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการเครือข่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2566 1 28 เม.ย. 66 5.00
136 รหัสกิจกรรม : H034-M-66-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-719600 ต่อ 1286
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือประเภทความเสี่ยงสูง - 1 28 เม.ย. 66 6.00
137 รหัสกิจกรรม : H225-S-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3
เบอร์โทรศัพท์ : 0840931226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วนที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม - 1 28 เม.ย. 66 6.50
138 รหัสกิจกรรม : H021-M-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0926952593
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Infection Control for New Normal สำหรับบุคลากรทางการพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างประจำการ - 2 28 เม.ย. 66 5.50
139 รหัสกิจกรรม : G009-M-66-C3-0002-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 1 29 เม.ย. 66 7.00
140 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C3-0007-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Train the Trainer for Hand Hygiene Audit 1 29-30 เม.ย. 66 9.00
141 รหัสกิจกรรม : G009-M-66-C3-0002-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 2 30 เม.ย. 66 7.00
142 รหัสกิจกรรม : E059-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0910601054
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิต สำหรับเด็กเล็ก Parenting for Lifelong Health for Young Children - Facilitator Training Workshop 2 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 66 29.00
143 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0013-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรม The short training course of perioperative nursing 11 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 66 50.00
144 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0014-2
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมระยะสั้น: การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา ประจำปี 2566 Short Training Course of Specialized perioperativel Nursing 2023 1 1-31 พ.ค. 66 50.00
145 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C2-0015-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร (GI Endoscopic Nursing) รุ่นที่ 10 The short training caurse for GI Endoscopic Nursing, Class 10 10 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 66 50.00
146 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0021-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2414 1201
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Knowledge spiral in Specific Diseases 1 2-3 พ.ค. 66 7.50
147 รหัสกิจกรรม : H061-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 061-4282425
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 - 1 2 พ.ค. 66 6.50
148 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0004-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (รายเขตสุขภาพ) ประจำปี 2566 เชียงใหม่/เพชรบูรณ์/กำแพงเพชร/อ่างทอง - 4 2-3 พ.ค. 66 12.00
149 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0013-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) 1 2 พ.ค. 66 2.50
150 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0013-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) 2 2 พ.ค. 66 2.50
151 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0016-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาล - 2 2-3 พ.ค. 66 12.00
152 รหัสกิจกรรม : H049-M-66-C2-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0934840756
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เรื่อง การจัดบริการแบบบูรณาการ กาย จิต สังคม - 2 3 พ.ค. 66 5.50
153 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0013-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) 3 3 พ.ค. 66 2.50
154 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0013-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) 4 3 พ.ค. 66 2.50
155 รหัสกิจกรรม : E043-L-66-C1-0001-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0909744783
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี 2566 ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ - 2 8-12 พ.ค. 66 27.50
156 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7700
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เตรียมความพร้อมการเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ - 2 8-9 พ.ค. 66 13.50
157 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0014-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) Advanced Cardiovascular Life Support, ACLS 6 8-10 พ.ค. 66 14.50
158 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0028-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 6 - 1 8-19 พ.ค. 66 50.00
159 รหัสกิจกรรม : H068-M-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา Training Program in Nursing Management of Eyelid hygiene care 1 8-12 พ.ค. 66 31.00
160 รหัสกิจกรรม : H041-M-66-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0864798797
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชระยะสั้นสำหรับการพยาบาลในระยะ Acute Care (Psychiatric Nursing Interventions in IPD Setting) พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๑ (รุ่นที่ ๒) - 1 8-12 พ.ค. 66 29.00
161 รหัสกิจกรรม : E003-L-66-C2-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเตรียมพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤต (Online) - 1 8-12 พ.ค. 66 40.00
162 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0018-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Current Trends in Cancer Therapy: Focus on Medical and Radiation Oncology Current Trends in Cancer Therapy: Focus on Medical and Radiation Oncology 1 8 พ.ค. 66 6.00
163 รหัสกิจกรรม : H228-S-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 0817390326
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพทรกแรกเกิด Neonatal Cardiopulmonary resuscitation 1 9 พ.ค. 66 6.00
164 รหัสกิจกรรม : H005-L-66-C3-0009-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-489-6239
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบริหารจัดการความเสี่ยง - 1 9 พ.ค. 66 5.50
165 รหัสกิจกรรม : H049-M-66-C2-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0934840756
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เรื่อง การจัดบริการแบบบูรณาการ กาย จิต สังคม - 3 9 พ.ค. 66 5.50
166 รหัสกิจกรรม : H228-S-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 0817390326
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพทรกแรกเกิด Neonatal Cardiopulmonary resuscitation 2 10 พ.ค. 66 6.00
167 รหัสกิจกรรม : H036-M-66-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931315
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบจัดการความเจ็บปวดในโรงพยาบาล Pain Practice for Nurse ปี 2566 - 1 11-12 พ.ค. 66 12.00
168 รหัสกิจกรรม : H021-M-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0926952593
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับทีม ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง 1 11-12 พ.ค. 66 14.00
169 รหัสกิจกรรม : E001-L-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การกู้ชีวิตขั้นสูง (Renew Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Course) - 4 12 พ.ค. 66 5.00
170 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0007-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967548
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ - 3 13 พ.ค. 66 7.50
171 รหัสกิจกรรม : E043-L-65-C3-0002-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0856224615
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้คลอดอย่างมืออาชีพสำหรับพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 - 3 15-26 พ.ค. 66 50.00
172 รหัสกิจกรรม : E001-L-65-C2-0002-2
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมอาจารย์พิเศษภาคปฎิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565 (Online) - 2 15-19 พ.ค. 66 27.50
173 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C2-0006-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7700
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพการเป็นพี่เลี้ยง - 1 15-16 พ.ค. 66 9.00
174 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0029-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced course in breastfeeding รุ่นที่ 3 - 1 15 พ.ค. - 1 มิ.ย. 66 29.50
175 รหัสกิจกรรม : H005-L-66-C3-0009-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-489-6239
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบริหารจัดการความเสี่ยง - 2 16 พ.ค. 66 5.50
176 รหัสกิจกรรม : E005-L-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0616184947
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สร้างสรรค์แนวคิดสู่นวตกรรมทางการพยาบาล: Nursing Innovation Training (Online) 1 17-19 พ.ค. 66 18.50
177 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0007-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support: Provider course 5 17-19 พ.ค. 66 16.00
178 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C2-0004-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7248
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมการให้ข้อมูลและคำปรึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดความขัดแย้ง รุ่นที่ 2 (Online) - 1 18-19 พ.ค. 66 13.00
179 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support - 3 18-19 พ.ค. 66 10.00
180 รหัสกิจกรรม : H135-M-66-C2-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล - 2 18-19 พ.ค. 66 11.50
181 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0047-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฟื้นฟูทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูง - 2 18 พ.ค. 66 6.00
182 รหัสกิจกรรม : E044-L-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0920792254
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่พบบ่อย (Online) - 1 18-19 พ.ค. 66 13.50
183 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0030-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการการตรวจและวินิจฉัยโรคระบบหัวใจ และหลอดเลือดแบบ Non-invasive - 1 18-25 พ.ค. 66 33.50
184 รหัสกิจกรรม : H043-M-66-C2-0008-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 2317
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update on Well Child Care : Early detection of birth defects Update on Well Child Care : Early detection of birth defects 1 18-19 พ.ค. 66 12.00
185 รหัสกิจกรรม : E030-L-66-C3-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2416500 ต่อ 3103
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประกวด Best Simulation Award - 1 18-19 พ.ค. 66 11.50
