ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566สภาการพยาบาลขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จพระศรนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง  “Nursing Leadership : Shaping The Future of Health Care” ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ สภาการพยาบาล (On-site ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือลิงก์) และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (ออนไลน์ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) 

***ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

***CNEU 10 หน่วยคะแนน (เมื่อประชุมครบ 2 วัน)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบ On-site
- ลงทะเบียนผ่าน QR Code https://shorturl.at/ntLY0

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบ Online (Zoom Meeting)
- ประชุมออนไลน์ : ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
- ประชุมออนไลน์ : ลงทะเบียนในวันประชุม (17-18 ตุลาคม 2566)
- เปิดให้เข้าร่วมประชุม Zoom ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดรับเมื่อครบจำนวน 1,000 คน
Zoom Meeting ID : 338 329 8940
Passcode : 020271

ดาวน์โหลด : หนังสือเชิญประชุม