งานนิทรรศการแสดงผลงานประชุมวิชาการเรื่อง ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาล ยุค Thailand 4.0เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการเรื่อง ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาล ยุค Thailand 4.0 จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน่วยงานทางการพยาบาลต่างๆ ให้ความสนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมแสดง จำนวนทั้งสิ้น 37 เรื่อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล

   1. การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และการนำ Suandok Ethical Risk Model                ค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกในการดูแลผู้ป่วย High Alert Patient โดยงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

   2. การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม ระยะที่ 2 การสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกในการดูแลผู้ป่วยด้วย “Suandok Ethical Risk Model” โดยนางสาวเกษณา แซ่ล้อ และคณะ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

   3. เดินตามพระบิดา สร้างคุณค่าพยาบาล มอ. โดยคณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/การจัดการศึกษา

   1. การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในนักศึกษามหาวิทยาลัย โดย พว.สุดรัก พิละกันทา และคณะ                     งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

   2. การส่งเสริมการดำเนินชีวิตบนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต ด้วยความกตัญญู และเป้าหมายชีวิต “เด็กไทยยุคใหม่ หัวใจพอเพียง” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่