คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ศึกษาดูงาน สภาการพยาบาล (ผ่านโปรแกรม Online)      คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จำนวนทั้งสิ้น 96 คน ศึกษาดูงานสภาการพยาบาล (ผ่านโปรแกรม Online) ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย สมกิจ กรรมการสภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาการพยาบาลต่อความก้าวหน้าและยั่งยืนของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567