ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ รุ่นที่ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0047-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับพยาบาลภายในคณะฯ - 8 28-29 ก.ย. 66 10.00
2 รหัสกิจกรรม : H058-M-66-C3-0006-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0651238231
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สร้างเสริมพัฒนาการทารกคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566 - 1 28 ก.ย. 66 5.50
3 รหัสกิจกรรม : H036-M-66-C2-0011-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931425-1426
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมพัฒนาพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง - 1 28-29 ก.ย. 66 11.50
4 รหัสกิจกรรม : H058-M-66-C2-0007-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0915289911
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมฟื้นฟูวิชาการโรคไต ประจำปี 2566 - 1 29 ก.ย. 66 5.00
5 รหัสกิจกรรม : E009-M-66-C2-0006-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 08 5648 7472
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Stroke - 1 29 ก.ย. 66 7.50
6 รหัสกิจกรรม : H135-M-66-C3-0007-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ - 1 29 ก.ย. 66 6.00
7 รหัสกิจกรรม : E065-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0852954554
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 10 Curriculum of teaching performance development for mentorship 1 2-6 ต.ค. 66 30.00
8 รหัสกิจกรรม : E030-L-66-C3-0006-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2416500 ต่อ 3103
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง - 1 2 ต.ค. - 17 พ.ย. 66 50.00
9 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C2-0020-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Dermatology for Medical Personnel - 1 3 ต.ค. 66 5.00
10 รหัสกิจกรรม : E011-L-66-C3-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0918384994
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสถานบริการสาธารณสุข รพ.ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรม - 1 3 ต.ค. 66 5.50
11 รหัสกิจกรรม : H283-L-66-C3-0040-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Thermal management for neonates - 1 4 ต.ค. 66 5.00
12 รหัสกิจกรรม : H283-L-66-C3-0041-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่แนวทางการปฏิบัติ Obstetric crisis From evidence-based to real practice 1 4 ต.ค. 66 5.50
13 รหัสกิจกรรม : H283-L-66-C3-0042-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Neonatal Resuscitation - 1 4 ต.ค. 66 5.00
14 รหัสกิจกรรม : H283-L-66-C2-0011-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ เพื่ออนาคตการดูแลปริกำเนิด Upskilling and Reskilling for the Perinatal Future 1 5-6 ต.ค. 66 10.50
15 รหัสกิจกรรม : H225-S-66-C3-0003-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3
เบอร์โทรศัพท์ : 0840931226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเสริมทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา - 1 5 ต.ค. 66 5.50
16 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C2-0005-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022565231
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Rhinology for All 2023 - 1 5 ต.ค. 66 4.00
17 รหัสกิจกรรม : H225-S-66-C3-0003-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3
เบอร์โทรศัพท์ : 0840931226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเสริมทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา - 2 6 ต.ค. 66 5.50
18 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0017-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน Evidence-based Practice for Self Development and Work Improvement 1 6 ต.ค. 66 3.00
19 รหัสกิจกรรม : H005-L-66-C2-0015-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-638-5541
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมการดูแลรักษาเบาหวานให้ได้เป้าหมายรอบด้านในประเทศไทย ครั้งที่ 11/2566 (Online) Global Targeted of Diabetes Care Training 1 6 ต.ค. 66 5.50
20 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0008-3
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967548
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ - 6 7 ต.ค. 66 7.50
21 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 7 7-8 ต.ค. 66 12.00
22 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C3-0011-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตระยะยาว - 1 7 ต.ค. - 24 ธ.ค. 66 50.00
23 รหัสกิจกรรม : G009-M-66-C2-0004-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Variety and Resilience point of Care in Chronic Kidney disease Variety and Resilience point of Care in Chronic Kidney disease 1 7-8 ต.ค. 66 12.50
24 รหัสกิจกรรม : E078-L-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0867932079
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการประจำปี การดูแลแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5 - 1 9-10 ต.ค. 66 9.50
25 รหัสกิจกรรม : H135-M-66-C2-0006-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการ Palliative Care ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Compassionate Communities : Together for Palliative Care” - 1 10-11 ต.ค. 66 11.50
26 รหัสกิจกรรม : H077-M-66-C2-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 0945813329
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางจิต - 1 10 ต.ค. 66 5.00
27 รหัสกิจกรรม : H077-M-66-C2-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 0945813329
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางจิต - 2 11 ต.ค. 66 5.00
28 รหัสกิจกรรม : H042-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819777220
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 10 - 1 11-13 ต.ค. 66 17.00
29 รหัสกิจกรรม : E091-M-66-C3-0004-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817339307
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง - 1 11 ต.ค. - 10 พ.ย. 66 50.00
30 รหัสกิจกรรม : H181-M-66-C1-0003-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 0811720079
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการ Vascular and Interventional Radiology ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง From theory to techniques: Make it practical - 1 14-15 ต.ค. 66 13.00
31 รหัสกิจกรรม : E063-L-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 0945142649
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร ๑ เดือน) 1 16 ต.ค. - 10 พ.ย. 66 50.00
32 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C1-0008-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967562-7563
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 Nursing Leadership : Shaping The Future of Health Care 1 17-18 ต.ค. 66 10.00
33 รหัสกิจกรรม : H135-M-66-C1-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269334-5
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 The Future of Healthcare for All - 1 18-20 ต.ค. 66 10.00
34 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0005-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (รายเขตสุขภาพ) ประจำปี 2566 นครราชสีมา/อำนาจเจริญ/สุราษฎร์ธานี/ตรัง - 12 19-20 ต.ค. 66 12.00
35 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C3-0003-2
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967556
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน DSPM & DAIM ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต - 2 19-20 ต.ค. 66 9.50
36 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0038-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับพยาบาลภายนอกคณะฯ Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 2 19-20 ต.ค. 66 15.00
37 รหัสกิจกรรม : H005-L-66-C2-0016-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-638-5541
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมการดูแลรักษาเบาหวานให้ได้เป้าหมายรอบด้านในประเทศไทย ครั้งที่ 12/2566 (Online) Global Targeted of Diabetes Care Training 1 20 ต.ค. 66 5.50
38 รหัสกิจกรรม : H002-L-66-C2-0005-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817666214
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมศัลยเสวนาสงขลานครินทร์ใน หัวข้อ Surgical Miracles : The Way is Within - 1 20-23 ต.ค. 66 16.00
39 รหัสกิจกรรม : H144-M-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุทัยธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 064-4184428
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล - 1 20 ต.ค. 66 4.50
40 รหัสกิจกรรม : E035-L-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819241180
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Orthopaedic Nurses Association & Police Nursing College : Holistic Approach to Spine Care - 1 21 ต.ค. 66 1.50
41 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0029-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจ - 1 24-27 ต.ค. 66 21.00
42 รหัสกิจกรรม : H058-M-66-C3-0007-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0817399759
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแล การประสานงาน และการเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสกลนคร - 1 24 ต.ค. 66 5.50
43 รหัสกิจกรรม : E036-L-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0815503999
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ - 1 25-27 ต.ค. 66 19.50
44 รหัสกิจกรรม : E013-L-66-C1-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2460
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ความท้าทายและโอกาสในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่ความยั่งยืน Sustainable Breastfeeding: Challenging and Opportunity 1 25-27 ต.ค. 66 15.00
45 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C2-0024-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้เข้ารับการผ่าตัดรักษาที่ต้องสูญเสียแขนขาใน ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Online) - 1 25 ต.ค. 66 1.00
46 รหัสกิจกรรม : E034-L-66-C2-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0813389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Enhancing Multidisciplinary Care in Hemodialysis: Best Practice and Lessons Learned Enhancing Multidisciplinary Care in Hemodialysis: Best Practice and Lessons Learned วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 1 26-27 ต.ค. 66 12.00
47 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0005-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (รายเขตสุขภาพ) ประจำปี 2566 นครราชสีมา/อำนาจเจริญ/สุราษฎร์ธานี/ตรัง - 11 26-27 ต.ค. 66 12.00
48 รหัสกิจกรรม : H002-L-66-C3-0011-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451147
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 : พัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ - 1 26-27 ต.ค. 66 11.00
49 รหัสกิจกรรม : E031-L-66-C3-0009-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) - 2 28-29 ต.ค. 66 13.00
50 รหัสกิจกรรม : G025-M-66-C3-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0861392062
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล: ความปลอดภัยของผู้ป่วยและทีมบุคลากรผู้ดูแล (3P Safety) - 1 30 ต.ค. 66 7.00
51 รหัสกิจกรรม : H145-M-66-C3-0005-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 0635955299
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติฉุกเฉิน - 1 30-31 ต.ค. 66 10.00
52 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-66-C2-0005-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0619935552
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการให้คำปรึกษาแบบย่อ (Brief Counseling) เพื่อบำบัดโรคเสพยาสูบ โรงพยาบาลเปาโลรังสิต 1 30 ต.ค. 66 5.00
53 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C1-0002-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0865169453
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
แนวทางแบบองค์รวมในการวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อความก้าวหน้าของศาสตร์และการปฏิบัติการพยาบาล - 1 1-2 พ.ย. 66 11.50
54 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0052-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024197508ต่อ107
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคหัวใจและปอด - 1 1-2 พ.ย. 66 13.00
55 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-66-C1-0003-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0832636532
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มาตรฐานเฉพาะโรค: ความท้าทาย สู่การพยาบาลออร์โธปิดิกส์เพื่อการดูแลที่ยั่งยืน The Standard of Disease-Specific: Challenges To Orthopedic Nursing for Sustainable Care 1 2-3 พ.ย. 66 9.00
56 รหัสกิจกรรม : E034-L-66-C3-0007-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0813389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Case-Based Approach in Daily Pediatric Practice - 1 2-3 พ.ย. 66 13.00
57 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C2-0013-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0833023999
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและ ผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 5 - 1 8-10 พ.ย. 66 19.00
58 รหัสกิจกรรม : E042-L-66-C4-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038-282607
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
บทบาทพยาบาล: ศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการดูแลสุขภาพองค์รวม - 1 10-11 พ.ย. 66 11.00
59 รหัสกิจกรรม : G009-M-66-C2-0005-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Management and Leadership for Nephrology Nursing Practice Management and Leadership for Nephrology Nursing Practice 1 10 พ.ย. 66 7.00
60 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0008-3
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967548
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ - 7 11 พ.ย. 66 7.50
61 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0002-2
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ - 5 12 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 65 7.50
62 รหัสกิจกรรม : E017-M-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : 0909708369
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่น 2 - 1 13-17 พ.ย. 66 36.50
63 รหัสกิจกรรม : E020-L-66-C1-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286485
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีทางสุขภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาล แนวโน้มในการดูแลภาวะฉุกเฉินบาดเจ็บและบาดเจ็บและวิกฤต - 1 13-14 พ.ย. 66 12.50
64 รหัสกิจกรรม : G024-M-66-C2-0002-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย
เบอร์โทรศัพท์ : 0860923241
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Focus Charting: Tips and tricks to improve nursing document Focus Charting: Tips and tricks to improve nursing document 1 13-14 พ.ย. 66 11.50
65 รหัสกิจกรรม : H007-L-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 023069899 ต่อ 2336
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Aging in Neurological care - 1 15-17 พ.ย. 66 18.00
66 รหัสกิจกรรม : BON_-L-66-C2-0009-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2590 6260
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการแผนกศัลยกรรมออร์โธปิติกส์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ก้าวด้วยกัน ไปได้ไกล - 1 15 พ.ย. 66 6.00
67 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C3-0002-2
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support - 2 16-17 พ.ย. 66 10.00
68 รหัสกิจกรรม : E034-L-66-C2-0004-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0813389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Multidisciplinary Care in Gastroenterology 2023 Multidisciplinary Care in Gastroenterology 2023 1 17 พ.ย. 66 6.50
69 รหัสกิจกรรม : E042-L-66-C3-0005-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0863953127
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข (๖๐ ชม.) - 1 17 พ.ย. - 8 ธ.ค. 66 50.00
70 รหัสกิจกรรม : H006-L-66-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response - 8 18-19 พ.ย. 66 12.00
71 รหัสกิจกรรม : E031-L-66-C3-0009-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) - 3 18-19 พ.ย. 66 13.00
72 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C4-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 08 3302 3999
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล - 1 20 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66 50.00
73 รหัสกิจกรรม : E005-L-66-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5949163
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง:ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ รุ่น 2 (Online) - 1 21-24 พ.ย. 66 22.00
74 รหัสกิจกรรม : E065-M-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0863666001
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการประจำปี 2566 คุณภาพชีวิต และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัยในยุคแห่งความผันผวน Quality of Life and Life Skills for elderly in the era of the VUCA World 1 23-24 พ.ย. 66 11.00
75 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C2-0006-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสภาการพยาบาลสัญจร (รายเขตสุขภาพ) ประจำปี 2566 กรุงเทพมหานคร - 13 23-24 พ.ย. 66 12.00
76 รหัสกิจกรรม : H009-L-66-C2-0010-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2332
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Current Trend in Multidisciplinary Cleft Care Current Trend in Multidisciplinary Cleft Care 1 23-24 พ.ย. 66 11.00
77 รหัสกิจกรรม : H002-L-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0954408774
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี 2566 และประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผ่าตัดผ่านกล้องทางมะเร็งนรีเวชในอาจารย์ใหญ่ ภายใต้หัวข้อ Discoveries in endometrial cancer : unlocking the new evidenced - 1 23-24 พ.ย. 66 11.50
78 รหัสกิจกรรม : H002-L-66-C2-0006-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074451147
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ เรื่อง ความปวดคือสัญญาณชีพที่ 5 (Pain is the Fifth Vital Sign) ครั้งที่ 2 “Pain Points of Pain Management จุดจี๊ดๆ ของการจัดการความปวด” (Online) - 1 24 พ.ย. 66 5.50
79 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-66-C2-0001-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0808952065
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดเตรียมผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น - 3 24 พ.ย. 66 6.00
80 รหัสกิจกรรม : H004-L-66-C3-0008-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60272
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Trauma Care for Nurses (ATCN) - 4 25-26 พ.ย. 66 19.50
81 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-66-C1-0006-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 025967516
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 9 Ethics Mechanisms Enhancing Moral Competences of Nurse Educators, Staff Nurses and Nurse Administrators 1 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66 16.50
82 รหัสกิจกรรม : E014-L-66-C2-0021-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: ความร่วมมือของพยาบาลจากโรงพยาบาลตติยภูมิสู่ชุมชน Dementia Care for All: Nurse Collaboration from Tertiary Care to Community 1 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66 18.00
83 รหัสกิจกรรม : H055-M-66-C2-0005-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Development of Practice Management Guidelines for Severely Injured-Patients - 2 1-2 ธ.ค. 66 13.00
84 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0056-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9045
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมพยาบาลวิจัยคลินิก Clinical Research Nursing : CRN 1 4 ธ.ค. 66 - 22 มี.ค. 67 50.00
85 รหัสกิจกรรม : E003-L-66-C2-0008-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย สำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย - 1 13-15 ธ.ค. 66 16.50
86 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-66-C3-0010-4
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0641928787
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านคลินิกของอาจารย์และครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึก ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดพระบรมราชชนก - 2 13-27 ธ.ค. 66 50.00
87 รหัสกิจกรรม : H064-M-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Hip replacement; Keynote for Nurses Hip replacement; Keynote for Nurses 1 14-15 ธ.ค. 66 12.50
88 รหัสกิจกรรม : H027-M-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 045-319200 ต่อ 1222
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 2566 - 1 16 ธ.ค. 66 6.50
89 รหัสกิจกรรม : E031-L-66-C3-0009-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) - 4 16-17 ธ.ค. 66 13.00
90 รหัสกิจกรรม : E013-L-66-C3-0004-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2460
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECG interpretation and Nursing Care - 1 16-17 ธ.ค. 66 13.00
91 รหัสกิจกรรม : G009-M-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Dialysis Update 2023 Dialysis Update 2023 1 17 ธ.ค. 66 6.50
92 รหัสกิจกรรม : H002-L-66-C3-0010-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับบุคลากรคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ - 1 25-29 ธ.ค. 66 32.50
93 รหัสกิจกรรม : E016-L-66-C1-0001-1
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทรศัพท์ : 053916926
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการนานาชาติ Moving Forward in Unity 2023 Innovative Solutions for Global Aging and Dementia in the Digital Era: Nursing and Multidisciplinary Perspectives - 1 28-29 ธ.ค. 66 13.50
94 รหัสกิจกรรม : E003-L-66-C2-0006-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949151
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้น Quality Improvement, Evidence Based Practice and Research: Implications for clinical practice (Online) - 1 4-20 ม.ค. 67 30.50
95 รหัสกิจกรรม : E056-L-66-C2-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 095-4198663
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง - 1 12 ม.ค. - 5 ก.พ. 67 50.00
96 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027630335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
งานประชุมวิชาการโรคไต และโภชนาการ ครั้งที่ 7 [The 7th Renal and Nutrition Conference 2024] - 1 19-21 ม.ค. 67 14.50
97 รหัสกิจกรรม : H011-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 0846152780
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผล ECG ยุคดิจิทัลในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด - 1 7-9 ก.พ. 67 15.00
98 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-66-C3-0010-4
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0641928787
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านคลินิกของอาจารย์และครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึก ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดพระบรมราชชนก - 3 13-26 มี.ค. 67 50.00
99 รหัสกิจกรรม : H002-L-66-C3-0010-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับบุคลากรคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ - 2 25-29 มี.ค. 67 32.50
100 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C3-0056-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9045
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมพยาบาลวิจัยคลินิก Clinical Research Nursing : CRN 2 25 มี.ค. - 12 ก.ค. 67 50.00
101 รหัสกิจกรรม : H001-L-66-C4-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 08 3302 3999
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล - 2 20-31 พ.ค. 67 50.00
102 รหัสกิจกรรม : E061-L-66-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-946-4924
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง สัมมนาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ: พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในคลินิกของอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก - 1 27-31 พ.ค. 67 27.50
103 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-66-C3-0010-4
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0641928787
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านคลินิกของอาจารย์และครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึก ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดพระบรมราชชนก - 4 12-25 มิ.ย. 67 50.00