สภาการพยาบาลจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ 33 ปีเมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ 33 ปี เพื่อร่วมรำลึกถึงคณาจารย์และบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีบทบาทสำคัญในการสถาปนาสภาการพยาบาล รวมทั้งสร้างความตระหนักให้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พุทธศักราช 2528 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2528 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมมาตรฐาน การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยอิสระเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งสภาการพยาบาล สภาการพยาบาลได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้พื้นที่ของหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ทำการของสภาการพยาบาลชั่วคราว ต่อมาได้จัดสรรที่ดินภายในบริเวณกระทรวงสำหรับ การก่อสร้างสภาวิชาชีพ สภาการพยาบาลจึงได้ดำเนินการรณรงค์หาทุนสำหรับการก่อสร้างที่ทำการถาวรของสภาการพยาบาลขึ้น และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามอาคารว่า อาคารนครินทรศรี” ( นะ คะ ริน ทะ ระ ศรี ) และได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อาคารนครินทรศรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540

ท่านผู้สนใจสามารถอ่านประวัติสภาการพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tnmc.or.th/news/96