สภาการพยาบาลจัดประชุมจัดการประชุมออนไลน์ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล” ครั้งที่ 6 เรื่อง “คุณค่าพยาบาลสร้างได้จากภาพลักษณ์จริงหรือ”        เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จัดการประชุมออนไลน์ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล” ครั้งที่ 6 เรื่อง “คุณค่าพยาบาลสร้างได้จากภาพลักษณ์จริงหรือ” โดยมี ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 พร้อมด้วย พว.พรวรินทร์ นุตราวงศ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อเรื่อง สถานการณ์ภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลในปัจจุบัน กรณีศึกษาเชิงบวกและเชิงลบ คุณค่า ข้อคิดและแนวทางการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สนใจเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กว่า 1,000 คน