สภาการพยาบาลจัดการประชุมตามโครงการชี้แจงสาระสำคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษสภาการพยาบาลจัดการประชุมตามโครงการชี้แจงสาระสำคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษว่ามีผู้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. .... และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

        รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการชี้แจงสาระสำคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษว่ามีผู้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. .... แก่คณะผู้บริหารสภาการพยาบาล คณะอนุกรรมการจริยธรรม ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ผู้แทนสถาบันการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการสอบสวนจริยธรรมในการสืบสวนสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวน ฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ในการนี้อาจารย์ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมร่วมรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมนำมาสรุปและเสนอต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาลก่อนการประกาศใช้บังคับต่อไป ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

 

ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้