สภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีรดน้ำขอพรแสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ในวิชาชีพเนื่องในประเพณีสงกรานต์      เมื่อวันที่ 22 เมษายน สภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีรดน้ำขอพรแสดงกตเวทิตาคุณต่อพยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ในวิชาชีพเนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นประธาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร  สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อพยาบาลอาวุโส และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง อดีตนายกสภาการพยาบาลและนายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นผู้แทนพยาบาลอาวุโส กล่าวให้พร โดยมีคณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการสมาคมพยาบาลฯ ผู้บริหารการพยาบาลจากสถาบันต่าง ๆ  รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมรดน้ำขอพร ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล