ประชุมวิชาการ “ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาล ยุค Thailand 4.0”รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ เรื่อง ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาล ยุค Thailand 4.0 จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งสภาการพยาบาล ในฐานะองค์กรสูงสุดของวิชาชีพการพยาบาล มีนโยบายในการสนับสนุนให้กลุ่มการพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมพฤติกรรม จริยธรรม และพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะในยุคประเทศไทย 4.0 โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมที่มีความสุข และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสมดุลระหว่างมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี มุ่งหวังให้ผู้บริหารทางการพยาบาล พยาบาล และอาจารย์พยาบาลที่เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม และสามารถนำหลักการและแนวคิดทางจริยธรรมไปใช้ในการพยาบาลเชิงจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลไทยทั่วประเทศ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจากฝ่ายบริการพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม พร้อมมอบรางวัลแก่พยาบาลผู้กระทำความดีในโครงการธนาคารความดี, รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล และรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง จัดขึ้น ณ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561