ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom online) ครั้งที่ 3      ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (Zoom Online) “โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ครั้งที่ 3 เรื่อง “กฎหมายและจริยธรรมกับการให้บริการคลินิกการพยาบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล

 

-ไม่มีค่าลงทะเบียน
-ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยคะแนน
-รับจำนวนจำกัด 1,000 คน

 

     ** สำหรับพยาบาลแบบรายบุคคลที่สนใจไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น.หรือผู้เข้าร่วมประชุมครบตามจำนวน 1,000 คน ผ่านระบบ Zoom online Meeting 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญประชุม
- โครงการ
- กำหนดการประชุม
- คำแนะนำ/ข้อปฏิบัติในการร่วมประชุมวิชาการ

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom online

MeetingMeeting ID: : 938 4344 5322  
Passcode: 167376

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์  02 596 7546 – 49