สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาการพยาบาล และองค์กรวิชาชีพการพยาบาลทั่วประเทศ จัดงานงานประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2561         เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล เรื่อง "พยาบาล เสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน"  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่น  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริหารดีเด่นด้านการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างองค์กรปลอดบุหรี่ รวมทั้งเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประธานชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

                    

         สำหรับงานประชุมวิชาการฯ นี้ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาการพยาบาล และองค์กรวิชาชีพการพยาบาลทั่วประเทศจัดขึ้น เนื่องในวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในทุกภาคส่วนได้รับรู้นโยบายของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลระดับปฏิบัติการในสถานบริการสุขภาพ สถาบันการศึกษาพยาบาล และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มอายุ บูรณาการความรู้ด้านการพยาบาลเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของทุกคน และพัฒนาความมีสุขภาพดีของประชาชนในชุมชน ครอบครัว และตนเองเพื่อความยั่งยืนของการมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์