ขอเชิญชวนอ่านจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ฉบับออนไลน์ (E-Newsletter) และประเมินสื่อฯ ของสำนักงาน กสม.ข่าวฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญชวนอ่านจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ฉบับออนไลน์ (E-Newsletter) และทำประเมินสื่อฯ ของสำนักงาน กสม.

อ่านจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

แบบประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