ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สภาการพยาบาลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการดูแลมาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ณ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561