คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะอาจารย์และนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนฯ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะอาจารย์และนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน สถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศจาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนทั้งสิ้น 17 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบสุขภาพและบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ. หญิง ดร. ศศิพร อุ่นใจชน  เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ดร. ทัศนา บุญทอง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567