คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ สภาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจากจาก Tzu Chi University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Faculty of Medical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและวัฒนธรรม โดยรับฟังบรรยายจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการควบคุมมาตรฐานทางด้านการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งการจัดการข้อมูลบุคลากรทางการพยาบาล และเข้าชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561