คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล     คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 102 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามการเรียนการสอนในรายวิชาประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล (Issues and Trends in Nursing) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ. หญิง ดร. ศศิพร อุ่นใจชน เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567