สภาการพยาบาลจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล      เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล เพื่อร่วมรำลึกถึงคณาจารย์และบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีบทบาทสำคัญในการสถาปนาสภาการพยาบาล รวมทั้งสร้างความตระหนักให้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทั้งสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในโอกาสเดียวกันนี้ สภาวิชาชีพต่าง ๆ ได้แก่ แพทยสภา สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล