คู่มือการจัดการเรียนการสอน วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต