ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ รุ่นที่ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 รหัสกิจกรรม : G005-M-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 026320003
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Zero Infection Forum (ออนไลน์) - 1 31 ต.ค. 63 1.50
2 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0031-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 3 2-3 พ.ย. 63 11.50
3 รหัสกิจกรรม : H054-M-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 025174270 -9ต่อ2660
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยสำหรับพยาบาล - 1 2-13 พ.ย. 63 50.00
4 รหัสกิจกรรม : E067-L-63-C3-0001-2
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-812-9821
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมพยาบาลล้างไตทางช่องท้องระยะสั้น - 2 2-13 พ.ย. 63 50.00
5 รหัสกิจกรรม : E001-L-63-C2-0008-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043202435 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 9 - 1 2-3 พ.ย. 63 13.50
6 รหัสกิจกรรม : BON_-L-63-C2-0003-2
ที่อยู่ : กองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยของสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ประจำปี 2563 - 5 2 พ.ย. 63 6.50
7 รหัสกิจกรรม : E001-L-63-C2-0005-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 13 - 1 4-5 พ.ย. 63 13.50
8 รหัสกิจกรรม : E034-L-63-C3-0007-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด (Enhanced Adherence Counseling and Viral Load Monitoring) Enhanced Adherence Counseling and Viral Load Monitoring 1 4-6 พ.ย. 63 16.50
9 รหัสกิจกรรม : H027-L-63-C3-0007-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0648392697
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้บริการคำปรึกษาตรวจเลือดเอชไอวีโดยสมัครใจ - 1 5-6 พ.ย. 63 12.00
10 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C1-0003-2
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมปริกำเนิดสัญจรประจำปี 2563 เรื่อง Practical Point in Perinatal Care - 2 6 พ.ย. 63 5.00
11 รหัสกิจกรรม : H002-L-63-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ : จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก Medicinal cannabis for nurses & health professions : From evidence to clinical practice 4 6 พ.ย. 63 6.00
12 รหัสกิจกรรม : E044-L-63-C3-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0980146193
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก - 1 6-7 พ.ย. 63 10.50
13 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-63-C2-0001-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 025967536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สภาการพยาบาล : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล - 1 7 พ.ย. 63 7.50
14 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-63-C4-0001-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ - 1 9-10 พ.ย. 63 12.50
15 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C4-0001-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-9350
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้และการดูแลเครืองมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล - 2 9-20 พ.ย. 63 50.00
16 รหัสกิจกรรม : E001-L-63-C2-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 5 - 1 9-10 พ.ย. 63 13.50
17 รหัสกิจกรรม : E016-L-63-C3-0003-1
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทรศัพท์ : 053-916869
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาคุณภาพการดูแลโดยการปฏิบัติการพยาบาลที่อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ Quality improvement through evidence-based nursing practice 1 9-16 พ.ย. 63 12.50
18 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0022-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-256-4000 ต่อ 6021
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง - 1 9-13 พ.ย. 63 21.50
19 รหัสกิจกรรม : H165-M-63-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0895848539
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล SENIOR NURSE MANAGER SKILL DEVELOPMENT PROGRAM 1 9-20 พ.ย. 63 50.00
20 รหัสกิจกรรม : H016-L-63-C2-0006-1
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 11 - 1 9-13 พ.ย. 63 28.50
21 รหัสกิจกรรม : E058-L-63-C3-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9420968
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง - 1 11-13 พ.ย. 63 16.00
22 รหัสกิจกรรม : E034-L-63-C2-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Practical Points in Pediatric Pulmonary Disease - 1 12-13 พ.ย. 63 12.00
23 รหัสกิจกรรม : H027-L-63-C3-0007-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0648392697
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้บริการคำปรึกษาตรวจเลือดเอชไอวีโดยสมัครใจ - 2 12-13 พ.ย. 63 12.00
24 รหัสกิจกรรม : H033-M-63-C1-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042245555 ต่อ 1285
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2564 - 1 12 พ.ย. 63 5.50
25 รหัสกิจกรรม : G011-M-63-C1-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)
เบอร์โทรศัพท์ : 0843347742
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกวิถีใหม่ - 1 12-13 พ.ย. 63 12.00
26 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0020-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0944599454
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล (Evidence Base Practice Nursing) โดยเทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล (Performance Improvement Team) ตามแนวคิด Six Sigma - 1 12 พ.ย. 63 - 20 พ.ค. 64 12.00
27 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0020-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0944599454
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล (Evidence Base Practice Nursing) โดยเทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล (Performance Improvement Team) ตามแนวคิด Six Sigma - 2 12 พ.ย. 63 - 20 พ.ค. 64 12.00
28 รหัสกิจกรรม : E001-L-63-C2-0009-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043202435 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ - 1 12-13 พ.ย. 63 13.50
29 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0020-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0944599454
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล (Evidence Base Practice Nursing) โดยเทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล (Performance Improvement Team) ตามแนวคิด Six Sigma - 3 13 พ.ย. 63 - 21 พ.ค. 64 12.00
30 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0020-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0944599454
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล (Evidence Base Practice Nursing) โดยเทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล (Performance Improvement Team) ตามแนวคิด Six Sigma - 4 13 พ.ย. 63 - 21 พ.ค. 64 12.00
31 รหัสกิจกรรม : H034-M-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-719600 ต่อ 1161
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฟื้นฟูทักษะความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานและสร้างเครือข่ายชมรมเบาหวานโรงพยาบาลราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 1 13 พ.ย. 63 4.50
32 รหัสกิจกรรม : G009-M-63-C1-0003-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 028845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
DIALYSIS UPDATE 2020 - 1 15 พ.ย. 63 7.50
33 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0002-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) นอกเวลา - 2 15-16 พ.ย. 63 9.00
34 รหัสกิจกรรม : BON_-L-63-C2-0003-2
ที่อยู่ : กองการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยของสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ประจำปี 2563 - 6 16 พ.ย. 63 6.50
35 รหัสกิจกรรม : E001-L-63-C2-0004-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 27 - 1 16-17 พ.ย. 63 13.50
36 รหัสกิจกรรม : E003-L-63-C3-0005-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1839302
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) - 1 16-20 พ.ย. 63 29.00
37 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0031-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 1 16-17 พ.ย. 63 11.50
38 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C1-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024197248
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี 2563 (ออนไลน์) - 1 16 พ.ย. 63 2.50
39 รหัสกิจกรรม : E021-M-63-C3-0002-3
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0895973483
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง - 1 16-20 พ.ย. 63 31.50
40 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C3-0015-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
วิถีชีวิตใหม่ในการดูแลปริกำเนิด (New Normal in Perinatal Care) Workshop 1 Neonatal resuscitation (7th edition - 1 18 พ.ย. 63 5.00
41 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C3-0016-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
วิถีชีวิตใหม่ในการดูแลปริกำเนิด (New Normal in Perinatal Care) Workshop 2 Labor room crisis - 1 18 พ.ย. 63 5.50
42 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C3-0017-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
วิถีชีวิตใหม่ในการดูแลปริกำเนิด (New Normal in Perinatal Care) Workshop 3 Newborn temperature monitoring and management - 1 18 พ.ย. 63 5.00
43 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C1-0002-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
วิถีชีวิตใหม่ในการดูแลปริกำเนิด (New Normal in Perinatal Care) - 1 19-20 พ.ย. 63 9.50
44 รหัสกิจกรรม : H005-L-63-C4-0001-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-055-4389
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สัมมนาวิชาการการดูแลรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร โอกาสและความท้าทาย Therapeutic Day & Endoscopy Challenge 1 21-22 พ.ย. 63 5.00
45 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C2-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Trauma Care for Nurses - 7 21-22 พ.ย. 63 17.00
46 รหัสกิจกรรม : G009-M-63-C2-0006-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Thai Renal care Quality outcome improvement for ESRD - 1 21 พ.ย. 63 3.50
47 รหัสกิจกรรม : E067-L-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-022-9757
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนารูปแบบ Faculty practice ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน - 1 23-24 พ.ย. 63 13.00
48 รหัสกิจกรรม : H047-M-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903443 0818590119
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับพยาบาล - 1 23 พ.ย. - 4 ธ.ค. 63 50.00
49 รหัสกิจกรรม : H260-M-63-C3-0002-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3286900-19*11419
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้คำปรึกษาขั้นสูง Advance HIV counselling 1 24-27 พ.ย. 63 25.50
50 รหัสกิจกรรม : E010-L-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์ : 0944981327
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับ Care Manager เขตสุขภาพที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - 1 25-27 พ.ย. 63 19.00
51 รหัสกิจกรรม : E014-L-63-C3-0004-2
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9631998
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Cardiovascular Life Support - 2 25-26 พ.ย. 63 8.50
52 รหัสกิจกรรม : E053-L-63-C2-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032314603
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฟื้นฟูผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Refresher Care manager) ปี 2564 - 1 25-27 พ.ย. 63 18.50
53 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-63-C1-0002-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5667063
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พลังพยาบาลสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้า ด้วยวิถีการดูแลตนเอง - 1 26-27 พ.ย. 63 11.00
54 รหัสกิจกรรม : E035-L-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819241180
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการ Toxicology Nursing Management - 1 26 พ.ย. 63 5.50
55 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-63-C1-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0930623364
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการ Preparation of Ophthalmic Nurses to Lead in the Crucial Year for Vision - 1 26-27 พ.ย. 63 11.00
56 รหัสกิจกรรม : H066-M-63-C1-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3338786
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ - 1 26 พ.ย. 63 4.50
57 รหัสกิจกรรม : E034-L-63-C2-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑๐ Issues for emerging infectious diseases 1 26 พ.ย. 63 5.50
58 รหัสกิจกรรม : G017-M-63-C2-0002-1
ที่อยู่ : สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967579
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา - 1 26-27 พ.ย. 63 12.00
59 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-63-C2-0001-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 025967536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สภาการพยาบาล : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล - 2 28 พ.ย. 63 7.50
60 รหัสกิจกรรม : G015-M-63-C4-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0831351225
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเป็นหนึ่งเดียว : มาตรฐานและรูปแบบใหม่ในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง United CNPG: Standard and New trend of Oncology Nursing Practice 1 28-29 พ.ย. 63 7.00
61 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0022-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-256-4000 ต่อ 6021
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง - 2 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 63 21.50
62 รหัสกิจกรรม : E005-L-63-C2-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0816575688
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Retinal Nurse Specialty รุ่นที่ 4 - 1 1-31 ธ.ค. 63 50.00
63 รหัสกิจกรรม : E034-L-63-C3-0007-2
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด (Enhanced Adherence Counseling and Viral Load Monitoring) Enhanced Adherence Counseling and Viral Load Monitoring 2 2-4 ธ.ค. 63 16.50
64 รหัสกิจกรรม : H003-L-63-C1-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-965117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยมะเร็งวิทยา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด (Cancer Care with Best Quality) - 1 4 ธ.ค. 63 5.50
65 รหัสกิจกรรม : H003-L-63-C1-0004-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-945117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update Symposium in Renal Diseases & Biotechnology for Blood Purification Program 2020 - 1 5-7 ธ.ค. 63 17.00
66 รหัสกิจกรรม : E078-L-63-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9970000 ต่อ 1493
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาล - 1 5-7 ธ.ค. 63 18.50
67 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-63-C1-0007-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967571
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรประจำปี 2563 สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน เขตสุขภาพที่ 1 - 1 14-15 ธ.ค. 63 12.50
68 รหัสกิจกรรม : H016-L-63-C3-0006-3
ที่อยู่ : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 2 14-18 ธ.ค. 63 24.00
69 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-63-C1-0004-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967573-4
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (Online conference) Translational Science Research in Improving Quality of Nursing Practice (Online conference) 1 16-18 ธ.ค. 63 7.50
70 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-63-C1-0003-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967573-4
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล Translational Science Research in Improving Quality of Nursing Practice 1 16-18 ธ.ค. 63 13.50
71 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-63-C1-0003-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 023541801-2 ต่อ 12
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสามัญประจำปี 2563 ร่วมกับการประชุมวิชาการเรื่อง การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล - 1 17-18 ธ.ค. 63 9.50
72 รหัสกิจกรรม : E034-L-63-C2-0004-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Bhumibol Adulyadej Hospital Love you… Heart Day 2020 Step Your Heart to Pass COVID - 1 18 ธ.ค. 63 5.00
73 รหัสกิจกรรม : G009-M-63-C2-0007-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการสัญจร และตามรอยพยาบาลดีเด่น ครั้งที่ 3/ 2563 สมาคมพยาบาลโรคไต Update EBP and Quality of Nursing care in Dialysis 1 19 ธ.ค. 63 7.00
74 รหัสกิจกรรม : E030-L-63-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-241-6500 ต่อ 3502
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการ วิถีพยาบาล ในยุค New Normal - 1 19-20 ธ.ค. 63 12.50
75 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-63-C2-0001-4
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 025967536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สภาการพยาบาล : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล - 3 19 ธ.ค. 63 7.50
76 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C2-0001-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance Trauma Care for Nurses - 8 19-20 ธ.ค. 63 17.00
77 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0002-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) นอกเวลา - 3 19-20 ธ.ค. 63 9.00
78 รหัสกิจกรรม : E045-L-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0894276640
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
ฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าในการพยาบาลเวชปฏิบัติ - 1 21-23 ธ.ค. 63 19.50
79 รหัสกิจกรรม : E034-L-63-C1-0003-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3389582
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
BAH-Smart Nurse 2020 - 1 21 ธ.ค. 63 5.00
80 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0023-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0837819385
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะพยาบาลปฏิบัติการ 7 - 1 21-23 ธ.ค. 63 17.50
81 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0021-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-979-3663
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง KCMH Preceptorship Course 1 22-23 ธ.ค. 63 14.00
82 รหัสกิจกรรม : E080-M-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เบอร์โทรศัพท์ : 0629844727
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ทิศทางและแนวโน้มการวิจัยนวัตกรรมทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ - 1 24-25 ธ.ค. 63 12.50
83 รหัสกิจกรรม : E062-L-63-C3-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0893595365
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Clean Food for Good Life - 1 24-25 ธ.ค. 63 13.00
84 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0031-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 2 28-29 ธ.ค. 63 11.50
85 รหัสกิจกรรม : H003-L-64-C3-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-945117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ Short course training in nursing care for patient with infectious disease and infection prevention control 1 11 ม.ค. - 1 มี.ค. 64 50.00
86 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0022-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-256-4000 ต่อ 6021
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง - 3 11-15 ม.ค. 64 21.50
87 รหัสกิจกรรม : H004-L-64-C4-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9693618
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Easy way for Searching & pick-up evidence-based in nursing practice by PICOT - 1 12-13 ม.ค. 64 10.50
88 รหัสกิจกรรม : E003-L-64-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ Update 2021 - 1 18-20 ม.ค. 64 19.00
89 รหัสกิจกรรม : H001-L-63-C3-0031-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 4 25-26 ม.ค. 64 11.50
90 รหัสกิจกรรม : E003-L-63-C3-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1839302
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด (Grade Guideline Development) - 1 3-5 ก.พ. 64 16.00
91 รหัสกิจกรรม : H003-L-64-C2-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
One day nutrition for nurse - 1 12 ก.พ. 64 6.00
92 รหัสกิจกรรม : E021-M-63-C3-0002-3
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0895973483
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง - 2 15-19 ก.พ. 64 31.50
93 รหัสกิจกรรม : E020-L-63-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Trauma Care: Challenge in the 21st century 1 8-9 มี.ค. 64 10.00
94 รหัสกิจกรรม : E031-L-63-C3-0007-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 0853519879
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14 - 1 15-19 มี.ค. 64 25.00
95 รหัสกิจกรรม : E005-L-62-C3-0773-3
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0816575688
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 4 15-19 มี.ค. 64 31.00
96 รหัสกิจกรรม : E061-L-64-C4-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081 942 8256
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สัมมนาอาจารย์พิเศษ เเละพยาบาลผู้สอนภาคปฏิบัติ - 1 18-19 มี.ค. 64 11.00
97 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0022-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-256-4000 ต่อ 6021
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง - 4 25-31 มี.ค. 64 21.50
98 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0021-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-979-3663
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง KCMH Preceptorship Course 2 5-6 พ.ค. 64 14.00
99 รหัสกิจกรรม : G016-M-63-C2-0001-1
ที่อยู่ : ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0967260066
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง ในการบำบัดทางการพยาบาล Applying Artificial Intelligence ti Complementary Nursing Therapeutic in Palliative Care 1 6-7 พ.ค. 64 11.50
100 รหัสกิจกรรม : E021-M-63-C3-0002-3
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0895973483
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง - 3 17-21 พ.ค. 64 31.50
101 รหัสกิจกรรม : H004-L-63-C3-0021-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-979-3663
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง KCMH Preceptorship Course 3 19-20 พ.ค. 64 14.00
102 รหัสกิจกรรม : H006-L-64-C3-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ Wound Ostomy& Incontinence Nursing Education Program 1 24 มิ.ย. - 10 ก.ย. 64 50.00