ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ     ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2567 - พฤศจิกายน 2567 ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 25 เมษายน 2567

** ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
- รายละเอียดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- โทร. 081 - 483 - 6220 (อาจารย์นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา)
- โทร 02 596 7580 หรือ 02 596 7590