มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯจัดการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรี        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประชุมร่วมกับกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 โดยมี พลโท กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ เป็นประธานในที่ประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ ผู้แทนเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ เป็นประธานร่วม โดยการประชุมร่วมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ตรวจพื้นที่ของโรงแรมในการประชุม เพื่อถวายความปลอดภัยและซักซ้อมการปฏิบัติต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมจริง