สภาการพยาบาลจัดการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการประชาสัมพันธ์แก่ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด “สื่อสารอย่างสร้างสรรค์” ครั้งที่ 1      เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 พลตรีหญิง ศิริจันทร์ งาทอง ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการประชาสัมพันธ์แก่ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด “สื่อสารอย่างสร้างสรรค์” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม ทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสภาการพยาบาล ร่วมกับ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท) โดยสถาบัน MCOT Academy ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ สร้างการรับรู้ในบทบาทและหน้าที่ของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะในการสื่อสาร ให้มีความพร้อมในการสื่อสารให้ข้อมูลทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น ในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 27 คน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)