186 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C2-0006-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Why to Contemporary Midwifery Practice: Art Science or Both (Online) - 1 18-19 พ.ค. 66 10.50
187 รหัสกิจกรรม : E063-L-66-C3-0004-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 0945142649
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฎิบัติการ CPR สำหรับบุคลากรใหม่ โรงพยาบาลมหาสารคาม - 1 18 พ.ค. 66 7.00
188 รหัสกิจกรรม : H021-M-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0926952593
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Infection Control for New Normal สำหรับบุคลากรทางการพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างประจำการ - 3 19 พ.ค. 66 5.50
189 รหัสกิจกรรม : E007-L-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-6655
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Critical Success in Trauma Care - 1 19 พ.ค. 66 6.50
190 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-66-C3-0003-4
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0619935552
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดประชุมชี้แจงเพื่อพัฒนาภาคีพยาบาลวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาวะต้นแบบและภาคีแนวร่วมในชุมชนที่สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยง - 4 19 พ.ค. 66 5.00
191 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 3 20-21 พ.ค. 66 12.00
192 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C4-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 08 3302 3999
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล - 46 22 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66 50.00
193 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C2-0013-3
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย เขตสุขภาพ - 8 22 พ.ค. 66 4.00
194 รหัสกิจกรรม : E034-L-66-C2-0001-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0813389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศทบทวน สำหรับแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน ครั้งที่ ๑/๖๖ - 2 22-23 พ.ค. 66 14.00
195 รหัสกิจกรรม : G023-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.)
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1835541
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ความรู้ด้าน IC สำหรับพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล Intermediate training program for ICNs Smart HAI surveillance, outbreak investigation and data management 1 22-26 พ.ค. 66 31.50
196 รหัสกิจกรรม : H068-M-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา Training Program in Nursing Management of Eyelid hygiene care 2 22-26 พ.ค. 66 31.00
197 รหัสกิจกรรม : H132-M-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022897091 (ปิยสุดา)
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมวิถีก้าวใหม่บริการพยาบาลหลังสถานการณ์ COVID-19 1 22-23 พ.ค. 66 14.00
198 รหัสกิจกรรม : H068-M-66-C3-0004-3
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การวัดแว่นสายตาในเด็ก - 1 22-26 พ.ค. 66 31.50
199 รหัสกิจกรรม : E051-L-66-C4-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เบอร์โทรศัพท์ : 0909092804
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2565 : ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาล Generation Z - 1 23 พ.ค. 66 6.50
200 รหัสกิจกรรม : H130-S-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0863227602
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล Law & Ethics in Nursing 1 23 พ.ค. 66 5.00
201 รหัสกิจกรรม : H002-L-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สมรรถนะด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล - 1 23-24 พ.ค. 66 9.50
202 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0011-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 5 23-24 พ.ค. 66 11.50
203 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0016-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาล - 3 24-25 พ.ค. 66 12.00
204 รหัสกิจกรรม : H043-M-66-C2-0005-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 61804-6
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเด็ก ครั้งที่ 1 (Online) - 1 24-26 พ.ค. 66 15.50
205 รหัสกิจกรรม : H055-M-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดชนิดกลับบ้าน - 2 25 พ.ค. 66 6.00
206 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C2-0008-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update Pediatric Nursing 2023 (Online) - 1 25-26 พ.ค. 66 13.50
207 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0005-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (รายเขตสุขภาพ) ประจำปี 2566 นครราชสีมา/อำนาจเจริญ/สุราษฎร์ธานี/ตรัง - 10 25-26 พ.ค. 66 12.00
208 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0012-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0814325592
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Chula Target temperature management (CU-TTM) - 4 25 พ.ค. 66 5.00
209 รหัสกิจกรรม : H037-M-66-C2-0002-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0818815113
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาความรู้การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม ปี 2566 3 26 พ.ค. 66 2.50
210 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0008-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60272
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Trauma Care for Nurses (ATCN) - 1 27-28 พ.ค. 66 19.50
211 รหัสกิจกรรม : H037-M-66-C2-0002-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0818815113
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาความรู้การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม ปี 2566 4 29 พ.ค. 66 2.50
212 รหัสกิจกรรม : H043-M-66-C2-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-500-4857
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกและเด็กป่วย ครั้งที่ 7 The 7th Breastfeeding Sick Babies Conference 1 30-31 พ.ค. 66 12.50
213 รหัสกิจกรรม : H021-M-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0926952593
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Infection Control for New Normal สำหรับบุคลากรทางการพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างประจำการ - 4 31 พ.ค. 66 5.50
214 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0014-2
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมระยะสั้น: การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา ประจำปี 2566 Short Training Course of Specialized perioperativel Nursing 2023 2 1-30 มิ.ย. 66 50.00
215 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ Wound, Ostomy & Incontinence Nursing Education Program 1 1 มิ.ย. - 18 ส.ค. 66 50.00
216 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0042-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 5 1-2 มิ.ย. 66 12.00
217 รหัสกิจกรรม : H131-M-66-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0871689888
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ - 1 1 มิ.ย. 66 5.50
218 รหัสกิจกรรม : H135-M-66-C3-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 09-9269335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและท่อทางเดินน้ำดี Training Program in Digestive Endoscopy Nurse 6 1 มิ.ย. - 27 ก.ค. 66 50.00
219 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0012-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมระยะสั้น : สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) - 4 1-30 มิ.ย. 66 50.00
220 รหัสกิจกรรม : H005-L-66-C3-0010-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-519-3419
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) รุ่นที่ 11 - 1 1-30 มิ.ย. 66 50.00
221 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0019-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตไตวายเฉียบพลันที่ใช้เครื่องบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 - 1 1-30 มิ.ย. 66 50.00
222 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0017-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทางโสต ศอ นาสิก รุ่นที่ 2 - 1 1-30 มิ.ย. 66 50.00
223 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0021-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตระบบหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1 - 1 1-30 มิ.ย. 66 50.00
224 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C2-0017-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลรังสีวิทยาเฉพาะสาขา ประจำปี 2566 - 1 1-30 มิ.ย. 66 50.00
225 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0022-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 2 Advanced wound ostomy and incontinence care for nurse 1 1-30 มิ.ย. 66 50.00
226 รหัสกิจกรรม : H030-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1164389
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการปัญหาพฤติกรรมในเด็ก Practical point in management of child behavior problems 1 2 มิ.ย. 66 5.50
227 รหัสกิจกรรม : H045-L-66-C2-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0806690752
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยนอกตามแบบรูปแบบ Matrix Program - 4 5-9 มิ.ย. 66 27.00
228 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0023-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 414 1201
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) 4 6 มิ.ย. - 19 ก.ค. 66 50.00
229 รหัสกิจกรรม : E010-L-66-C2-0007-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102886
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มองมุมใหม่ ดูแลสุขภาพจิตเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล - 1 6-7 มิ.ย. 66 11.00
230 รหัสกิจกรรม : E063-L-66-C3-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 0945142649
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ประจำปี 2566 - 1 6-10 มิ.ย. 66 27.50
231 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0007-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support: Provider course 6 7-9 มิ.ย. 66 16.00
232 รหัสกิจกรรม : H131-M-66-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0871689888
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ - 2 8 มิ.ย. 66 5.50
233 รหัสกิจกรรม : H052-M-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042207375-80ต่อ4703
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลก่อนและหลังการตรวจรักษามะเร็งด้วยเครื่อง Tomo Therapy - 1 9 มิ.ย. 66 3.00
234 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0007-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967548
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ - 4 10 มิ.ย. 66 7.50
235 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0015-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7248
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้น การพยาบาลภาวะวิกฤตทางสูติกรรม รุ่นที่ 2 - 1 12-16 มิ.ย. 66 31.00
236 รหัสกิจกรรม : E031-L-66-C3-0001-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3104662
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์ปราศจากเชื้อ ระดับพื้นฐาน - 17 12-16 มิ.ย. 66 29.00
237 รหัสกิจกรรม : H005-L-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-687-0738
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน - 1 12-16 มิ.ย. 66 31.50
238 รหัสกิจกรรม : H068-M-66-C3-0004-3
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การวัดแว่นสายตาในเด็ก - 2 12-16 มิ.ย. 66 31.50
239 รหัสกิจกรรม : H111-S-66-C3-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยางตลาด
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2336420
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่การบริการที่เป็นเลิศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลยางตลาด - 1 13 มิ.ย. 66 2.50
240 รหัสกิจกรรม : H111-S-66-C3-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยางตลาด
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2336420
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่การบริการที่เป็นเลิศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลยางตลาด - 2 14 มิ.ย. 66 2.50
241 รหัสกิจกรรม : H111-S-66-C3-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยางตลาด
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2336420
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่การบริการที่เป็นเลิศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลยางตลาด - 3 15 มิ.ย. 66 2.50
242 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0013-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0814325592
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Chula Target temperature management (CU-TTM) - 5 15 มิ.ย. 66 5.00
243 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0019-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยชีวิตทารกแรกเกิด Refresher course for Neonatal Resuscitation 2 16 มิ.ย. 66 4.50
244 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 4 17-18 มิ.ย. 66 12.00
245 รหัสกิจกรรม : E061-L-66-C2-0002-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0622949619
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ออนไลน์) The Role of nurese practitioners in emergency and trauma care (online) 2 19-23 มิ.ย. 66 32.50
246 รหัสกิจกรรม : H045-L-66-C3-0010-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0806690752
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model 2 19-28 มิ.ย. 66 50.00
247 รหัสกิจกรรม : H068-M-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา Training Program in Nursing Management of Eyelid hygiene care 3 19-23 มิ.ย. 66 31.00
248 รหัสกิจกรรม : E005-L-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0616184947
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สร้างสรรค์แนวคิดสู่นวตกรรมทางการพยาบาล: Nursing Innovation Training (Online) 2 21-23 มิ.ย. 66 18.50
249 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C2-0008-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7248
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 5 - 2 21-23 มิ.ย. 66 14.50
250 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0003-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (รายเขตสุขภาพ) ประจำปี 2566 กาญจนบุรี/จันทบุรี/มหาสารคาม/นครพนม - 6 22-23 มิ.ย. 66 12.00
251 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0011-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 6 22-23 มิ.ย. 66 11.50
252 รหัสกิจกรรม : H280-S-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมดพาร์ค
เบอร์โทรศัพท์ : 0866704043
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการสำหรับพยาบาลใหม่โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง Integrated Patient Care for New RN by Simulation Based Learning 2 22 มิ.ย. 66 6.50
253 รหัสกิจกรรม : H275-S-66-C2-0001-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 034-219600 ต่อ 2055
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรม จริยธรรมในการให้บริการทางการพยาบาล - 2 23 มิ.ย. 66 2.00
254 รหัสกิจกรรม : G009-M-66-C3-0002-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 3 24 มิ.ย. 66 7.00
255 รหัสกิจกรรม : H055-M-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Critical Success in Trauma Care (Online) 1 24 มิ.ย. 66 6.50
256 รหัสกิจกรรม : E005-L-66-C1-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0816575688
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการ The 1st International Conference in Palliative Care and Family Health Nursing 2023 (Online) - 1 26-27 มิ.ย. 66 10.50
257 รหัสกิจกรรม : H068-M-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา Training Program in Nursing Management of Eyelid hygiene care 4 26-30 มิ.ย. 66 31.00
258 รหัสกิจกรรม : H068-M-66-C3-0004-3
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การวัดแว่นสายตาในเด็ก - 3 26-30 มิ.ย. 66 31.50
259 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0014-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) Advanced Cardiovascular Life Support, ACLS 7 28-30 มิ.ย. 66 14.50
260 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0003-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (รายเขตสุขภาพ) ประจำปี 2566 กาญจนบุรี/จันทบุรี/มหาสารคาม/นครพนม - 7 29-30 มิ.ย. 66 12.00
261 รหัสกิจกรรม : G009-M-66-C3-0003-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 - 1 8 ก.ค. 66 7.00
262 รหัสกิจกรรม : G009-M-66-C3-0003-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 - 2 9 ก.ค. 66 7.00
263 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0043-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ Pediatric CPR provider course for nurses 3 10 ก.ค. 66 6.00
264 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0043-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ Pediatric CPR provider course for nurses 4 11 ก.ค. 66 6.00
265 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0007-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support: Provider course 7 12-14 ก.ค. 66 16.00
266 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0003-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (รายเขตสุขภาพ) ประจำปี 2566 กาญจนบุรี/จันทบุรี/มหาสารคาม/นครพนม - 8 12-13 ก.ค. 66 12.00
267 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0013-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0814325592
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Chula Target temperature management (CU-TTM) - 6 13 ก.ค. 66 5.00
268 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0011-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 7 13-14 ก.ค. 66 11.50
269 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support - 4 13-14 ก.ค. 66 10.00
270 รหัสกิจกรรม : H020-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044-232154
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Trauma Life Support for nurse - 1 18-20 ก.ค. 66 18.50
271 รหัสกิจกรรม : H135-M-66-C3-0003-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การระงับปวดหลังผ่าตัด 4 18 ก.ค. 66 6.50
272 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0005-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (รายเขตสุขภาพ) ประจำปี 2566 นครราชสีมา/อำนาจเจริญ/สุราษฎร์ธานี/ตรัง - 9 19-20 ก.ค. 66 12.00
273 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0031-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024194900
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการชุมชนคนสูติกรรม - 1 20 ก.ค. 66 6.00
274 รหัสกิจกรรม : G009-M-66-C3-0003-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 - 3 22 ก.ค. 66 7.00
275 รหัสกิจกรรม : E059-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0910601054
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิต สำหรับเด็กเล็ก Parenting for Lifelong Health for Young Children - Facilitator Training Workshop 3 23-26 ก.ค. 66 29.00
276 รหัสกิจกรรม : H043-M-66-C2-0006-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-372-6704
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่ 16 (Online) ฺBreastfeeding First and Best : Theory and Art of Practice. 1 24-27 ก.ค. 66 26.50
277 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0031-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024194900
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการชุมชนคนสูติกรรม - 2 27 ก.ค. 66 6.00
278 รหัสกิจกรรม : G024-M-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย
เบอร์โทรศัพท์ : 0831351225
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update Urostomy Nursing Care and Wound Debridement 1 29 ก.ค. 66 3.50
279 รหัสกิจกรรม : H055-M-66-C2-0001-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Trauma Resuscitation: Management Cutting edge red cases trauma resuscitation - 1 29 ก.ค. 66 7.00
280 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0017-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 4 3-4 ส.ค. 66 15.50
281 รหัสกิจกรรม : H052-M-66-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042207375-80ต่อ4703
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
IC Update:การจัดการภาวะติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็ง และ New technology ในการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ - 1 4 ส.ค. 66 3.50
282 รหัสกิจกรรม : E059-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0910601054
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิต สำหรับเด็กเล็ก Parenting for Lifelong Health for Young Children - Facilitator Training Workshop 4 6-9 ส.ค. 66 29.00
283 รหัสกิจกรรม : H016-L-66-C3-0007-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support: Provider course 8 7-9 ส.ค. 66 16.00
284 รหัสกิจกรรม : H043-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 61804-6
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง - 1 7-28 ส.ค. 66 50.00
285 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0011-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 8 8-9 ส.ค. 66 11.50
286 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0015-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4 Practical Points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation 1 16-18 ส.ค. 66 17.50
287 รหัสกิจกรรม : H022-M-66-C2-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0957588488
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Team for Response (BTLS-TTR) - 2 17-18 ส.ค. 66 11.00
288 รหัสกิจกรรม : H043-M-66-C2-0007-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 2203
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคยุ่งยากซับซ้อนขณะเคลื่อนย้ายเพื่อการส่งต่อ - 1 17-18 ส.ค. 66 10.50
289 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0018-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ Pediatric CPR provider course for nurse 5 18 ส.ค. 66 6.00
290 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0008-3
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967548
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ - 5 19 ส.ค. 66 7.50
291 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 5 19-20 ส.ค. 66 12.00
292 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0012-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 5 22 ส.ค. 66 2.50
293 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0012-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 6 22 ส.ค. 66 2.50
294 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0012-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 7 23 ส.ค. 66 2.50
295 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0012-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 8 23 ส.ค. 66 2.50
296 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0008-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60272
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Trauma Care for Nurses (ATCN) - 2 26-27 ส.ค. 66 19.50
297 รหัสกิจกรรม : H036-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931382 038931084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กิจกรรมกลุ่ม สอนการใช้ และดูแลผู้ป่วย on PCA(Patient-Controlled Analgesia) - 3 30 ส.ค. 66 2.00
298 รหัสกิจกรรม : H036-M-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931382 038931084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กิจกรรมกลุ่ม สอนการใช้ และดูแลผู้ป่วย on PCA(Patient-Controlled Analgesia) - 4 30 ส.ค. 66 2.00
299 รหัสกิจกรรม : H055-M-66-C2-0001-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Trauma Resuscitation: Management Cutting edge red cases trauma resuscitation - 2 2 ก.ย. 66 7.00
300 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0018-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ Pediatric CPR provider course for nurse 6 8 ก.ย. 66 6.00
301 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0018-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ Pediatric CPR provider course for nurse 7 11 ก.ย. 66 6.00
302 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0044-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นกลาง สำหรับพยาบาลภายในคณะฯ Intermediate Life support for Nurse Course 3 12 ก.ย. 66 6.00
303 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support - 1 14-15 ก.ย. 66 10.00
304 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 6 16-17 ก.ย. 66 12.00
305 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0008-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60272
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Trauma Care for Nurses (ATCN) - 3 23-24 ก.ย. 66 19.50
306 รหัสกิจกรรม : H280-S-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมดพาร์ค
เบอร์โทรศัพท์ : 0866704043
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการสำหรับพยาบาลใหม่โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง Integrated Patient Care for New RN by Simulation Based Learning 3 28 ก.ย. 66 6.50
307 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 7 7-8 ต.ค. 66 12.00
308 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0008-3
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967548
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ - 6 7 ต.ค. 66 7.50
309 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0005-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (รายเขตสุขภาพ) ประจำปี 2566 นครราชสีมา/อำนาจเจริญ/สุราษฎร์ธานี/ตรัง - 12 19-20 ต.ค. 66 12.00
310 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0005-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (รายเขตสุขภาพ) ประจำปี 2566 นครราชสีมา/อำนาจเจริญ/สุราษฎร์ธานี/ตรัง - 11 26-27 ต.ค. 66 12.00
311 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0008-3
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967548
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ - 7 11 พ.ย. 66 7.50
312 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0002-2
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ - 5 12 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 65 7.50
313 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support - 2 16-17 พ.ย. 66 10.00
314 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 8 18-19 พ.ย. 66 12.00
315 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0006-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (รายเขตสุขภาพ) ประจำปี 2566 กรุงเทพมหานคร - 13 23-24 พ.ย. 66 12.00
316 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0008-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60272
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Trauma Care for Nurses (ATCN) - 4 25-26 พ.ย. 66 19.50
317 รหัสกิจกรรม : H027-M-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 045-319200 ต่อ 1222
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 2566 - 1 16 ธ.ค. 66 6.50
318 รหัสกิจกรรม : H280-S-66-C3-0001-4
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมดพาร์ค
เบอร์โทรศัพท์ : 0866704043
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการสำหรับพยาบาลใหม่โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง Integrated Patient Care for New RN by Simulation Based Learning 4 21 ธ.ค. 66 6.50