สภาการพยาบาลจัดสัมมนาคณะกรรมการสภาการพยาบาล เรื่อง “สภาการพยาบาลกับภารกิจที่กฎหมายกำหนด” 

        สภาการพยาบาลได้จัดการสัมมนาคณะกรรมการสภาการพยาบาล เรื่อง “สภาการพยาบาลกับภารกิจที่กฎหมายกำหนด” ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินงานของสภาการพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อระบบสุขภาพของประเทศและสังคมโดยรวม ตลอดจนส่งต่อภารกิจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการสภาการพยาบาลชุดเก่าที่เพิ่งหมดวาระลง (พ.ศ.2557-2561) กรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระปัจจุบัน (พ.ศ.2561-2565)

                                      

                                     

 

         ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2557-2561 และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจภารกิจการทำงานของสภาการพยาบาลภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพฯ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารงานและผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล นำโดย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ได้บรรยายเรื่อง “ภารกิจสภาการพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด” อาทิ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและการรับรองสถาบันการศึกษา การสอบวัดความรู้ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพฯและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ การฝึกอบรมความชำนาญเฉพาะสาขา กลไกการควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานการประกอบวิชาชีพฯ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ให้ความสนใจซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งสรุปประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการทำงานของคณะกรรมการสภาการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป