นายกสภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี พ.ศ. 2565      เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 7 : Sculpting the Future of  Thai Nursing in Healthcare System (ปั้นแต่งอนาคตการพยาบาลไทยในระบบสุขภาพ)” จัดโดยกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน จากผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

      ในโอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลย์ศรีสังวาลย์ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร สาขาผู้นำทางการพยาบาลระดับนโยบาย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย อาจารย์ประหยัด พึ่งทิม สาขาการพยาบาลในสถานบริการ และอาจารย์พันนิภา นวลอนันต์ สาขาการพยาบาลในชุมชน