ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ รุ่นที่ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 รหัสกิจกรรม : H036-M-65-C3-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931085
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลอายุรกรรม - 2 17 ส.ค. 65 5.50
2 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C1-0006-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0866074798
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ Healthcare Resilience: Sustainability and Strengthening for Emerging Diseases 1 17-18 ส.ค. 65 12.00
3 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C3-0011-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Cardiovascular Life Support Provider Course - 4 17-18 ส.ค. 65 13.00
4 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C2-0013-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
The Expert Nursing Management - 1 17-18 ส.ค. 65 13.00
5 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C3-0018-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เตรียมความพร้อมสำหรับพยาบาลหัวหน้าเวรด้านการดูแลสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง - 1 17 ส.ค. 65 3.00
6 รหัสกิจกรรม : H009-L-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2332
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและสำรวจความชุก ปี 2565 - 1 17-18 ส.ค. 65 13.00
7 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C1-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 08 3293 9889
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) ครั้งที่ 7 The 7th Annual Meeting of Burn and Wound Healing Association (Thailand) 1 17-19 ส.ค. 65 14.50
8 รหัสกิจกรรม : H015-L-65-C3-0006-3
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2026800 ต่อ 2606
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรพยาบาลด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ - 1 17 ส.ค. 65 6.00
9 รหัสกิจกรรม : H005-L-65-C3-0019-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-845-9413
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วย Stroke Fast Track - 2 17 ส.ค. 65 6.50
10 รหัสกิจกรรม : H064-M-65-C3-0003-1
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การนิเทศทางการพยาบาล ภาคปฏิบัติ - 1 17 ส.ค. 65 5.50
11 รหัสกิจกรรม : H011-L-65-C3-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 0846152780
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้บาดเจ็บระยะ intermediate care เขตสุขภาพที่ 1 - 1 17-19 ส.ค. 65 20.00
12 รหัสกิจกรรม : H033-M-65-C3-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5843074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยทารกแรกเกิดและเด็ก (NCPR&PALS;) - 1 17 ส.ค. 65 5.50
13 รหัสกิจกรรม : BON_-L-65-C1-0006-1
ที่อยู่ : กองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 592 6260
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 เรื่อง ภาวะผู้นำ...ผลสัมฤทธิ์ทางการพยาบาลไทย Leadership...Thai Nursing Achievement 1 17-19 ส.ค. 65 8.50
14 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-65-C3-0016-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-0077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล - 1 18 ส.ค. 65 5.50
15 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C6-0010-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Khon Kaen International Conference in Palliative Care (Hybrid type) - 1 18-19 ส.ค. 65 11.50
16 รหัสกิจกรรม : H073-L-65-C2-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0812877383
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2565 - 2 18-19 ส.ค. 65 13.50
17 รหัสกิจกรรม : E032-L-65-C1-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 062-392-9888
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการเรื่อง เวชศาสตร์ใต้น้ำยุคโรคประจำถิ่น - 1 18-19 ส.ค. 65 11.00
18 รหัสกิจกรรม : E047-L-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0820786793
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Online) - 1 18-19 ส.ค. 65 15.00
19 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C3-0015-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งต่อและการกู้ชีพทารกแรกเกิด หลักสูตร Neonatal Resuscitation Program - 2 18 ส.ค. 65 6.00
20 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C3-0017-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งต่อและการกู้ชีพทารกแรกเกิด หลักสูตร S.T.A.B.L.E.Program - 2 18 ส.ค. 65 5.50
21 รหัสกิจกรรม : H015-L-65-C3-0006-3
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2026800 ต่อ 2606
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรพยาบาลด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ - 2 18 ส.ค. 65 6.00
22 รหัสกิจกรรม : H005-L-65-C1-0005-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-458-3871
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจทุกช่วงวัย แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Online) - 1 18-19 ส.ค. 65 15.00
23 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6th Advanced Emergency Care (AEC) Resuscitation from Prehospital Care through The Emergency Room (Online) - 1 18-19 ส.ค. 65 13.00
24 รหัสกิจกรรม : H115-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 022076179
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Wisdom in time of Covid-19: critical care nursing in PGH (Online) - 1 18 ส.ค. 65 5.50
25 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C6-0009-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรรถนะบุคลากรด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ สำหรับพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย (ICWN) - 1 18 ส.ค. 65 5.50
26 รหัสกิจกรรม : E091-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3543399
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง การแพทย์แม่นยำ วิทยาการก้าวหน้าในการดูแลสุขภาพ: บทบาทพยาบาลและบุคลากรสุขภาพ Precision Medicine Healthcare Advancement: Roles of Nurse and Health Personnel 1 18-19 ส.ค. 65 11.00
27 รหัสกิจกรรม : H129-M-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 093-6945392
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับ ICWN และ พยาบาลวิชาชีพ - 1 18 ส.ค. 65 6.50
28 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C2-0013-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 08 7361 3657
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Online) Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital 1 18 ส.ค. 65 - 7 ก.ค. 66 50.00
29 รหัสกิจกรรม : H135-M-65-C3-0003-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 0896635922
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance cardiac life support พยาบาล competency level 2-3 - 1 18 ส.ค. 65 5.00
30 รหัสกิจกรรม : E028-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0896779594
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี Pediatric Nursing in the Next Normal Era 1 18-19 ส.ค. 65 12.00
31 รหัสกิจกรรม : H009-L-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2332
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565 - 1 18-19 ส.ค. 65 13.50
32 รหัสกิจกรรม : E061-L-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 062-5651457
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565 : การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Online) - 1 19-20 ส.ค. 65 12.00
33 รหัสกิจกรรม : H135-M-65-C3-0003-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 0896635922
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance cardiac life support พยาบาล competency level 2-3 - 2 19 ส.ค. 65 5.00
34 รหัสกิจกรรม : E003-L-65-C2-0010-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949151
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Quality Improvement, Evidence Based Practice and Research: Implications for clinical practice (Online) - 1 19-21 ส.ค. 65 18.00
35 รหัสกิจกรรม : E027-M-65-C1-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8246165
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
The Next Normal กับการดูแลสุขภาพจิต ชีวิตวิถีถัดไป (Online) - 1 19 ส.ค. 65 6.50
36 รหัสกิจกรรม : H015-L-65-C3-0006-3
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2026800 ต่อ 2606
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรพยาบาลด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ - 3 19 ส.ค. 65 6.00
37 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0031-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นกลาง Intermediate life support for Nurse Course 1 19 ส.ค. 65 6.00
38 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C3-0017-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งต่อและการกู้ชีพทารกแรกเกิด หลักสูตร S.T.A.B.L.E.Program - 3 19 ส.ค. 65 5.50
39 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C3-0017-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งต่อและการกู้ชีพทารกแรกเกิด หลักสูตร S.T.A.B.L.E.Program - 4 19 ส.ค. 65 5.50
40 รหัสกิจกรรม : H011-L-65-C2-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 0846152780
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้บริการปรึกษาพื้นฐานด้านเอชไอวี (HIV counseling) - 1 19 ส.ค. 65 7.00
41 รหัสกิจกรรม : H129-M-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 096-8902632
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ความรู้การดูแลผู้ป่วยประสาทศัลยศาสตร์ - 1 19 ส.ค. 65 6.50
42 รหัสกิจกรรม : E013-L-65-C3-0002-3
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2460
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล สำหรับพยาบาลในเครือโรงพยาบาล MedPark - 1 20 ส.ค. - 24 ก.ย. 65 28.00
43 รหัสกิจกรรม : G009-M-65-C2-0009-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 028845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Nutrition Therapy for Dialysis Patient: Let your Food be your Medicine (Online) - 1 20 ส.ค. 65 3.00
44 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0001-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ - 2 20 ส.ค. 65 7.50
45 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-65-C2-0004-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022474463
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ในยุคดิจิทัล แบบนิวนอร์มอล (Online) - 1 20-21 ส.ค. 65 11.50
46 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C3-0007-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) - 3 20-21 ส.ค. 65 12.00
47 รหัสกิจกรรม : H004-L-64-C3-0015-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60272
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) - 9 20-21 ส.ค. 65 18.50
48 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C3-0027-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4999002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 3 22-23 ส.ค. 65 11.00
49 รหัสกิจกรรม : H135-M-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 0896635922
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมอง Advance Stroke Program ประจำปี 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสู่อนาคต Moving Forward to the Future of care for Stroke patients 1 22-26 ส.ค. 65 29.00
50 รหัสกิจกรรม : H074-M-65-C2-0005-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0819891572
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานและเมตาบอลิกร่วมกับไตวายเรื้อรัง - 1 22 ส.ค. 65 6.00
51 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C3-0006-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขั้นสูงสำหรับ ทีมพยาบาล Trauma Care - 1 22-24 ส.ค. 65 18.50
52 รหัสกิจกรรม : H073-L-65-C3-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817464240
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565 - 2 22 ส.ค. - 9 ก.ย. 65 50.00
53 รหัสกิจกรรม : H260-M-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร
เบอร์โทรศัพท์ : 0812397003
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - 1 22 ส.ค. 65 7.00
54 รหัสกิจกรรม : H128-M-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโป่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 0897452393
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การสำรวจความชุกของการติดเขื้อในโรงพยาบาล - 1 22-24 ส.ค. 65 18.00
55 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-65-C3-0011-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022012193
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) - 1 22 ส.ค. - 16 ก.ย. 65 50.00
56 รหัสกิจกรรม : E058-L-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0819420968
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง - 1 22-26 ส.ค. 65 30.00
57 รหัสกิจกรรม : H132-M-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-289-7527
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care day 2565) - 1 22-24 ส.ค. 65 21.00
58 รหัสกิจกรรม : H051-L-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-319650-59ต่อ7605
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง - 1 22-24 ส.ค. 65 16.50
59 รหัสกิจกรรม : H009-L-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2332
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9 - 1 22-23 ส.ค. 65 11.00
60 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C2-0016-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการประเมินและจัดการเมื่อเกิดโรคหลอดเลือดสมองภาย ในโรงพยาบาล - 1 22 ส.ค. 65 6.50
61 รหัสกิจกรรม : E032-L-65-C3-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 062-3929-888
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ - 1 22-26 ส.ค. 65 28.50
62 รหัสกิจกรรม : H010-L-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ้งหวัดจันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 064 196 4048
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง สานสร้าง..งานคุณภาพการพยาบาลในยุควิถีใหม่ - 1 22-23 ส.ค. 65 12.00
63 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C1-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี2565 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เรื่อง Transdisciplinary Team to Achieve a better Nursing Services บูรณาการข้ามศาสตร์สู่การบริการพยาบาล - 1 23-24 ส.ค. 65 10.00
64 รหัสกิจกรรม : H148-M-65-C3-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 0842874622
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2565 - 1 23 ส.ค. 65 5.50
65 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C7-0002-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เรื่อง 1 ปี ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 1 23 ส.ค. 65 4.00
66 รหัสกิจกรรม : H260-M-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร
เบอร์โทรศัพท์ : 0812397003
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - 2 23 ส.ค. 65 7.00
67 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C3-0008-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดเพื่อลดการติดเชื้อ - 1 23 ส.ค. 65 6.50
68 รหัสกิจกรรม : H156-M-65-C2-0005-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลตราด
เบอร์โทรศัพท์ : 0819226540
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ - 1 23 ส.ค. 65 6.50
69 รหัสกิจกรรม : H045-L-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เบอร์โทรศัพท์ : 0806690752
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ปี 2565 ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต สานพลัง สร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด DO OUR BEST FOR ALL : Coordinate Power & Community Empowerment for Drug Free Society 1 23-25 ส.ค. 65 14.50
70 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C3-0015-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Workshop I Neonatal Resuscitation Program (NRP) - 1 23 ส.ค. 65 5.50
71 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C3-0016-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Workshop II Optimal Uses of Volume-guaranteed Ventilation - 1 23 ส.ค. 65 5.00
72 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C3-0017-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Workshop III Newborn Temperature Management - 1 23 ส.ค. 65 6.00
73 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C3-0003-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีพทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น - 3 23 ส.ค. 65 6.50
74 รหัสกิจกรรม : H001-L-64-C3-0027-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4999002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 4 24-25 ส.ค. 65 11.00
75 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C3-0010-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Cardiovascular Life Support Provider Course - 1 24-25 ส.ค. 65 13.00
76 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C1-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2565 - 1 24 ส.ค. 65 8.00
77 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C3-0008-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดเพื่อลดการติดเชื้อ - 2 24 ส.ค. 65 6.50
78 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C3-0013-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาระบบและกลไกลจริยธรรมทางการพยาบาล - 1 24 ส.ค. 65 5.50
79 รหัสกิจกรรม : E037-M-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0844281974
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะสมองเสื่อม (Online) - 1 24-26 ส.ค. 65 20.00
80 รหัสกิจกรรม : H038-M-65-C3-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 4700
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง - 1 24 ส.ค. 65 6.00
81 รหัสกิจกรรม : H148-M-65-C3-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 0842874622
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2565 - 2 24 ส.ค. 65 5.50
82 รหัสกิจกรรม : H002-L-65-C2-0003-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กัญชาที่ควรรู้สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก - 5 24 ส.ค. 65 6.00
83 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-65-C2-0009-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02201-0077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนปลาย - 1 24 ส.ค. 65 5.50
84 รหัสกิจกรรม : H146-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0971623290
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการทางการพยาบาลประจำปี - 1 25-26 ส.ค. 65 16.00
85 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C3-0014-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเพิ่มศักยภาพและสร้างความปลอดภัยด้วยความห่วงใยบุคลากรรับ-ส่งต่อผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 7 - 1 25-26 ส.ค. 65 12.00
86 รหัสกิจกรรม : H010-L-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ้งหวัดจันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 064 196 4048
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีงบประมาณ2565 - 1 25-26 ส.ค. 65 12.00
87 รหัสกิจกรรม : H038-M-65-C3-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 4700
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง - 2 25 ส.ค. 65 6.00
88 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0918106262
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพาร์กินสันสำหรับพยาบาล ครั้งที่ 5 (Hybrid) (Online) - 1 25-26 ส.ค. 65 12.00
89 รหัสกิจกรรม : H009-L-65-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2332
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยสารเคมีและรังสี - 1 25 ส.ค. 65 7.50
90 รหัสกิจกรรม : H015-L-65-C2-0001-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2026800 ต่อ 2605
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
แนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล (Online) - 1 25 ส.ค. 65 6.50
91 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C2-0009-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode II (Online) - 1 25-26 ส.ค. 65 5.50
92 รหัสกิจกรรม : H002-L-65-C3-0002-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพการดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทางหน้าท้องสำหรับพยาบาลประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ - 2 25 ส.ค. 65 5.50
93 รหัสกิจกรรม : H035-M-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 085 0236 545
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง - 1 25 ส.ค. 65 6.00
94 รหัสกิจกรรม : H135-M-65-C3-0003-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 0896635922
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance cardiac life support พยาบาล competency level 2-3 - 3 25 ส.ค. 65 5.00
95 รหัสกิจกรรม : H135-M-65-C3-0003-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 0896635922
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance cardiac life support พยาบาล competency level 2-3 - 4 26 ส.ค. 65 5.00
96 รหัสกิจกรรม : H032-M-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0818514126
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเตรียมผู้ป่วยก่อนมารับบริการทางวิสัญญีให้ปลอดภัยในสถานการณ์ Covid-19 ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา - 1 26 ส.ค. 65 2.50
97 รหัสกิจกรรม : H015-L-65-C2-0001-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2026800 ต่อ 2605
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
แนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล (Online) - 2 26 ส.ค. 65 6.50
98 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C1-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการมะเร็งประจำปี 2565 พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยมะเร็ง - 1 26 ส.ค. 65 5.50
99 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การศึกษาต่อเนื่องสำหรับพยาบาล (Online) - 1 26 ส.ค. 65 2.50
100 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0031-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นกลาง Intermediate life support for Nurse Course 2 26 ส.ค. 65 6.00
101 รหัสกิจกรรม : H027-M-65-C3-0009-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 045-319200 ต่อ 1222
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Orthopedic Update 2022 - 1 26 ส.ค. 65 6.00
102 รหัสกิจกรรม : H038-M-65-C3-0001-3
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 4700
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง - 3 26 ส.ค. 65 6.00
103 รหัสกิจกรรม : H033-M-65-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5843074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ - 1 26 ส.ค. 65 5.50
104 รหัสกิจกรรม : H011-L-65-C2-0001-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 0846152780
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้บริการปรึกษาพื้นฐานด้านเอชไอวี (HIV counseling) - 2 26 ส.ค. 65 7.00
105 รหัสกิจกรรม : E026-L-65-C3-0005-1
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817901314
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาคปฏิบัติสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง - 1 26 ส.ค. - 24 ก.ย. 65 50.00
106 รหัสกิจกรรม : E001-L-65-C1-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099,043202435
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการนานาชาติ International conference in Building Resilience in Nursing Leaders in Health System - 1 26 ส.ค. 65 5.00
107 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-65-C2-0008-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินที่บ้าน - 1 26 ส.ค. 65 2.50
108 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-65-C3-0014-2
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผ่าตัดผู้ป่วยให้ปลอดภัย - 1 27 ส.ค. 65 6.00
109 รหัสกิจกรรม : H073-L-65-C2-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0818811017
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพ: การพัฒนาหน่วยงานต้นแบบเพื่อความเป็นเลิศด้านการพยาบาล ระยะที่ ๑ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ - 1 27 ส.ค. 65 6.50
110 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C1-0007-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0992828646
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 24 24 TH CSSA NATIONAL SEMINAR CSSD เตรียมตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด Exponential change :How to CSSD preparing 1 27-28 ส.ค. 65 14.00
111 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-65-C3-0014-2
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผ่าตัดผู้ป่วยให้ปลอดภัย - 2 28 ส.ค. 65 6.00
112 รหัสกิจกรรม : H033-M-65-C3-0003-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5843074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยทารกแรกเกิดและเด็ก (NCPR&PALS;) - 2 29 ส.ค. 65 5.50
113 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-65-C3-0017-2
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ร่วมเรียนรู้ การจัดการความเสี่ยง Patient and Personnel Safety (2P Safety) - 1 29 ส.ค. 65 6.00
114 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C2-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต - 1 29 ส.ค. 65 5.50
115 รหัสกิจกรรม : E064-M-65-C1-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
เบอร์โทรศัพท์ : 094-7625651
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2565 - 1 29-30 ส.ค. 65 14.50
116 รหัสกิจกรรม : H119-M-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8290416
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล - 1 29 ส.ค. 65 4.00
117 รหัสกิจกรรม : H011-L-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 8198 0799 0
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการ Basic Palliative Care for Nurse (หลักสูตร 3 วัน) เรื่อง Basic Palliative Certificate เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง จังหวัดเชียงราย - 1 29-31 ส.ค. 65 21.00
118 รหัสกิจกรรม : E009-M-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 087 227 2244
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมในยุควิถีใหม่ New Normal Holistic Approach on Aging Care 1 29-30 ส.ค. 65 14.00
119 รหัสกิจกรรม : H027-M-64-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0895840409
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Cerebrovascular disease in new era : Short course for nurse 1 29-31 ส.ค. 65 18.00
120 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C2-0018-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการวิเคราะห์ค่าก๊าซในเลือดแดง (Arterial Blood gas) - 1 29 ส.ค. 65 3.00
121 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C3-0016-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้บาดเจ็บเขตสุขภาพที่ 7 - 1 29-30 ส.ค. 65 10.00
122 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C3-0013-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาระบบและกลไกลจริยธรรมทางการพยาบาล - 2 30 ส.ค. 65 5.50
123 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C3-0020-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โรคและการผ่าตัดทางตาที่พบบ่อยใน CNMI - 1 30 ส.ค. 65 3.50
124 รหัสกิจกรรม : H072-M-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 0992934514
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การป้องกันการฟ้องร้องทางการแพทย์และการพยาบาล - 1 30 ส.ค. 65 6.50
125 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C1-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0814207408
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2565 เรื่อง Nursing in the Digital Edge - 1 30-31 ส.ค. 65 12.00
126 รหัสกิจกรรม : E020-L-65-C1-0006-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เสวนาวิชาการพยาบาล Update state of Art เรื่อง การป้องกันและการจัดการแผลกดทับ Prevention and management of Pressure Injuries 1 30 ส.ค. 65 2.50
127 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0032-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุที่มารับการรักษาใน โรงพยาบาลศิริราช (Nurse Champion) - 1 30 ส.ค. 65 5.50
128 รหัสกิจกรรม : G013-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0816964170
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 เรื่อง ปัญหาสุขภาพจิตในยุคสังคมดิจิทัลและการช่วยเหลือทางจิตสังคม Mental Health Problems among Digital Age Society and Psychosocial Interventions 1 30-31 ส.ค. 65 10.50
129 รหัสกิจกรรม : H145-M-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 0837965946
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยที่ีมีภาวะวิกฤติฉุกเฉิน - 1 30-31 ส.ค. 65 10.50
130 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-65-C3-0017-2
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ร่วมเรียนรู้ การจัดการความเสี่ยง Patient and Personnel Safety (2P Safety) - 2 30 ส.ค. 65 6.00
131 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-65-C2-0010-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับยาระงับความรู้สึก Anesthesia for elderly patient 1 31 ส.ค. 65 2.50
132 รหัสกิจกรรม : H002-L-65-C2-0003-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กัญชาที่ควรรู้สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก - 6 31 ส.ค. 65 6.00
133 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0033-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 414 1193
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
SiCTT by MEWS for Pressure Injury Prevention Version 2 (Online) - 1 31 ส.ค. 65 2.50
134 รหัสกิจกรรม : H029-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8706535
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 6 หัวข้อเรื่อง From Guideline to Clinical Practice in Internal Medicine - 1 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 65 12.50
135 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C3-0003-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การกู้ชีพทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น - 4 31 ส.ค. 65 6.50
136 รหัสกิจกรรม : H002-L-65-C3-0001-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร - 3 1 ก.ย. - 30 ธ.ค. 65 29.00
137 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C3-0021-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มะเร็งเต้านม : การรักษาและการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด - 1 1 ก.ย. 65 3.50
138 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0031-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นกลาง Intermediate life support for Nurse Course 3 1 ก.ย. 65 6.00
139 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C3-0010-6
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : -
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การปฏิบัติงานประจำหรือที่ได้รับมอบหมายในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 - 3 1-30 ก.ย. 65 20.00
140 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0031-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นกลาง Intermediate life support for Nurse Course 4 2 ก.ย. 65 6.00
141 รหัสกิจกรรม : H073-L-65-C3-0005-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0818811017
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพ: ทิศทางการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผู้ป่วยทารกวิกฤต วิถีถัดไป ของโรงพยาบาลนครพิงค์ และเครือข่าย - 1 2 ก.ย. 65 7.00
142 รหัสกิจกรรม : E054-L-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 074311890 ต่อ 314
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง คุณค่าพยาบาล คุณค่าชีวิต - 1 2 ก.ย. 65 4.50
143 รหัสกิจกรรม : G009-M-65-C2-0010-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Intradialytic hypotension: why is important and current evidence to handle (Online) - 1 3 ก.ย. 65 3.50
144 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response (BTLS-TTR?) (Online) - 6 3-4 ก.ย. 65 12.00
145 รหัสกิจกรรม : H074-M-65-C2-0006-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0819891572
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วย Multiple Drugs Interaction ในผู้สูงอายุ - 1 5 ก.ย. 65 6.00
146 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0027-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ Pediatric CPR provider course for nurses 9 5 ก.ย. 65 6.50
147 รหัสกิจกรรม : H043-M-65-C3-0008-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 61804-6
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric (Online) - 1 5-9 ก.ย. 65 29.50
148 รหัสกิจกรรม : H063-M-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธร
เบอร์โทรศัพท์ : 0894217257
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ - 1 5-6 ก.ย. 65 13.00
149 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0030-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 8765
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
แนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการเกิด Deep Vein Thrombosis (DVT) ในผู้ป่วย Major Surgery โรงพยาบาลศิริราช - 1 5 ก.ย. 65 1.50
150 รหัสกิจกรรม : H054-M-65-C3-0007-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5481000 ต่อ 2660
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยสำหรับพยาบาล (หลักสูตร 10 วัน) - 1 5-16 ก.ย. 65 50.00
151 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C3-0011-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7573
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลชุมชน - 1 5-6 ก.ย. 65 12.00
152 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C3-0013-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3104662
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 15 - 1 5-9 ก.ย. 65 28.00
153 รหัสกิจกรรม : H014-L-65-C4-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การสร้างศักยภาพการบริหารจัดการผู้อำนวยการการดูแลผู้บาดเจ็บและพยาบาลผู้ประสานงานการดูแลผู้บาดเจ็บ สำหรับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Online) - 1 5-9 ก.ย. 65 31.50
154 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0019-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60272
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะพยาบาลปฏิบัติการ 7 - 1 6-8 ก.ย. 65 18.50
155 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0027-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ Pediatric CPR provider course for nurses 10 6 ก.ย. 65 6.50
156 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C3-0010-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Cardiovascular Life Support Provider Course - 2 7-8 ก.ย. 65 13.00
157 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C1-0002-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967516
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 8 เรื่อง Moral Competences in Nursing Education, Practice, and Administration - 1 7-9 ก.ย. 65 16.50
158 รหัสกิจกรรม : E055-L-65-C4-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5668946
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ความเข้าใจเชิงลึกข้ามวัฒนธรรมต่อผลกระทบของโควิด-19 (Online) Cross cultural insights into the impact of Covid-19 1 7 ก.ย. 65 6.00
159 รหัสกิจกรรม : H002-L-65-C2-0003-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กัญชาที่ควรรู้สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก - 7 7 ก.ย. 65 6.00
160 รหัสกิจกรรม : E052-L-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0816080362
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาทักษะการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล เขต 12 ภายใต้โครงการบริการอนามัยเจริญพันธ์ุส่งเสริมการเกิด และการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 12 ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา - 1 7-9 ก.ย. 65 19.50
161 รหัสกิจกรรม : H072-M-65-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 0992934514
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาระบบความปลอดภัยทางทะเล: ประชุมชี้แจงและฝึกปฏิบัติการ ACLS provider course - 1 7-8 ก.ย. 65 13.00
162 รหัสกิจกรรม : H063-M-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธร
เบอร์โทรศัพท์ : 0894217257
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยวิกฤต (Critical Care) ปีงบประมาณ 2565 - 1 7-9 ก.ย. 65 20.00
163 รหัสกิจกรรม : H068-M-65-C1-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด (จักษุ) - 1 8-9 ก.ย. 65 11.50
164 รหัสกิจกรรม : H010-L-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ้งหวัดจันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 064 196 4048
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Annual Meeting Orthopaedic Prapokklao ๒๐๒๒ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - 1 9 ก.ย. 65 5.50
165 รหัสกิจกรรม : E080-M-65-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เบอร์โทรศัพท์ : 0625788209
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Transformative leaning for Bachelor of Nursing Science 1 9 ก.ย. 65 7.50
166 รหัสกิจกรรม : G009-M-65-C2-0008-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 028845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Challenges and Advance in innovation membrane for better Dialysis (Online) - 1 11 ก.ย. 65 3.50
167 รหัสกิจกรรม : H074-M-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0819891572
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง - 1 12 ก.ย. 65 6.00
168 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0028-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 3 12-13 ก.ย. 65 9.00
169 รหัสกิจกรรม : H074-M-65-C3-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0849744455
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล - 1 13-14 ก.ย. 65 12.50
170 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C3-0014-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจ - 1 13-16 ก.ย. 65 20.50
171 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C3-0010-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Cardiovascular Life Support Provider Course - 3 14-15 ก.ย. 65 13.00
172 รหัสกิจกรรม : H003-L-65-C1-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี Suandok Palliative Care Day ครั้งที่ 12 เรื่อง การวางแผนการดูแลล่วงหน้า Advance care planning (Online) - 1 15-16 ก.ย. 65 11.50
173 รหัสกิจกรรม : H035-M-65-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0850236545
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และการจัดบริการ Home Ward เชื่อมโยงกลุ่ม Service Plan เครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2565 - 1 15-16 ก.ย. 65 12.50
174 รหัสกิจกรรม : H004-L-64-C3-0015-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60272
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) - 10 17-18 ก.ย. 65 18.50
175 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C3-0007-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) - 4 17-18 ก.ย. 65 12.00
176 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0001-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ - 3 17 ก.ย. 65 7.50
177 รหัสกิจกรรม : H016-L-65-C6-0011-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาบุคลากรการปลูกถ่ายอวัยวะ นอกสถานที่ ประจําปี 2565 - 1 18 ก.ย. 65 5.50
178 รหัสกิจกรรม : H074-M-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0819891572
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วย Multiple Drugs Interaction ในผู้ป่วย stroke - 1 19 ก.ย. 65 6.00
179 รหัสกิจกรรม : H026-M-65-C3-0002-1
ที่อยู่ : โรงพยาบาลยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2904915
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การสร้างความรอบรู้ด้านการพยาบาล - 1 21-22 ก.ย. 65 11.50
180 รหัสกิจกรรม : E065-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 08 7924 9936
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เรื่อง อยู่กับโควิดอย่างไรดี (Online) How to live with COVID-19 Infected 1 22-23 ก.ย. 65 14.50
181 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0035-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นกลาง Provider course of Intermediate life support 5 23 ก.ย. 65 6.00
182 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0004-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มาตรฐานการพยาบาลและการนำไปใช้ (Online) - 1 23 ก.ย. 65 3.50
183 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C2-0019-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 1608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update Neuro Surgical Care in CNMI - 1 23 ก.ย. 65 3.00
184 รหัสกิจกรรม : H055-M-65-C2-0002-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Critical Success in Trauma Care (Online) - 1 24 ก.ย. 65 6.50
185 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0020-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2499 902
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฟื้นฟูทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support Renewal Course 1 26 ก.ย. 65 7.00
186 รหัสกิจกรรม : E020-L-65-C1-0007-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เสวนาวิชาการพยาบาล Update State of Art เรื่อง การจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน Acute pain management 1 26 ก.ย. 65 2.50
187 รหัสกิจกรรม : E065-M-65-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 08 5295 4554
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 9 The 9th curriculum of teaching performance development for mentorship 1 26-30 ก.ย. 65 32.00
188 รหัสกิจกรรม : E046-L-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5921415
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การสื่อสารเชิงสุขภาพ: โรคประจำถิ่น (Covid-19) และโรคอุบัติซ้ำ (Monkeypox) (Online) - 1 29 ก.ย. 65 6.00
189 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0035-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นกลาง Provider course of Intermediate life support 6 30 ก.ย. 65 6.00
190 รหัสกิจกรรม : E013-L-65-C3-0002-3
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2460
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล สำหรับพยาบาลในเครือโรงพยาบาล MedPark - 2 1-29 ต.ค. 65 28.00
191 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C3-0010-6
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : -
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การปฏิบัติงานประจำหรือที่ได้รับมอบหมายในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 - 4 1-31 ต.ค. 65 20.00
192 รหัสกิจกรรม : BON_-L-65-C2-0002-3
ที่อยู่ : กองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2590 6260
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (หลักสูตรระดับกลาง ll) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Online) 2 1 ต.ค. 65 - 31 ม.ค. 66 6.00
193 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response (BTLS-TTR?) (Online) - 7 1-2 ต.ค. 65 12.00
194 รหัสกิจกรรม : E030-L-65-C3-0007-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0918915308
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง - 1 3 ต.ค. - 20 พ.ย. 65 50.00
195 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C3-0034-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02 419 8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ - 1 3 ต.ค. - 14 พ.ย. 65 50.00
196 รหัสกิจกรรม : G009-M-65-C2-0011-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินภาวะโภชนาการ และการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รับการบำบัดทดแทนไต Integration and exchange of knowledge: Nutrition Assessment and Quality of life Program in Renal Replacement Therapy patient 1 8 ต.ค. 65 7.00
197 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0001-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ - 4 15 ต.ค. 65 7.50
198 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C3-0008-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) - 1 15-16 ต.ค. 65 12.00
199 รหัสกิจกรรม : H145-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ : 074609500 ต่อ 7520
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 - 1 20-21 ต.ค. 65 13.00
200 รหัสกิจกรรม : E003-L-63-C3-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1839302
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด (Grade Guideline Development) - 1 26-28 ต.ค. 65 16.00
201 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0005-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ข้อบังคับเงื่อนไข และข้อจำกัดการประกอบวิชาชีพ (Online) - 1 27 ต.ค. 65 3.00
202 รหัสกิจกรรม : G011-M-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)
เบอร์โทรศัพท์ : 0843347742
