สภาการพยาบาลจัดอบรบเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ครั้งที่ 2       เมื่อวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2566 สภาการพยาบาลจัดอบรบเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีภาวะผู้นำด้านวิชาการทางการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล และสามารถสร้างผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาลได้ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ประธานกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล และประธานกรรมการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรบ ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สิงหา - พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ชั้น 6 สภาการพยาบาล