นายกสภาการพยาบาลและคณะ ร่วมงาน “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”      เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมงาน “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” โดยมี นางสาวศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ “การปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย” ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