คณะอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น และคณะนักศึกษาจากประเทศบรูไนดารุสซาลาม เข้าเยี่ยมชมสภาการพยาบาลคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก St.Luke’s International University ประเทศญี่ปุ่น และ PAPRSB Institute of Health Sciences, University Of Brunei Darussalam ประเทศบูรไนดารุสซาลาม เข้าเยี่ยมชมสภาการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะอาจารย์และนักศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการจาก St.Luke’s International University ประเทศญี่ปุ่น และ PAPRSB Institute of Health Sciences, University Of Brunei Darussalam ประเทศบูรไนดารุสซาลาม  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาลต่อพันธกิจในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และการจัดการฐานข้อมูลของบุคคลากรพยาบาล พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561