สภาการพยาบาลจัดอบรบเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรบเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง ประธานกรรมการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมพลเอกนายแพทย์สิงหา - พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ชั้น 6 สภาการพยาบาล
    สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล โดยได้คัดเลือกผู้สมัครจำนวน 24 คน จากหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีภาวะผู้นำด้านวิชาการทางการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล และสามารถสร้างผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล โดยใช้รูปแบบและวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย