ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ รุ่นที่ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C2-0003-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 0909631998
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเตรียมความพร้อมบทบาทการเป็นหัวหน้าเวร - 1 7 เม.ย. 63 5.50
2 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0015-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0944930970
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Trauma Care : Quality Team Approach - 1 7-10 เม.ย. 63 27.00
3 รหัสกิจกรรม : E071-M-63-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
เบอร์โทรศัพท์ : 0824632766
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การวัดและประเมินผลลัพท์การเรียนรู้สาขาพยาบาลศาสตร์ - 1 7-8 เม.ย. 63 10.00
4 รหัสกิจกรรม : H045-L-63-C3-0007-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ (Screening Brief Intrvention and Referral to Treatment: SBRIT) - 3 8-10 เม.ย. 63 17.00
5 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0014-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0909693618
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Work shop: “Writing การเขียนบทความและรายงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ” - 1 9 เม.ย. - 20 ก.ค. 63 36.50
6 รหัสกิจกรรม : E058-L-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9420968
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ - 1 15-17 เม.ย. 63 17.50
7 รหัสกิจกรรม : H014-L-63-C3-0007-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาล บทบาทวิชาชีพพยาบาล & กระบวนการพยาบาล - 1 16 เม.ย. 63 6.00
8 รหัสกิจกรรม : H014-L-63-C3-0007-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาล บทบาทวิชาชีพพยาบาล & กระบวนการพยาบาล - 2 17 เม.ย. 63 6.00
9 รหัสกิจกรรม : E067-L-62-C3-0909-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-022-9757
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับครูพี่เลี้ยง - 1 17-26 เม.ย. 63 25.50
10 รหัสกิจกรรม : H065-M-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817449115
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฟื้นฟูด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 5 วัน) - 1 20-24 เม.ย. 63 31.50
11 รหัสกิจกรรม : E034-L-63-C3-0001-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0813389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศทบทวนสำหรับแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน - 2 20-21 เม.ย. 63 14.00
12 รหัสกิจกรรม : E060-L-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ : 08 9563 4049
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) ปี 2563 - 1 20 เม.ย. - 1 มิ.ย. 63 50.00
13 รหัสกิจกรรม : H016-L-63-C3-0009-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐานระยะเวลา 6 สัปดาห์ (Basic certificate course in palliative care nursing: BCCPN) รุ่นที่ 11 - 1 20 เม.ย. - 29 พ.ค. 63 50.00
14 รหัสกิจกรรม : H235-M-63-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสตูล
เบอร์โทรศัพท์ : 0815415340
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการโรคอุบัติใหม่ การติดเชื้อที่สำคัญ ในจังหวัดสตูล ประจำปี 2563 1 21 เม.ย. 63 5.50
15 รหัสกิจกรรม : H014-L-63-C3-0006-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาล บทบาทพยาบาล & การจำแนกประเภทผู้ป่วย - 1 21 เม.ย. 63 4.50
16 รหัสกิจกรรม : H044-M-63-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง
เบอร์โทรศัพท์ : 0813865363
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้เครื่องวัดทางจิตเวชสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง - 1 21-22 เม.ย. 63 11.00
17 รหัสกิจกรรม : H045-L-63-C3-0007-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ (Screening Brief Intrvention and Referral to Treatment: SBRIT) - 4 22-24 เม.ย. 63 17.00
18 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C3-0005-4
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9631998
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support - 3 22-23 เม.ย. 63 8.50
19 รหัสกิจกรรม : H053-M-63-C3-0001-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817823236
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเครือข่ายวิชาการโรคมะเร็ง ครั้งที่ 11 "Innovation and Cancer Updates" - 1 22-24 เม.ย. 63 19.00
20 รหัสกิจกรรม : H026-M-63-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 091-4642929
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา - 4 22-23 เม.ย. 63 10.50
21 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C2-0017-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024198069
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากร งานการพยาบาลผ่าตัด ประจำปี 2563 - 1 22-24 เม.ย. 63 8.00
22 รหัสกิจกรรม : H072-M-63-C3-0007-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 0840963409
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินหายใจ จังหวัดกระบี่ ปี 2563 - 1 23 เม.ย. 63 5.50
23 รหัสกิจกรรม : H009-L-63-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2332
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลแผลและออสโตมี Wound and Ostomy Care 1 23 เม.ย. 63 7.00
24 รหัสกิจกรรม : H003-L-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ในองค์กรพยาบาล - 1 23-24 เม.ย. 63 10.00
25 รหัสกิจกรรม : H044-M-63-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง
เบอร์โทรศัพท์ : 0813865363
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้เครื่องวัดทางจิตเวชสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง - 2 23-24 เม.ย. 63 11.00
26 รหัสกิจกรรม : H155-M-63-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 034-714314 ต่อ 6501
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Sepsis: smart therapy and nursing care updated guideline - 1 24 เม.ย. 63 2.50
27 รหัสกิจกรรม : E005-L-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0816575688
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Competency ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับพยาบาล - 1 24 เม.ย. 63 5.00
28 รหัสกิจกรรม : H148-M-63-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 0882732559
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
คุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรคเครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร - 1 24 เม.ย. 63 6.50
29 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0003-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) นอกเวลา Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS 3 25-26 เม.ย. 63 9.00
30 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C2-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Trauma Care for Nurses - 5 25-26 เม.ย. 63 17.00
31 รหัสกิจกรรม : H003-L-63-C2-0007-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Nurse anesthetist in Organ Transplantation 1 25 เม.ย. 63 6.00
32 รหัสกิจกรรม : H006-L-63-C3-0007-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจและจัดการกับกรณีผลเลือดต่าง(Discordant Couple) - 1 27-30 เม.ย. 63 20.50
33 รหัสกิจกรรม : E060-L-63-C3-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ : 08 9563 4049
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล - 1 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 22.00
34 รหัสกิจกรรม : E034-L-63-C3-0003-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0813389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้บริการปรึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้แนวคิด Satirs model โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ ทหารอากาศ - 2 27-29 เม.ย. 63 18.00
35 รหัสกิจกรรม : E061-L-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3242-7049 ต่อ112
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
พยาบาลเวชปฏิบัติยุคใหม่ - 1 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 34.00
36 รหัสกิจกรรม : H056-M-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 094-5094659
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องด้วยกระบวนการให้คำปรึกษารายบุคคล - 1 27 เม.ย. 63 5.00
37 รหัสกิจกรรม : E011-L-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6208374
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับสุขภาพชุมชน Health Literacy and Community Health 1 28 เม.ย. 63 7.00
38 รหัสกิจกรรม : E045-L-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0894276640
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
ฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าในการพยาบาลเวชปฏิบัติ - 1 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 19.50
39 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C2-0014-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0971562359
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update in Radiology Nursing : Gold & Goal ฝังทอง รู้เป้า - 1 29 เม.ย. 63 2.00
40 รหัสกิจกรรม : H002-L-63-C2-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร - 1 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 63 50.00
41 รหัสกิจกรรม : H039-M-63-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-8951418
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาคุณภาพการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย เพื่อป้องกันอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ - 2 1 พ.ค. 63 5.00
42 รหัสกิจกรรม : E005-L-63-C2-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0816575688
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Glaucoma Nurse Specialty รุ่นที่ 2 - 1 1-29 พ.ค. 63 50.00
43 รหัสกิจกรรม : E078-L-63-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 1441
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มาตรฐานบริการสุขภาพสากล บทบาทและกระบวนการที่สำคัญ สำหรับพยาบาล International Standards for Nurse 1 4-5 พ.ค. 63 11.00
44 รหัสกิจกรรม : E036-L-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0839713073
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Workshop 1 : CPR in Pregnancy - 1 6 พ.ค. 63 4.00
45 รหัสกิจกรรม : E036-L-63-C3-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0839713073
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Workshop 2: Common Pitfalls in Electronic Fetal Monitoring - 1 6 พ.ค. 63 3.00
46 รหัสกิจกรรม : E036-L-63-C3-0004-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0839713073
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
workshop 3: Non-Technical Skills in Obstetric Practice (Teamwork and Communications) - 1 6 พ.ค. 63 3.00
47 รหัสกิจกรรม : E036-L-63-C3-0005-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0839713073
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Workshop 4 : Practical Points in ANC - 1 6 พ.ค. 63 3.00
48 รหัสกิจกรรม : E036-L-63-C1-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0839713073
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 1 7-8 พ.ค. 63 11.50
49 รหัสกิจกรรม : H016-L-63-C3-0003-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลปริศัลยกรรม (Perioperative nursing) รุ่นที่ 8 1 7 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63 50.00
50 รหัสกิจกรรม : H016-L-63-C3-0004-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร (GI Endoscopic Nursing) รุ่นที่ 7 1 7 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63 50.00
51 รหัสกิจกรรม : H061-M-63-C3-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0831012349
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาลชุมชน - 1 7 พ.ค. 63 5.00
52 รหัสกิจกรรม : H061-M-63-C3-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0831012349
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาลชุมชน - 2 8 พ.ค. 63 5.00
53 รหัสกิจกรรม : H002-L-63-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ : จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก Medicinal cannabis for nurses & health professions : From evidence to clinical practice 1 8 พ.ค. 63 6.00
54 รหัสกิจกรรม : E001-L-62-C2-0866-2
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043202435,0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 2 11-15 พ.ค. 63 31.50
55 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0008-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) - 5 11-15 พ.ค. 63 26.00
56 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0001-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4199570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง Advance User 5 12-14 พ.ค. 63 6.00
57 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C2-0007-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-7805 ต่อ 103
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบริหารยา Insulin อย่างมีประสิทธิภาพ - 1 12 พ.ค. 63 2.00
58 รหัสกิจกรรม : H020-M-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044232156
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมที่มีปัญหาซับซ้อน - 1 12-13 พ.ค. 63 11.50
59 รหัสกิจกรรม : H068-M-63-C3-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ 2 เดือน - 1 12 พ.ค. - 3 ก.ค. 63 50.00
60 รหัสกิจกรรม : P001-M-63-C3-0002-2
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม
เบอร์โทรศัพท์ : 022763904 ต่อ 33
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Satir model การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันภาวะหมดไฟ (Burn Out) - 1 12-15 พ.ค. 63 26.00
61 รหัสกิจกรรม : H152-M-63-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2089887
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้เลือดออกในเด็กและผู้ใหญ่ - 1 12 พ.ค. 63 6.50
62 รหัสกิจกรรม : H155-M-63-C2-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 034-714314 ต่อ 6501
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Acute Coronary Syndrome: การแปลผล EKG เบื้องต้นสำหรับ พยาบาล - 1 13 พ.ค. 63 2.50
63 รหัสกิจกรรม : H153-S-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0818301815
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเฉพาะทาง (50 CNEU) (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพผู้นิเทศ ฝ่ายการพยาบาล The Development of sopervisor Competency 1 13-14 พ.ค. 63 14.00
64 รหัสกิจกรรม : H009-L-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2332
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต - 1 14-15 พ.ค. 63 14.00
65 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C2-0012-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024197805 ต่อ 105
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพการเป็นพี่เลี้ยง - 1 14-15 พ.ค. 63 9.00
66 รหัสกิจกรรม : H058-M-63-C1-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0981035761
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืด เครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร - 1 15 พ.ค. 63 5.50
67 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C2-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Trauma Care for Nurses - 6 16-17 พ.ค. 63 17.00
68 รหัสกิจกรรม : E020-L-63-C3-0001-4
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 4 19 พ.ค. - 16 มิ.ย. 63 26.50
69 รหัสกิจกรรม : H004-L-62-C3-0666-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022565060
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง (KCMH Preceptorship Course) 2 19-20 พ.ค. 63 14.00
70 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C3-0009-2
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 0909631998
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพทางการพยาบาลของพยาบาลระดับต้น - 1 19-20 พ.ค. 63 12.00
71 รหัสกิจกรรม : H040-M-63-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา
เบอร์โทรศัพท์ : 0840538578
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับ Dementia care manager เพื่อส่งเสริมศักยภาพฯ - 1 20-22 พ.ค. 63 17.50
72 รหัสกิจกรรม : H020-M-63-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044232156
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Trauma Life Support for nuse จังหวัดนครราชสีมา - 1 20-22 พ.ค. 63 13.00
73 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0005-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS 2 20-21 พ.ค. 63 9.00
74 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C2-0007-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 0909631998
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินที่บ้าน - 1 20 พ.ค. 63 2.50
75 รหัสกิจกรรม : H005-L-63-C3-0008-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-961-8426
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการประเมินและจัดการความปวด - 2 20-22 พ.ค. 63 19.50
76 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0005-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0626503
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต Basic course and workshop in continuous renal replacement therapy in critically ill patients 1 20-22 พ.ค. 63 16.00
77 รหัสกิจกรรม : H043-M-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 5215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
R2R talent 2020 : Appreciative Inquiry and Design Thinking for R2R facilitators” - 1 20-22 พ.ค. 63 18.50
78 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C3-0009-2
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 0909631998
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพทางการพยาบาลของพยาบาลระดับต้น - 2 21-22 พ.ค. 63 12.00
79 รหัสกิจกรรม : H036-M-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931315
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาระบบจัดการความเจ็บปวดในโรงพยาบาล Pain Practice for Nurse ประจำปี 2563 - 1 21-22 พ.ค. 63 12.00
80 รหัสกิจกรรม : H009-L-63-C2-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2332
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและสำรวจความชุก ปี 2563 - 1 21-22 พ.ค. 63 13.00
81 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0003-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) นอกเวลา Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS 4 23-24 พ.ค. 63 9.00
82 รหัสกิจกรรม : H027-M-63-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมสำหรับแพทย์และพยาบาล ประจำปี 2563 - 4 25-29 พ.ค. 63 24.50
83 รหัสกิจกรรม : E023-M-63-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 084 - 7133711
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Next Step of Breastfeeding Innovations - 1 25 พ.ค. 63 5.00
84 รหัสกิจกรรม : H006-L-63-C3-0006-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Satir Model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาเพื่อป้องกันภาวะหมดไฟ (Burn Out)และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือถูกทารุณกรรม - 1 25-28 พ.ค. 63 22.00
85 รหัสกิจกรรม : H058-M-63-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0818728931
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพการดูแลทารกแรกเกิด ประชุมวิชาการทารกแรกเกิด - 1 25 พ.ค. 63 4.50
86 รหัสกิจกรรม : H003-L-63-C2-0006-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาความรู้และทักษะ สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง - 1 26-27 พ.ค. 63 8.50
87 รหัสกิจกรรม : H004-L-62-C3-0666-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022565060
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง (KCMH Preceptorship Course) 3 26-27 พ.ค. 63 14.00
88 รหัสกิจกรรม : H045-L-63-C3-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม Cognitive Behavioral Therapy - 2 26-29 พ.ค. 63 22.50
89 รหัสกิจกรรม : H016-L-63-C3-0007-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Course) สำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Course for Doctors and Nurses 69 27-29 พ.ค. 63 12.50
90 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C3-0005-4
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9631998
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support - 4 27-28 พ.ค. 63 8.50
91 รหัสกิจกรรม : H046-M-63-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0953859524
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนังประจำปี 2563 Annual academic meeting 1 27-28 พ.ค. 63 10.50
92 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 025967516
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์ในรายวิชาการพยาบาล และรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล - 1 27-29 พ.ค. 63 17.00
93 รหัสกิจกรรม : E022-L-63-C1-0003-1
ที่อยู่ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2256-4093-9
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลแบบบูรณาการระยะ Intermediate care ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน - 1 28-29 พ.ค. 63 12.00
94 รหัสกิจกรรม : H063-M-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธร
เบอร์โทรศัพท์ : 0642639203
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke 1 28-29 พ.ค. 63 13.00
95 รหัสกิจกรรม : H052-M-63-C1-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042207375-80ต่อ1506
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Journal Club : การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะเเละลำคอที่มีปัญหากลืนลำบาก - 1 29 พ.ค. 63 2.50
96 รหัสกิจกรรม : H003-L-63-C3-0005-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กลไกจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาล - 1 29 พ.ค. 63 6.00
97 รหัสกิจกรรม : H005-L-63-C3-0004-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-519-3419
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) - 1 1-30 มิ.ย. 63 50.00
98 รหัสกิจกรรม : E005-L-63-C2-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0816575688
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Retinal Nurse Specialty รุ่นที่ 4 - 1 1-30 มิ.ย. 63 50.00
99 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0025-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับพยาบาลภายในและภายนอกคณะฯ Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 1 1-2 มิ.ย. 63 12.00
100 รหัสกิจกรรม : P001-M-63-C3-0002-2
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม
เบอร์โทรศัพท์ : 022763904 ต่อ 33
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Satir model การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันภาวะหมดไฟ (Burn Out) - 2 1-5 มิ.ย. 63 26.00
101 รหัสกิจกรรม : H016-L-63-C3-0008-2
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา (หลักสูตร 1 เดือน) The short training of perioperative surgery nursing for 1 month program 1 1-30 มิ.ย. 63 50.00
102 รหัสกิจกรรม : H003-L-63-C3-0005-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กลไกจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาล - 2 5 มิ.ย. 63 6.00
103 รหัสกิจกรรม : H047-M-63-C3-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903443
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี - 2 8-10 มิ.ย. 63 19.00
104 รหัสกิจกรรม : H045-L-63-C3-0004-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล - 3 8-19 มิ.ย. 63 50.00
105 รหัสกิจกรรม : H045-L-63-C3-0005-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผุู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program - 4 8-12 มิ.ย. 63 27.00
106 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C2-0011-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค รุ่นที่ 4 - 1 8-19 มิ.ย. 63 50.00
107 รหัสกิจกรรม : H043-M-63-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 09 1885 4802
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมแกนนำพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 8 - 1 8-12 มิ.ย. 63 32.00
108 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C4-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-9350
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้และการดูแลเครืองมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล - 41 8-19 มิ.ย. 63 50.00
109 รหัสกิจกรรม : E022-L-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2256-4093-9
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World - 1 8-12 มิ.ย. 63 30.00
110 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0005-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS 3 10-11 มิ.ย. 63 9.00
111 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0021-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้บริการปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ รุ่นที่ 6 - 1 10-14 มิ.ย. 63 32.50
112 รหัสกิจกรรม : H016-L-63-C3-0007-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Course) สำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Course for Doctors and Nurses 70 10-12 มิ.ย. 63 12.50
113 รหัสกิจกรรม : H009-L-63-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2332
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล - 1 11 มิ.ย. 63 6.50
114 รหัสกิจกรรม : H016-L-63-C3-0006-3
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 2 15-19 มิ.ย. 63 24.00
115 รหัสกิจกรรม : E005-L-62-C3-0773-3
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0816575688
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 4 15-19 มิ.ย. 63 31.00
116 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0008-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) - 6 15-19 มิ.ย. 63 26.00
117 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0024-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) - 1 15 มิ.ย. - 31 ก.ค. 63 50.00
118 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0006-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง - 2 16-17 มิ.ย. 63 9.00
119 รหัสกิจกรรม : H043-M-63-C3-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7500130
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้ายเพื่อการส่งต่อไปสถานพยาบาลต่างๆ” - 1 16 มิ.ย. 63 5.00
120 รหัสกิจกรรม : E007-M-63-C1-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 055-966655
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในยุคดิจิตัล - 1 17-19 มิ.ย. 63 18.50
121 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0005-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS 4 17-18 มิ.ย. 63 9.00
122 รหัสกิจกรรม : E027-M-63-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8246165
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 "การใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางการพยาบาล" - 1 18-19 มิ.ย. 63 12.00
123 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C2-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Trauma Care for Nurses - 7 20-21 มิ.ย. 63 17.00
124 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0004-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) นอกเวลา - 1 20-21 มิ.ย. 63 9.00
125 รหัสกิจกรรม : H067-M-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 042808126
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และผู้ที่มีปัญหา พยายามฆ่าตัวตาย - 1 22-23 มิ.ย. 63 16.00
126 รหัสกิจกรรม : E057-M-63-C2-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0875399441
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำหรับอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ - 1 22-26 มิ.ย. 63 35.00
127 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C2-0002-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 0909631998
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพพยาบาล - 1 23 มิ.ย. 63 6.00
128 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0006-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ADVANCE CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT 1 24-25 มิ.ย. 63 9.00
129 รหัสกิจกรรม : H063-M-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธร
เบอร์โทรศัพท์ : 0642639203
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ - 1 29-30 มิ.ย. 63 12.00
130 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C2-0009-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-7805 ต่อ 103
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Optimizing self care in chronic illness - 1 29 มิ.ย. 63 2.00
131 รหัสกิจกรรม : H058-M-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0818728931
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพการดูแลทารกแรกเกิด อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR - 1 29 มิ.ย. 63 5.50
132 รหัสกิจกรรม : H011-L-63-C5-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053910600 ต่อ 1111
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางคลินิก ประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๓ - 1 1-3 ก.ค. 63 11.50
133 รหัสกิจกรรม : H016-L-63-C3-0008-2
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา (หลักสูตร 1 เดือน) The short training of perioperative surgery nursing for 1 month program 2 1-31 ก.ค. 63 50.00
134 รหัสกิจกรรม : H007-L-63-C3-0003-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-306-9899 ต่อ 2336
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก รุ่นที่ 18 - 1 1-3 ก.ค. 63 17.50
135 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0025-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับพยาบาลภายในและภายนอกคณะฯ Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 7 2-3 ก.ค. 63 12.00
136 รหัสกิจกรรม : H006-L-63-C2-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ - 1 3 ก.ค. - 11 ก.ย. 63 50.00
137 รหัสกิจกรรม : H003-L-63-C3-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ Short course training in nursing care for patient with infectious disease and infection prevention control 2 7 ก.ค. - 21 ส.ค. 63 50.00
138 รหัสกิจกรรม : H016-L-63-C3-0001-2
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง สำหรับพยาบาล Advanced cardiovascular Life Support: Provider course) For Nurse 6 8-10 ก.ค. 63 12.50
139 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0008-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) - 7 13-17 ก.ค. 63 26.00
140 รหัสกิจกรรม : E052-L-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0895938175
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) เรื่องแนวทางการรักษาโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ - 1 13-17 ก.ค. 63 32.50
141 รหัสกิจกรรม : P001-M-63-C3-0003-2
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม
เบอร์โทรศัพท์ : 022763904 ต่อ 33
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเสริมสร้างเทคนิคการให้การปรึกษาแบบคู่ (Couple Counseling) - 1 13-16 ก.ค. 63 25.50
142 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0027-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก PCPR Refreshing Course 1 13 ก.ค. 63 4.00
143 รหัสกิจกรรม : H002-L-63-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ : จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก Medicinal cannabis for nurses & health professions : From evidence to clinical practice 2 17 ก.ค. 63 6.00
144 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0004-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) นอกเวลา - 2 18-19 ก.ค. 63 9.00
145 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C2-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Trauma Care for Nurses - 8 18-19 ก.ค. 63 17.00
146 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-63-C2-0001-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 025967536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สภาการพยาบาล : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล - 4 18 ก.ค. 63 7.50
147 รหัสกิจกรรม : E021-M-62-C3-0818-2
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0895973483
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 2 20-24 ก.ค. 63 34.00
148 รหัสกิจกรรม : E037-M-63-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0864349277
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 - 1 20-24 ก.ค. 63 32.50
149 รหัสกิจกรรม : E061-L-63-C1-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3242-7049 ต่อ112
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Professional care in Stroke บทบาทของทีมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมืออาชีพ - 1 20-21 ก.ค. 63 13.50
150 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0023-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตที่ได้รับการล้างทางช่องท้อง (CAPD) - 1 20 ก.ค. - 14 ส.ค. 63 37.00
151 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C2-0008-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-7805 ต่อ 103
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Pneumonia ในผู้สูงอายุ - 1 23 ก.ค. 63 2.00
152 รหัสกิจกรรม : H052-M-63-C1-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042207375-80ต่อ1506
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update : การคัดกรองเเละการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก - 1 24 ก.ค. 63 2.50
153 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C3-0004-2
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9631998
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support - 1 29-30 ก.ค. 63 8.50
154 รหัสกิจกรรม : G016-M-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0967260066
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง ในการบำบัดทางการพยาบาล Applying Artificial Intelligence ti Complementary Nursing Therapeutic in Palliative Care 1 30-31 ก.ค. 63 11.50
155 รหัสกิจกรรม : P001-M-63-C3-0003-2
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม
เบอร์โทรศัพท์ : 022763904 ต่อ 33
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเสริมสร้างเทคนิคการให้การปรึกษาแบบคู่ (Couple Counseling) - 2 3-6 ส.ค. 63 25.50
156 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0006-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-419-9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง - 3 4-5 ส.ค. 63 9.00
157 รหัสกิจกรรม : H016-L-63-C3-0007-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Course) สำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Course for Doctors and Nurses 71 5-7 ส.ค. 63 12.50
158 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0001-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4199570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง Advance User 6 13-14 ส.ค. 63 6.00
159 รหัสกิจกรรม : E020-L-63-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Trauma Care: Challenge in the 21st century 1 13-14 ส.ค. 63 10.00
160 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0004-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) นอกเวลา - 3 15-16 ส.ค. 63 9.00
161 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-63-C2-0002-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สภาการพยาบาล : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล - 5 19 ส.ค. 63 7.50
162 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0022-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4 Practical Points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation 1 19-21 ส.ค. 63 16.00
163 รหัสกิจกรรม : H054-M-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 025174270 -9ต่อ2660
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยสำหรับพยาบาล - 1 24 ส.ค. - 4 ก.ย. 63 50.00
164 รหัสกิจกรรม : H002-L-63-C2-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร - 2 1 ก.ย. - 30 ธ.ค. 63 50.00
165 รหัสกิจกรรม : H016-L-63-C3-0007-4
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Course) สำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Course for Doctors and Nurses 68 2-4 ก.ย. 63 12.50
166 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0006-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ADVANCE CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT 2 2-3 ก.ย. 63 9.00
167 รหัสกิจกรรม : H002-L-63-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ : จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก Medicinal cannabis for nurses & health professions : From evidence to clinical practice 3 4 ก.ย. 63 6.00
168 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0006-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ADVANCE CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT 3 10-11 ก.ย. 63 9.00
169 รหัสกิจกรรม : H016-L-63-C3-0006-3
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 3 14-18 ก.ย. 63 24.00
170 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0006-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ADVANCE CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT 4 17-18 ก.ย. 63 9.00
171 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0002-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) นอกเวลา - 1 19-20 ก.ย. 63 9.00
172 รหัสกิจกรรม : H002-L-63-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ : จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก Medicinal cannabis for nurses & health professions : From evidence to clinical practice 4 6 พ.ย. 63 6.00
173 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C4-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-9350
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้และการดูแลเครืองมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล - 42 9-20 พ.ย. 63 50.00
174 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0002-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) นอกเวลา - 2 15-16 พ.ย. 63 9.00
175 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C3-0004-2
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9631998
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support - 2 25-26 พ.ย. 63 8.50
176 รหัสกิจกรรม : E003-L-63-C3-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1839302
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด (Grade Guideline Development) - 1 25-27 พ.ย. 63 16.00
177 รหัสกิจกรรม : E062-L-63-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0893595365
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Clean Food for Good Life - 1 11-12 ธ.ค. 63 13.00
178 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0002-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) นอกเวลา - 3 19-20 ธ.ค. 63 9.00