ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ รุ่นที่ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 รหัสกิจกรรม : H036-M-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931382 038931084
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โรงพยาบาลชลบุรี - 1 15-17 มิ.ย. 67 19.50
2 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C3-0007-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) นอกเวลา - 2 15-16 มิ.ย. 67 12.00
3 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C2-0006-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update in OR 2024: การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดด้วยมิติจิตวิญญาณ (Spiritual Healthcare in Action in OR) Update in OR 2024: การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดด้วยมิติจิตวิญญาณ (Spiritual Healthcare in Action in OR) 1 15 มิ.ย. 67 7.00
4 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C2-0022-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024197975 ต่อ 201
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 - 1 15 มิ.ย. 67 7.00
5 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C2-0009-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-918-0359
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2567 เรื่อง เทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัลพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอนาคตกับการพยาบลห้องผ่าตัด Digital health technology The power of change in the future of perioperative nursing 1 15 มิ.ย. 67 6.00
6 รหัสกิจกรรม : E025-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0650546391
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สารสนเทศการพยาบาลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในยุคใหม่ (Online) Nursing Informatics in a Digital Era 1 15 มิ.ย. 67 6.50
7 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C3-0001-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022450148
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย - 2 17 มิ.ย. - 26 ก.ค. 67 50.00
8 รหัสกิจกรรม : E014-L-67-C2-0005-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล (Online) - 1 17-21 มิ.ย. 67 28.50
9 รหัสกิจกรรม : H036-M-67-C3-0003-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4940447 061-6450
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมความรู้พื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยหลังตรวจสวนหัวใจแก่พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล เครือข่ายจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2567 - 4 17-21 มิ.ย. 67 23.50
10 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C2-0013-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3587171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ - 30 17-18 มิ.ย. 67 11.00
11 รหัสกิจกรรม : H043-M-67-C3-0009-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 61804-6
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลเด็ก - 1 17-21 มิ.ย. 67 29.00
12 รหัสกิจกรรม : E039-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
เบอร์โทรศัพท์ : 0652619645
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
ฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง บทบาทและจรรยาบรรณของพยาบาลเวชปฏิบัติในยุคดิจิทัล (NP) - 1 17-21 มิ.ย. 67 31.50
13 รหัสกิจกรรม : H043-M-67-C2-0005-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9107827
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมหลักสูตร การอบรมแกนนำพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สำหรับพยาบาล - 1 17-21 มิ.ย. 67 30.00
14 รหัสกิจกรรม : H054-M-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5481000 ต่อ 2638
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเตรียมสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพเพื่อการดูแลผู้ป่วยวิกฤตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 1 17-19 มิ.ย. 67 19.00
15 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C2-0007-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Suandok’s Palliative Care International Conference: Spiritual Care in Palliative Care ครั้งที่ 4 - 1 17-18 มิ.ย. 67 12.50
16 รหัสกิจกรรม : H129-M-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8414451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเพิ่มศักยภาพแพทย์ และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ - 1 17 มิ.ย. 67 7.00
17 รหัสกิจกรรม : H025-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0895493594
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมมหกรรมคุณภาพและวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแนวคิด LEAN ระยะที่ 2 ปี 2567 - 1 17-18 มิ.ย. 67 11.00
18 รหัสกิจกรรม : H037-M-67-C3-0005-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0 8955 67051
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ - 1 17-28 มิ.ย. 67 50.00
19 รหัสกิจกรรม : H102-S-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0814597719
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช - 1 17-28 มิ.ย. 67 50.00
20 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0013-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support Renewal course 1 18 มิ.ย. 67 7.00
21 รหัสกิจกรรม : H239-S-67-C3-0002-3
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านหมี่
เบอร์โทรศัพท์ : 0838582162
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาคุณภาพการเขียนบันทึกทางการพยาบาล - 3 18 มิ.ย. 67 6.00
22 รหัสกิจกรรม : H135-M-67-C3-0010-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269334-5
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาสมรรถนะ Palliative Care Ward Nurse: PCWN ประจำปี 2567 - 1 18 มิ.ย. 67 6.50
23 รหัสกิจกรรม : H023-M-67-C2-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 06 31565323
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนากลไกจริยธรรมทางการพยาบาล - 1 18 มิ.ย. 67 5.50
24 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0029-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Developing potential of colostomy care - 2 18 มิ.ย. 67 2.00
25 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C1-0004-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการประจำปี HA Regional Forum Chiang Mai 2024 “Growth Mindset for Better Healthcare System” ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล - 1 18-19 มิ.ย. 67 13.50
26 รหัสกิจกรรม : H187-S-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8385555 ต่อ 10862
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การนำมาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสู่การปฏิบัติ - 1 18 มิ.ย. 67 6.50
27 รหัสกิจกรรม : H058-M-67-C3-0008-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0847988113
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 2 18-19 มิ.ย. 67 12.00
28 รหัสกิจกรรม : E055-L-67-C3-0008-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5668946
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร - 1 18-19 มิ.ย. 67 12.00
29 รหัสกิจกรรม : H119-M-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 090-562-2454
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการมหกรรมคุณภาพการบริการพยาบาล Variety of Nursing Quality 2024 Variety of Nursing Quality 2024 1 18 มิ.ย. 67 6.00
30 รหัสกิจกรรม : H131-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0987592293
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่สู่การพยาบาลให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 1 18 มิ.ย. 67 5.50
31 รหัสกิจกรรม : H235-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสตูล
เบอร์โทรศัพท์ : 0816092658
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบริการพยาบาลและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล - 1 18-19 มิ.ย. 67 15.00
32 รหัสกิจกรรม : H033-M-67-C1-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5843074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลรักษาโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 1 18 มิ.ย. 67 6.00
33 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 1 19-20 มิ.ย. 67 12.50
34 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C3-0006-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-689-5461
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการโภชนบำบัดศาสตร์แห่งการป้องกันดูแล และรักษาผู้ป่วย บริโภคอย่างไรให้คนไทยปลอดภัยห่างไกลจากโรค ระยะที่ 2 - 3 19 มิ.ย. 67 6.50
35 รหัสกิจกรรม : H225-S-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3
เบอร์โทรศัพท์ : 0840931226
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหากระดูกและข้อ - 1 19 มิ.ย. 67 6.50
36 รหัสกิจกรรม : E026-L-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เบอร์โทรศัพท์ : 0810757752
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมฟื้นฟูผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 (Online) - 1 19-21 มิ.ย. 67 16.50
37 รหัสกิจกรรม : H150-M-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเลย
เบอร์โทรศัพท์ : 0864562916
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ 2567 - 4 19 มิ.ย. 67 5.50
38 รหัสกิจกรรม : H023-M-67-C2-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 06 31565323
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนากลไกจริยธรรมทางการพยาบาล - 2 19 มิ.ย. 67 5.50
39 รหัสกิจกรรม : H115-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0850601060
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารพยาบาลระดับต้น - 1 19-21 มิ.ย. 67 16.50
40 รหัสกิจกรรม : H135-M-67-C3-0011-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269335
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บูรณาการมาตรฐานการพยาบาลสู่การปฏิบัติ - 1 19-21 มิ.ย. 67 18.00
41 รหัสกิจกรรม : H039-M-67-C3-0008-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 097-3611912
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การกู้ชีพทารกแรกเกิด ปีงบประมาณ 2567 - 1 19 มิ.ย. 67 6.00
42 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C3-0008-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด - 3 19 มิ.ย. 67 6.00
43 รหัสกิจกรรม : H073-L-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0207946
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อลดการติดเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลเครือข่ายใน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 - 1 19 มิ.ย. 67 6.00
44 รหัสกิจกรรม : H187-S-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8385555 ต่อ 10862
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การนำมาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสู่การปฏิบัติ - 2 19 มิ.ย. 67 6.50
45 รหัสกิจกรรม : H074-M-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9891572
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี 2567(ครั้งที่ 20) หัวข้อเรื่อง Moving to the New Gen: Modern Insights into Holistic Health and Wellness - 1 19-20 มิ.ย. 67 12.50
46 รหัสกิจกรรม : H068-M-67-C3-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5138505
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาและการมองเห็น - 1 20-21 มิ.ย. 67 12.50
47 รหัสกิจกรรม : H039-M-67-C3-0004-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0910464299
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก Clinical reasoning 1 20-21 มิ.ย. 67 11.00
48 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C2-0017-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2414 1228
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2nd SiERAS Conference 2024: Implementing Excellence through Enhanced Recovery Programs - 1 20-21 มิ.ย. 67 7.50
49 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C2-0015-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3587171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล 11 20-21 มิ.ย. 67 13.00
50 รหัสกิจกรรม : H021-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0926952593
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
อบรมฟื้นฟูความรู้พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หัวข้อ Community Nurse : Change and Challenge in aging society (NP) - 1 20-21 มิ.ย. 67 15.00
51 รหัสกิจกรรม : E022-L-67-C3-0001-2
ที่อยู่ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2564093-9 ต่อ2137
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้านจริยธรรม: การประยุกต์ใช้ - 1 20 มิ.ย. 67 3.50
52 รหัสกิจกรรม : E072-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2675-5304 ต่อ 3107
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์: จากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัติ (Online) - 1 20 มิ.ย. 67 4.00
53 รหัสกิจกรรม : H187-S-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8385555 ต่อ 10862
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การนำมาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสู่การปฏิบัติ - 3 20 มิ.ย. 67 6.50
54 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C3-0010-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างง่ายสำหรับพยาบาล - 1 20-21 มิ.ย. 67 11.00
55 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C3-0016-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ทักษะการให้สารน้ำและการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน - 1 20 มิ.ย. 67 6.50
56 รหัสกิจกรรม : H137-M-67-C2-0004-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 0882825733
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาสมรรถนะพยาบาลผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล - 1 20-21 มิ.ย. 67 13.00
57 รหัสกิจกรรม : H195-S-67-C2-0002-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพระรามเก้า
เบอร์โทรศัพท์ : 0894592099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
คุณภาพและความปลอดภัยในงานพยาบาลตามมาตรฐาน JCI - 1 20-21 มิ.ย. 67 12.00
58 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C2-0005-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3539737
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
รู้ทัน...กันหักซ้ำ Thailand FLS Forum 2024 - 1 20-21 มิ.ย. 67 11.00
59 รหัสกิจกรรม : E044-L-67-C2-0002-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0816626569/065565165
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่พบบ่อย สำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคใต้ (Online) 3 20-21 มิ.ย. 67 12.50
60 รหัสกิจกรรม : H088-M-67-C4-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 025766525
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องเทคนิคขั้นสูงในการแปลผลอีซีจี และการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนโลหิต รุ่นที่ 1 Advance Technique in ECG interpretation and Critical Cardiovascular Nursing care 1 1 20-21 มิ.ย. 67 13.50
61 รหัสกิจกรรม : H052-M-67-C4-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4220-7375-80
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สัมมนาวิชาการ กัญชาทางการแพทย์และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชา - 1 21 มิ.ย. 67 3.00
62 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0021-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยที่พ่นยาในระบบทางเดินหายใจและฟื้นฟูสมรรถนะ - 2 21 มิ.ย. 67 5.50
63 รหัสกิจกรรม : E042-L-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038285533
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พยาบาลอาชีวอนามัยวิถีใหม่กับภาวะผู้นำทางด้านสุขภาพ - 1 21 มิ.ย. 67 5.50
64 รหัสกิจกรรม : H150-M-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเลย
เบอร์โทรศัพท์ : 0864562916
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ 2567 - 3 21 มิ.ย. 67 5.50
65 รหัสกิจกรรม : H074-M-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9891572
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับยาเคมีบำบัด - 1 21 มิ.ย. 67 5.00
66 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C2-0009-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0808952065
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาความก้าวหน้าวิชาชีพการพยาบาล ประจำปี 2567 - 2 21 มิ.ย. 67 5.00
67 รหัสกิจกรรม : H187-S-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8385555 ต่อ 10862
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การนำมาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสู่การปฏิบัติ - 4 21 มิ.ย. 67 6.50
68 รหัสกิจกรรม : H024-M-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตรัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0954201701
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาวะวิกฤติในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขณะส่งต่อเครือข่ายหัวใจ จังหวัดตรัง : (ACLS AWARD) ปีงบประมาณ 2567 - 1 21 มิ.ย. 67 5.50
69 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C3-0017-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ทักษะการให้สารน้ำและการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน - 1 21 มิ.ย. 67 6.50
70 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C3-0003-3
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN?) Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN?) 1 22-23 มิ.ย. 67 18.00
71 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C2-0005-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-098-0855
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพวิสัญญีพยาบาลด้านการพยาบาลและการระงับความรู้สึกผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ ทรวงอก และหลอดเลือด - 1 22-23 มิ.ย. 67 13.50
72 รหัสกิจกรรม : E045-L-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4959640
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ผู้สอนสู่การเป็น Instructor ด้านการศึกษาทางการพยาบาล และการสาธารณสุขในการเรียนการสอนพยาบาลในสถานการณ์เรียนเสมือนจริง (Simulation Instructor Training Course) - 1 22-23 มิ.ย. 67 13.50
73 รหัสกิจกรรม : E018-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894413317
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง - 1 22 มิ.ย. - 4 ส.ค. 67 50.00
74 รหัสกิจกรรม : G024-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย
เบอร์โทรศัพท์ : 0831351225
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Comprehensive Pressure Injury Care Summit Comprehensive Pressure Injury Care Summit 1 22 มิ.ย. 67 5.50
75 รหัสกิจกรรม : H068-M-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา Training Program in Nursing Management of Eyelid hygiene care 4 24-28 มิ.ย. 67 31.00
76 รหัสกิจกรรม : G008-M-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0949090498
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567 Pediatric Nursing Update 2024 1 24-26 มิ.ย. 67 16.50
77 รหัสกิจกรรม : H047-M-67-C4-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903443
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 21 The 21st National Seminar on Infection Control “Infection Prevention in The Era of Quality Improvement” 1 24-28 มิ.ย. 67 32.50
78 รหัสกิจกรรม : H014-L-67-C3-0008-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0988594685
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง (Advanced Trauma Emergency Care for Nurses : ATEN) - 2 24-28 มิ.ย. 67 30.50
79 รหัสกิจกรรม : H054-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5481000 ต่อ 81302
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ Chronic wound, Ostomy and Burn care - 1 24-28 มิ.ย. 67 29.50
80 รหัสกิจกรรม : E002-L-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2181357
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
INNOVATIONS IN NURSING RESEARCH AND EDUCATION FOR GLOBAL HEALTH AND WELL-BEING (Online) INNOVATIONS IN NURSING RESEARCH AND EDUCATION FOR GLOBAL HEALTH AND WELL-BEING (Online) 1 24 มิ.ย. 67 5.50
81 รหัสกิจกรรม : H043-M-67-C2-0006-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 2631
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3 (Online) - 1 24-26 มิ.ย. 67 18.50
82 รหัสกิจกรรม : H035-M-67-C2-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0850236545
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาเครือข่ายแกนนำในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (สัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก) - 1 24 มิ.ย. 67 5.50
83 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0052-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7248
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Siriraj Happy Givers สำหรับพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน ด้วยหลักการโค้ชระดับตัวตน - 1 24-25 มิ.ย. 67 10.00
84 รหัสกิจกรรม : E019-L-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์ : 0876194825
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
ฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติระดับปฐมภูมิ : เข้าถึงคุณภาพได้อย่างไร้รอยต่อ (NP) (Online) - 1 24-28 มิ.ย. 67 32.00
85 รหัสกิจกรรม : H034-M-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-719600 ต่อ 2422
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานบริจาคอวัยวะประจำหอผู้ป่วย(TCWN)ในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น(Cardiac death) - 1 24 มิ.ย. 67 5.00
86 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C3-0010-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารยาเคมีบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2 25-26 มิ.ย. 67 13.00
87 รหัสกิจกรรม : E005-L-67-C3-0006-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0816575688
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจความชุกของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย ในประเทศไทย ประจำปี 2567 National IV complications prevalence survey in Thailand 2024 1 25 มิ.ย. - 4 ก.ย. 67 26.00
88 รหัสกิจกรรม : E054-L-67-C2-0004-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 074311890 ต่อ 314
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการขับเคลื่อนชุมชนนักปฎิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - 3 25 มิ.ย. 67 5.00
89 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0029-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Developing potential of colostomy care - 3 25 มิ.ย. 67 2.00
90 รหัสกิจกรรม : E044-L-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0816626569/065565165
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน สำหรับพยาบาลวิชาชีพ - 1 25 มิ.ย. 67 6.50
91 รหัสกิจกรรม : H035-M-67-C2-0002-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0850236545
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาเครือข่ายแกนนำในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (สัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก) - 2 25 มิ.ย. 67 5.50
92 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0053-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2414 1193
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Preventing Hospital Acquired Pressure Injury - 4 25 มิ.ย. 67 3.50
93 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0020-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022564000 ต่อ 60215
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) 7 26-28 มิ.ย. 67 14.50
94 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C3-0016-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-406-4470
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพ Nurse Manager ผู้ดูแลผู้ป่วย ODS & MIS ในโรงพยาบาล 13 เขตสุขภาพ - 1 26-27 มิ.ย. 67 11.00
95 รหัสกิจกรรม : H235-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสตูล
เบอร์โทรศัพท์ : 0816092658
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ในจังหวัดสตูล - 1 26 มิ.ย. 67 6.00
96 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C3-0008-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด - 4 26 มิ.ย. 67 6.00
97 รหัสกิจกรรม : H195-S-67-C2-0002-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพระรามเก้า
เบอร์โทรศัพท์ : 0894592099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
คุณภาพและความปลอดภัยในงานพยาบาลตามมาตรฐาน JCI - 2 26-27 มิ.ย. 67 12.00
98 รหัสกิจกรรม : H039-M-67-C3-0009-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8971505
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
ฟื้นฟูความรู้และทักษะสำหรับบุคลากรที่ร่วมดูแลผู้ป่วยไตวายที่ฟอกไตเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ 2567 - 1 26-27 มิ.ย. 67 12.00
99 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C3-0023-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 095-423-9451
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมรับผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์อุบัติภัย Preparedness Trauma in Disaster 1 26-28 มิ.ย. 67 22.50
100 รหัสกิจกรรม : H039-M-67-C3-0004-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0910464299
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก Clinical reasoning 2 27-28 มิ.ย. 67 11.00
101 รหัสกิจกรรม : H164-M-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เบอร์โทรศัพท์ : 0922717407
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การบูรณาการงานประจำสู่งานวิจัย - 1 27-28 มิ.ย. 67 11.00
102 รหัสกิจกรรม : E014-L-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Update in Adult and Gerontological Nursing 2024 - 1 27-28 มิ.ย. 67 11.50
103 รหัสกิจกรรม : H167-S-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมะการักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0988256542
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหัก โรงพยาบาลมะการักษ์ ปี 2567 - 1 27 มิ.ย. 67 6.00
104 รหัสกิจกรรม : E044-L-67-C2-0002-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
เบอร์โทรศัพท์ : 0816626569/065565165
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่พบบ่อย สำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคใต้ (Online) 4 27-28 มิ.ย. 67 12.50
105 รหัสกิจกรรม : H152-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0862089887
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ - 1 27 มิ.ย. 67 5.00
106 รหัสกิจกรรม : H245-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลหัวหิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0909707125
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการ Safety for Anesthesia - 1 27 มิ.ย. 67 6.00
107 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0026-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0814325592
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรอบรม Advance Chula Target temperature management (CU-TTM) ปีที่ 2 - 2 28 มิ.ย. 67 5.50
108 รหัสกิจกรรม : G009-M-67-C3-0001-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 1/2567 - 3 29 มิ.ย. 67 6.50
109 รหัสกิจกรรม : G024-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย
เบอร์โทรศัพท์ : 0831351225
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการสัญจร ครั้ง 4 ประจำปี 2567 สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย Update knowledge and skill on Wound and Ostomy care 1 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 12.50
110 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C3-0010-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Renew Provider Course) - 1 29 มิ.ย. 67 5.50
111 รหัสกิจกรรม : E072-L-67-C4-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2675-5304 ต่อ 3118
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2567 เรื่อง ภาวะผู้นำทางการพยาบาลเพื่อการเปลี่ยนแปลง : การขับเคลื่อนสุขภาพโลก NURSING LEADERSHIP FOR CHANGE: MOBILIZING GLOBAL HEALTH 1 29 มิ.ย. 67 5.50
112 รหัสกิจกรรม : G009-M-67-C2-0003-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาล และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยฟอกไต ครั้งที่ 1/2567 - 3 30 มิ.ย. 67 6.50
113 รหัสกิจกรรม : E003-L-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Nursing Leadership and Management in Infection Prevention and Control (Online) Nursing Leadership and Management in Infection Prevention and Control (Online) 1 1-2 ก.ค. 67 14.00
114 รหัสกิจกรรม : E002-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2181357
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การนิเทศทางการพยาบาลในคลินิกขั้นสูง รุ่นที่ 2 - 1 1-5 ก.ค. 67 28.50
115 รหัสกิจกรรม : E017-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2824265
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง (Online) - 1 1-24 ก.ค. 67 50.00
116 รหัสกิจกรรม : H043-M-67-C3-0011-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 2504,3330
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลเด็กโรคหัวใจ Nursing Management for Pediatric Heart Disease 1 1-5 ก.ค. 67 33.00
117 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C2-0010-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-687-0738
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต - 1 1-5 ก.ค. 67 31.50
118 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0029-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Developing potential of colostomy care - 4 2 ก.ค. 67 2.00
119 รหัสกิจกรรม : H058-M-67-C3-0008-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0847988113
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 3 2-3 ก.ค. 67 12.00
120 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C2-0008-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Ethical systems and mechanisms drive nursing organizations Ethical systems and mechanisms drive nursing organizations 1 2 ก.ค. 67 6.50
121 รหัสกิจกรรม : E022-L-67-C3-0001-2
ที่อยู่ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2564093-9 ต่อ2137
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้านจริยธรรม: การประยุกต์ใช้ - 2 3 ก.ค. 67 3.50
122 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C3-0009-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced cardiovascular life support (ACLS) for nurse : Guideline 2020 - 2 3-6 ก.ค. 67 25.00
123 รหัสกิจกรรม : H061-M-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 061-4282425
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง คัดกรองมะเร็ง จังหวัดศรีสะเกษ - 1 3 ก.ค. 67 6.50
124 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C2-0015-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 4885
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ชุมชนคนสูติกรรม - 1 4 ก.ค. 67 6.50
125 รหัสกิจกรรม : E003-L-67-C2-0008-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2669515
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการ จากพยาบาลวิชาชีพสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ From Professional Nurses to Smart /Professional Entrepreneurs 1 4-5 ก.ค. 67 12.00
126 รหัสกิจกรรม : H131-M-67-C3-0004-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0987592293
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตทารกแรกเกิด - 1 4 ก.ค. 67 6.50
127 รหัสกิจกรรม : H056-M-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 077503672-4 ต่อ 8568
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ - 1 4 ก.ค. 67 6.50
128 รหัสกิจกรรม : E011-L-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8384994
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพและการพยาบาล - 1 5-6 ก.ค. 67 10.00
129 รหัสกิจกรรม : H137-M-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 0882825733
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด - 1 5 ก.ค. 67 5.00
130 รหัสกิจกรรม : H131-M-67-C3-0004-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0987592293
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตทารกแรกเกิด - 2 5 ก.ค. 67 6.50
131 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Renew Provider Course) - 4 6 ก.ค. 67 5.50
132 รหัสกิจกรรม : H009-L-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2332
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดระยอง - 1 8-9 ก.ค. 67 13.50
133 รหัสกิจกรรม : H071-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 025915455
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ (หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน) - 1 8-12 ก.ค. 67 31.50
134 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C2-0011-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0624259293
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการพยาบาลจักษุครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 เรื่อง Health Literacy In The Eyes Good Practice & Advanced Ophthalmic Nursing for All - 1 8-9 ก.ค. 67 10.50
135 รหัสกิจกรรม : H002-L-67-C3-0009-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประเมินทางเดินหายใจเบื้องต้นสำหรับพยาบาลในผู้ป่วยที่มีภาวะ difficult airway และ Quality inprovement tracheostomy nursing care - 1 8 ก.ค. 67 6.50
136 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C3-0012-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขั้นสูงสำหรับทีมพยาบาล Trauma Care - 1 8-10 ก.ค. 67 20.00
137 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0017-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก Pediatric CPR provider course for nurses 5 9 ก.ค. 67 6.00
138 รหัสกิจกรรม : H116-M-67-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : 0619145693
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced cardiovascular life support 1 9 ก.ค. 67 5.50
139 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C3-0032-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0878597079
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ สำหรับพยาบาล (รุ่นที่ 19) Resuscitating the injured for nurses (Class 19) 1 9-12 ก.ค. 67 25.00
140 รหัสกิจกรรม : H002-L-67-C3-0009-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประเมินทางเดินหายใจเบื้องต้นสำหรับพยาบาลในผู้ป่วยที่มีภาวะ difficult airway และ Quality inprovement tracheostomy nursing care - 2 9 ก.ค. 67 6.50
141 รหัสกิจกรรม : E035-L-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819241180
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง The New Era of Depression - 1 9-10 ก.ค. 67 11.50
142 รหัสกิจกรรม : E036-L-67-C1-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0633610427
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการ เรื่อง Up-skill, Re-skill in Midwifery 2024 (ประชุมออนไลน์) ประชุมวิชาการ เรื่อง Up-skill, Re-skill in Midwifery 2024 (ประชุมออนไลน์) 1 10-12 ก.ค. 67 16.50
143 รหัสกิจกรรม : H116-M-67-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : 0619145693
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced cardiovascular life support 2 10 ก.ค. 67 5.50
144 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-67-C2-0006-2
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 025967550
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
DSMS และการพัฒนาทักษะการจัดการตนเอง Holistic Diabetes Management and DSMES - 2 10-12 ก.ค. 67 18.50
145 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 6 11-12 ก.ค. 67 10.00
146 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C2-0015-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 4885
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ชุมชนคนสูติกรรม - 2 11 ก.ค. 67 6.50
147 รหัสกิจกรรม : E022-L-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2564093-9 ต่อ2137
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Health Care System in Disaster Management: Current Trends and Future Directions Health Care System in Disaster Management: Current Trends and Future Directions 1 11-12 ก.ค. 67 12.00
148 รหัสกิจกรรม : H038-M-67-C3-0007-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894242245
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาความรู้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ - 1 11 ก.ค. 67 6.00
149 รหัสกิจกรรม : H116-M-67-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : 0619145693
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced cardiovascular life support 3 11 ก.ค. 67 5.50
150 รหัสกิจกรรม : H038-M-67-C3-0009-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894242245
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการเครือข่ายไร้รอยต่อทารกแรกเกิด จังหวัดบุรีรัมย์ - 1 11 ก.ค. 67 4.50
151 รหัสกิจกรรม : E005-L-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0816575688
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมวิชาการ National IV complications prevalence survey in Thailand 2024 National IV complications prevalence survey in Thailand 2024 1 11-12 ก.ค. 67 13.50
152 รหัสกิจกรรม : H099-S-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลท่าศาลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0803827994
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง - 1 11-12 ก.ค. 67 13.50
153 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C3-0002-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022450148
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมต้นแบบในการจัดการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับพยาบาลอิสระเยี่ยมบ้าน - 2 12-21 ก.ค. 67 50.00
154 รหัสกิจกรรม : H038-M-67-C3-0007-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894242245
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาความรู้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ - 2 12 ก.ค. 67 6.00
155 รหัสกิจกรรม : H116-M-67-C3-0001-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : 0619145693
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced cardiovascular life support 4 12 ก.ค. 67 5.50
156 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C2-0021-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024192678
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2567 Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2024) 1 12 ก.ค. 67 3.00
157 รหัสกิจกรรม : H038-M-67-C3-0009-2
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0894242245
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการเครือข่ายไร้รอยต่อทารกแรกเกิด จังหวัดบุรีรัมย์ - 2 12 ก.ค. 67 4.50
158 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C2-0003-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) 2 13-14 ก.ค. 67 12.50
159 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C3-0007-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) นอกเวลา - 3 13-14 ก.ค. 67 12.00
160 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C3-0029-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4199-781
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support: Provider course) สำหรับแพทย์และพยาบาล Advanced Cardiovascular Life Support: Provider course 3 13-14 ก.ค. 67 14.00
161 รหัสกิจกรรม : H061-M-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-5840889
