คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะอาจารย์และนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนฯ จากประเทศบรูไนและประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะอาจารย์และนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ จาก PAPRSB intitute of Health Sciences, Universiti of Brunei Darussalam ประเทศบรูไน และนักศึกษาจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น จำนวนทั้งสิ้น 16 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล และนาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง