ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป