นายกสภาการพยาบาลเข้าร่วม พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์เบื้องต้น         เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้แก่ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้คำปรึกษา ทางพันธุศาสตร์เบื้องต้น ประจำปี 2565-2566 จำนวนทั้งหมด 67 คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรฯ ให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านเวชศาสตร์จีโนมในภาวะปัจจุบันและแนวทางการผลักดันเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้มีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรฯ จากทุกสภาวิชาชีพ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล