ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำจดหมายข่าว HPVC Safety News การเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จากข้อมูลการรายงานของผู้ประกอบการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงาานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดำเนินการแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป

 

              ผู้สนใจสามารถติดตามจดหมายข่าวได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(Health Product Vigilance Center; HPVC)

URL: http://thaihpvc.fda.moph.go.th 
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้