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมพัฒนาคุณภาพงานบริการผ่าตัดเครือข่ายบริการ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 - 1 13 ก.ค. 67 6.50
162 รหัสกิจกรรม : E014-L-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ที่ตอบโจทย์พยาบาลแห่งอนาคต - 1 13 ก.ค. - 25 ส.ค. 67 50.00
163 รหัสกิจกรรม : G009-M-67-C2-0006-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1005109
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Practical use of Therapeutic Apheresis Training Program - 1 13 ก.ค. 67 6.00
164 รหัสกิจกรรม : E003-L-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พยาบาลกับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Online) - 1 15-19 ก.ค. 67 29.50
165 รหัสกิจกรรม : H005-L-67-C3-0006-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-689-5461
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการโภชนบำบัดศาสตร์แห่งการป้องกันดูแล และรักษาผู้ป่วย บริโภคอย่างไรให้คนไทยปลอดภัยห่างไกลจากโรค ระยะที่ 2 - 4 15 ก.ค. 67 6.50
166 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C2-0013-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 8588
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้นการพยาบาลนรีเวชทันยุค รุ่นที่ 1 - 1 15-19 ก.ค. 67 32.50
167 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C2-0014-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3587171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 15 - 1 15-16 ก.ค. 67 13.00
168 รหัสกิจกรรม : H068-M-67-C3-0006-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0954971114
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเฉพาะทาง (50 CNEU) (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตา Short Course Training Program of Nursing Specialty in Retinal Diseases 1 15-26 ก.ค. 67 50.00
169 รหัสกิจกรรม : E027-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 095-4145293
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน - 1 15-17 ก.ค. 67 18.50
170 รหัสกิจกรรม : E098-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9169627
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
ฟื้นฟูเวชปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อสังคมสุขภาวะในยุคดิจิทัล (NP) Upskill of Nurse Practitioner for Wellness society in Digital Age 1 15-19 ก.ค. 67 32.50
171 รหัสกิจกรรม : H131-M-67-C3-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0987592293
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง - 1 15 ก.ค. 67 6.50
172 รหัสกิจกรรม : H127-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9991739
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารการพยาบาลที่จำเป็น สำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างานกลุ่มงาน/ หัวหน้างาน/ ผู้ช่วยหัวหน้างาน พยาบาลที่มีศักยภาพ - 1 15-19 ก.ค. 67 30.50
173 รหัสกิจกรรม : H058-M-67-C3-0008-4
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0847988113
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 4 16-17 ก.ค. 67 12.00
174 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0949455505
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลผู้ประสานงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย (ICLN) - 1 16 ก.ค. 67 6.50
175 รหัสกิจกรรม : H278-S-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
เบอร์โทรศัพท์ : 025181818 ต่อ 217
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เรื่อง สมรรถนะการจัดการผู้บริหารทางการพยาบาลระดับหัวหน้าแผนก Managerial Competency Head of Nursing Department 1 16-17 ก.ค. 67 11.00
176 รหัสกิจกรรม : H064-M-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 5PD SMART ROUNDING - 4 17 ก.ค. 67 5.00
177 รหัสกิจกรรม : H130-S-67-C2-0005-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เบอร์โทรศัพท์ : 062-7905225
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
บทบาทพยาบาลในการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน ในกลุ่มทำหัตถการผ่าตัดข้อเข่าเทียม เพื่อส่งเสริมป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มเครื่องมือผ่าตัดทั่วไปและการผ่าตัดผ่านกล้องในโรงพยาบาล - 1 17-18 ก.ค. 67 10.50
178 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 2 18-19 ก.ค. 67 12.50
179 รหัสกิจกรรม : H126-S-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่
เบอร์โทรศัพท์ : 0819521892
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในด้านความรู้เรื่องมะเร็ง - 1 18 ก.ค. 67 5.50
180 รหัสกิจกรรม : E106-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ : 0636526356
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
รู้เท่าทันความก้าวหน้าของการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล INFECTION PREVENTION & CONTROL UPDATE 1 18-19 ก.ค. 67 11.50
181 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C2-0001-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Multidisciplinary Approaches to the Injured Patients Multidisciplinary Approaches to the Injured Patients 1 20 ก.ค. 67 4.00
182 รหัสกิจกรรม : H135-M-67-C2-0007-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269334-5
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเตรียมความพร้อมพยาบาลใหม่ ประจำปี 2567 - 2 23-26 ก.ค. 67 17.00
183 รหัสกิจกรรม : E054-L-67-C2-0004-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 074311890 ต่อ 314
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการขับเคลื่อนชุมชนนักปฎิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - 4 23 ก.ค. 67 5.00
184 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0007-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 5 24-26 ก.ค. 67 10.00
185 รหัสกิจกรรม : E013-L-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2460
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการจัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ 2567 เรื่อง Closing the gap: breastfeeding support for all: เหลียวหลัง แลหน้า สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน - 1 24-26 ก.ค. 67 16.00
186 รหัสกิจกรรม : G014-M-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลไอวีและเคมีบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ : 0801243645
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประเทศไทยสู่การใช้ยาสมเหตุผล : ความปลอดภัยต่อการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาและสารน้ำ Thailand RDU Country: The Safety Challenges of Infusion Nursing 1 24-25 ก.ค. 67 12.50
187 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0007-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 6 25-26 ก.ค. 67 10.00
188 รหัสกิจกรรม : H043-M-67-C3-0005-2
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 2203
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคัดกรองผู้ป่วยเด็ก - 2 25 ก.ค. 67 5.50
189 รหัสกิจกรรม : E067-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เบอร์โทรศัพท์ : 0850229757
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล - 1 25-27 ก.ค. 67 17.50
190 รหัสกิจกรรม : H023-M-67-C3-0004-1
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 09 3137 8059
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยทางด้านอายุรกรรม Update Medicine - 1 25-26 ก.ค. 67 11.50
191 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C1-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0968783266
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2567 Nursing Informatics: Navigating the Future of Patient-Centered Care - 1 25-26 ก.ค. 67 12.00
192 รหัสกิจกรรม : H004-L-67-C3-0026-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0814325592
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรอบรม Advance Chula Target temperature management (CU-TTM) ปีที่ 2 - 3 26 ก.ค. 67 5.50
193 รหัสกิจกรรม : G024-M-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย
เบอร์โทรศัพท์ : 0831351225
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Solution to Enhance Patient Centric Care Solution to Enhance Patient Centric Care 1 26 ก.ค. 67 6.00
194 รหัสกิจกรรม : H135-M-67-C2-0007-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269334-5
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเตรียมความพร้อมพยาบาลใหม่ ประจำปี 2567 - 3 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 67 17.00
195 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C3-0011-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ - 1 30 ก.ค. 67 6.00
196 รหัสกิจกรรม : H007-L-67-C2-0005-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 023069899 ต่อ 2336
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทต่อเนื่องที่บ้าน - 1 31 ก.ค. 67 6.00
197 รหัสกิจกรรม : H003-L-67-C3-0011-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ - 2 31 ก.ค. 67 6.00
198 รหัสกิจกรรม : E014-L-67-C3-0003-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล - 1 1 ส.ค. - 27 ก.ย. 67 24.00
199 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Trauma Conference 2024 Trauma Conference 2024 1 3-4 ส.ค. 67 12.50
200 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C3-0029-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4199-781
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support: Provider course) สำหรับแพทย์และพยาบาล Advanced Cardiovascular Life Support: Provider course 4 3-4 ส.ค. 67 14.00
201 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C3-0010-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Renew Provider Course) - 2 3 ส.ค. 67 5.50
202 รหัสกิจกรรม : E013-L-67-C3-0004-2
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 2460
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับ การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง - 2 3 ส.ค. - 29 ก.ย. 67 50.00
203 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0029-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9101
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพยาบลผู้ป่วย Cardiac Imaging for Nurses (หลักสูตร 4 วัน) - 1 5-8 ส.ค. 67 22.00
204 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 7 6-7 ส.ค. 67 10.00
205 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0025-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
CPR course : standard, practice and teamwork in Ramathibodi Hospital - 1 6 ส.ค. 67 6.00
206 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0032-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8250575, 02-4199
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ทักษะการให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซีเมีย รุ่นที่ 26 - 1 7-9 ส.ค. 67 14.50
207 รหัสกิจกรรม : H283-L-67-C3-0025-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 022010077
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
CPR course : standard, practice and teamwork in Ramathibodi Hospital - 2 7 ส.ค. 67 6.00
208 รหัสกิจกรรม : H135-M-67-C3-0009-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9269334-5
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการ Palliative Care for nurse Thammasat university hospital 2024 - 1 7-8 ส.ค. 67 11.50
209 รหัสกิจกรรม : H061-M-67-C3-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 061-4282425
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้ยาเคมีบำบัด - 1 7 ส.ค. 67 6.50
210 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C2-0020-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3587171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการทางการพยาบาลยุคใหม่ Modernized Nursing Management 1 7-9 ส.ค. 67 19.50
211 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 3 8-9 ส.ค. 67 12.50
212 รหัสกิจกรรม : H052-M-67-C2-0003-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4220-7375-80
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สัมมนาวิชาการ New Technology: การพยาบาลก่อนและหลังการรักษามะเร็งด้วย Hyperbaric - 1 9 ส.ค. 67 3.00
213 รหัสกิจกรรม : E003-L-67-C3-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-936074
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต - 1 13 ส.ค. - 20 ก.ย. 67 50.00
214 รหัสกิจกรรม : H284-M-67-C3-0001-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาล บ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ : 0876971263
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนฟื้นฟู NP และอื่น ๆ (การสะสมหน่วยคะแนนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ต้องสะสมหน่วยคะแนนฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 30 หน่วย คะแนนในรอบการสะสม 5 ปี และต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 20 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน)
การอบรมพยาบาลล้างไตทางช่องท้อง Peritoneal dialysis training 2 14-23 ส.ค. 67 50.00
215 รหัสกิจกรรม : H115-M-67-C2-0001-1
ที่อยู่ : กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0850601060
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการประชุมวิชาการโรคกระดูกพรุนและโรคทางเมตาบอลิก รพ.ตร. ครั้งที่ 6 Osteoporosis Day in PGH 2024 ครั้งที่ 6 1 15 ส.ค. 67 7.00
216 รหัสกิจกรรม : H131-M-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0987592293
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เพิ่มพูนทักษะการพยาบาลผู้ป่วยบำบัดระบบหายใจ เรื่อง การหย่าเครื่องช่วยหายใจ - 1 15-16 ส.ค. 67 11.00
217 รหัสกิจกรรม : E014-L-67-C1-0002-1
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ประเด็นความเสี่ยงทางกฎหมายและข้อขัดแย้งทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล - 1 15-16 ส.ค. 67 12.00
218 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C2-0003-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) 3 17-18 ส.ค. 67 12.50
219 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C3-0007-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Provider Course) นอกเวลา - 4 17-18 ส.ค. 67 12.00
220 รหัสกิจกรรม : E035-L-67-C3-0001-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819241180
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ - 4 19-20 ส.ค. 67 13.50
221 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0017-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก Pediatric CPR provider course for nurses 6 19 ส.ค. 67 6.00
222 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C2-0016-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3587171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 19 - 1 19-20 ส.ค. 67 13.00
223 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C2-0022-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3214890
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
New Trends of care in Aged Society New Trends of care in Aged Society 1 19-20 ส.ค. 67 12.00
224 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0025-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7248
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5 Practical Points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation 1 21-23 ส.ค. 67 17.00
225 รหัสกิจกรรม : H064-M-67-C3-0005-2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การจัดการข้อร้องเรียนเบื้องต้น (First Tier) - 2 21 ส.ค. 67 5.50
226 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0004-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 4 22-23 ส.ค. 67 12.50
227 รหัสกิจกรรม : TNMC-L-67-C3-0001-1
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5967550
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advance DSMES Workshop Advance DSMES Workshop 1 22-23 ส.ค. 67 12.00
228 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C3-0003-3
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN?) Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN?) 2 24-25 ส.ค. 67 18.00
229 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0007-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 7 26-28 ส.ค. 67 10.00
230 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C2-0021-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0894185458
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการประชุมวิชาการ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ประจำปี 2567 “Smart Critical Care” Smart Critical Care 1 26-27 ส.ค. 67 11.50
231 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0007-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 8 27-28 ส.ค. 67 10.00
232 รหัสกิจกรรม : H002-L-67-C3-0001-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819577933
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรม พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร - 3 2 ก.ย. - 27 ธ.ค. 67 50.00
233 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 14 2-3 ก.ย. 67 12.50
234 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0002-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง (Advance User) - 8 3-4 ก.ย. 67 10.00
235 รหัสกิจกรรม : E003-L-67-C2-0006-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-935012
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลก:การสร้างความเข้มแข็งด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพ การศึกษา การปฏิบัติทางคลินิกและวิจัย Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes,Education,Clinical Practice, and Research 1 4-6 ก.ย. 67 13.00
236 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 15 5-6 ก.ย. 67 12.50
237 รหัสกิจกรรม : E001-L-67-C3-0003-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการอบรมวิทยากร สมาธิบำบัด SKT เพื่อสุขภาพองค์รวม - 1 6-7 ก.ย. 67 14.50
238 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C2-0001-2
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Multidisciplinary Approaches to the Injured Patients Multidisciplinary Approaches to the Injured Patients 2 7 ก.ย. 67 4.00
239 รหัสกิจกรรม : H064-M-67-C2-0002-1
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
All about Knee Arthroplasty: What the nurses need to know? All about Knee Arthroplasty: What the nurses need to know? 1 12-13 ก.ย. 67 12.50
240 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C2-0003-4
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) Basic Trauma Life Support and Trauma Team for Response (BTLS-TTR) 4 14-15 ก.ย. 67 12.50
241 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0017-3
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 024199002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก Pediatric CPR provider course for nurses 7 16 ก.ย. 67 6.00
242 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0040-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 5 17 ก.ย. 67 2.00
243 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0040-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 6 17 ก.ย. 67 2.00
244 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0040-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 7 18 ก.ย. 67 2.00
245 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0040-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9570
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (Basic User) - 8 18 ก.ย. 67 2.00
246 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 16 19-20 ก.ย. 67 12.50
247 รหัสกิจกรรม : H055-M-67-C3-0003-3
ที่อยู่ : ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 023539727 - 28
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN?) Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN?) 3 21-22 ก.ย. 67 18.00
248 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C3-0010-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Renew Provider Course) - 3 21 ก.ย. 67 5.50
249 รหัสกิจกรรม : E035-L-67-C3-0002-1
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819241180
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 5 23-24 ก.ย. 67 13.50
250 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0005-4
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support 17 17-18 ต.ค. 67 12.50
251 รหัสกิจกรรม : E031-L-67-C3-0010-4
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เบอร์โทรศัพท์ : 027633976
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Cardiovascular Life Support Provider Course (ACLS Renew Provider Course) - 4 19 ต.ค. 67 5.50
252 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C2-0009-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0808952065
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พัฒนาความก้าวหน้าวิชาชีพการพยาบาล ประจำปี 2567 - 3 25 ต.ค. 67 5.00
253 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C4-0001-1
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 092 796 8459
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือด รุ่นที่ 6 1 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 67 18.50
254 รหัสกิจกรรม : H001-L-67-C3-0013-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 9002
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การฝึกอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support Renewal course 2 1 พ.ย. 67 7.00
255 รหัสกิจกรรม : E001-L-67-C3-0004-3
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้การปรึกษาเบื้องต้น สำหรับพยาบาล - 2 4-5 พ.ย. 67 10.50
256 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C2-0017-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3587171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ - 13 7-8 พ.ย. 67 13.00
257 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C3-0002-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022450148
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมต้นแบบในการจัดการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับพยาบาลอิสระเยี่ยมบ้าน - 3 8-17 พ.ย. 67 50.00
258 รหัสกิจกรรม : TNS_-L-67-C3-0001-3
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 022450148
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย - 3 11 พ.ย. - 20 ธ.ค. 67 50.00
259 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C2-0013-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3587171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ - 31 11-12 พ.ย. 67 11.00
260 รหัสกิจกรรม : H016-L-67-C2-0015-2
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3587171
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล 12 14-15 พ.ย. 67 13.00
261 รหัสกิจกรรม : G009-M-67-C2-0004-1
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1005109
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
Dialysis Update 2024 Dialysis Update 2024 1 17 พ.ย. 67 6.50
262 รหัสกิจกรรม : E052-L-66-C3-0003-3
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817663881
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) - 3 2-27 ธ.ค. 67 50.00
263 รหัสกิจกรรม : E008-L-68-C3-0001-1
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0954491195
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
อบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) - 1 13 ม.ค. - 7 ก.พ. 68 50.00
264 รหัสกิจกรรม : E001-L-67-C3-0004-3
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0942640099
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
การให้การปรึกษาเบื้องต้น สำหรับพยาบาล - 3 13-14 มี.ค. 68 10.50