นายกสภาการพยาบาลเข้าร่วมประชุมใหญ่ ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล ครั้งที่ 88 ประจำปี 2566     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง  เข้าร่วมประชุมใหญ่ ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล ครั้งที่ 88 ประจำปี 2566 จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะการบริหารการพยาบาล ระหว่างสถาบันเครือข่าย ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการพัฒนาระบบ การบริหาร  การบริการ และวิชาการ และสรุปผลแผนการดำเนินการในแต่ละคณะกรรมการตัวชี้วัด อาทิ Satisfaction, Infection Control, Pressure Injury, Fall Pain, Medication Error, ICD-10-TM-Health Intervention for Nursing Codes 2022 คณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล