ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด"ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมาไม่น้อยกว่า 2 ปี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด" (หลักสูตร 1 เดือน) Training Program of Nursing Specialty for Nutrition Support nurses โดยแบ่งการอบรม ดังนี้

ระยะที่ 1 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 4-7 และ 10-12 มิถุนายน 2567

ระยะที่ 2 ภาคฝึกปฏิบัติรวมและศึกษาดูงาน วันที่ 13 มิถุนายน 2567

ภาคปฏิบัติในคลินิก  รุ่นที่ 1 วันที่ 14, 17-21,24-28 มิถุนายน 2567

                          รุ่นที่ 2 วันที่ 1-5, 8-12 กรกฎาคม 2567

** อัตราค่าลงทะเบียน 30,000 บาท

** CNEU 50 หน่วยคะแนน

** รับจำนวน 24 ท่าน

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://www.acmrrama.com

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-2193, 0-2201-2990