ร่วมหารือการพัฒนาพยาบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

 
   

 

       เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์  นายแพทย์ประเวศ วะสี และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมหารือในประเด็นการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ที่ประชุมเห็นควรกำหนดให้มีพยาบาลอย่างน้อย 1 คน ในทุก ๆ 1 – 2 หมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการระบบการดูแล (care manager) ร่วมกับทีมการพยาบาล (skill mix team)  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสภาการพยาบาล ที่มีความมุ่งมั่นให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ สามารถดูแลประชาชนได้อย่างเป็นองค์รวม ดังคำกล่าวที่ว่า "บริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ คนไทยทุกคนมีพยาบาลดูแลใกล้ชิดประดุจญาติ"  นอกจากนี้ ศาสตราจารย์  นายแพทย์ประเวศ วะสี   ยังได้กล่าวชื่นชมยกย่องพยาบาล และประกาศว่า "ประเทศไทยต้องเป็นมหาอำนาจทางการพยาบาล พยาบาลไทยเป็นพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก เพราะมีความรู้ทางการพยาบาลระดับสากล และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งเป็นจุดแข็งของพยาบาลไทย”