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พลิกโฉมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกกับการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน (Online) CVT Nursing Transformation VS Sustainable Quality Improvement 1 28-29 ต.ค. 65 12.00
203 รหัสกิจกรรม : E034-L-65-C1-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0813389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อเรื่อง Myth or truth in infectious control - 1 28 ต.ค. 65 5.50
204 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C4-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 08 3302 3999
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤติระบบไหลเวียนเลือดและ ผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4 - 1 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 65 19.50
205 รหัสกิจกรรม : E021-M-64-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0895973483
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการสอนภาคปฏิบัติสาขาการพยาบาลเฉพาะทาง - 1 1 พ.ย. - 30 ธ.ค. 65 50.00
206 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C3-0010-6
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : -
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การปฏิบัติงานประจำหรือที่ได้รับมอบหมายในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 - 5 1-30 พ.ย. 65 20.00
207 รหัสกิจกรรม : E013-L-65-C1-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2460
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เรื่อง เสริมพลัง สร้างความรู้ สู่วิถีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมทุกระดับ (Online) - 1 2-4 พ.ย. 65 14.50
208 รหัสกิจกรรม : E013-L-65-C3-0002-3
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2460
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล สำหรับพยาบาลในเครือโรงพยาบาล MedPark - 3 5-26 พ.ย. 65 28.00
209 รหัสกิจกรรม : H006-L-65-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง Basic Trauma Life Support and Trauma Team Response (BTLS-TTR?) (Online) - 8 5-6 พ.ย. 65 12.00
210 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C4-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 08 3302 3999
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล - 45 14-25 พ.ย. 65 50.00
211 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C1-0005-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60272
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 41 เรื่อง Enhancing the Excellence in Internal Medicine Practice - 1 18-20 พ.ย. 65 13.00
212 รหัสกิจกรรม : H005-L-65-C2-0016-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-899-1687
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Contemporary issues and trends in nursing : Palliative care (Online) - 1 19-20 พ.ย. 65 13.50
213 รหัสกิจกรรม : H004-L-64-C3-0015-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60272
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) - 11 19-20 พ.ย. 65 18.50
214 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C3-0008-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) - 2 19-20 พ.ย. 65 12.00
215 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0002-2
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ - 5 19 พ.ย. 65 7.50
216 รหัสกิจกรรม : E014-L-65-C2-0010-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: Episode III (Online) - 1 24-25 พ.ย. 65 5.50
217 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0007-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลใหม่ระหว่างประจำการ - 1 25 พ.ย. 65 3.00
218 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C1-0001-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967574
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ข้อมูลขนาดใหญ่-โอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับพยาบาลในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Big Data - Big Opportunities for Nurses in a Data-Driven World 1 28-29 พ.ย. 65 13.00
219 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C3-0010-6
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : -
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การปฏิบัติงานประจำหรือที่ได้รับมอบหมายในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 - 6 1-31 ธ.ค. 65 20.00
220 รหัสกิจกรรม : H004-L-65-C3-0018-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0957631322
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) Specialist 1 1-29 ธ.ค. 65 50.00
221 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0002-2
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ - 6 17 ธ.ค. 65 7.50
222 รหัสกิจกรรม : E020-L-65-C1-0008-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เสวนาวิชาการพยาบาล Update state of Art เรื่อง เทคนิคการบริหารยาฉีด Drug injection administration technique 1 20 ธ.ค. 65 2.50
223 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-65-C2-0006-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 596 7571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประเด็นจริยธรรมในการตัดสินใจทางคลินิก - 1 20 ธ.ค. 65 3.00
224 รหัสกิจกรรม : H011-L-65-C3-0004-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 0846152780
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด - 1 21 ธ.ค. 65 5.50
225 รหัสกิจกรรม : H011-L-65-C3-0004-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 0846152780
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด - 2 22 ธ.ค. 65 5.50
226 รหัสกิจกรรม : H055-M-65-C2-0003-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Trauma Resuscitation: Management Guideline from Concept to Practice - 2 24 ธ.ค. 65 6.50
227 รหัสกิจกรรม : E031-L-65-C3-0008-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) - 3 24-25 ธ.ค. 65 12.00
228 รหัสกิจกรรม : BON_-L-65-C2-0002-3
ที่อยู่ : กองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2590 6260
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (หลักสูตรระดับกลาง ll) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Online) 3 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 66 6.00
229 รหัสกิจกรรม : H001-L-65-C4-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 08 3302 3999
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล - 46 22 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66 50.00