วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ นำคณะนักศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สภาการพยาบาลวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล พร้อมฟังบรรยายจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เกี่ยวกับ “บทบาทหน้าที่และภารกิจของสภาการพยาบาลในการดูแลสมาชิก รวมทั้งกำกับดูแลมาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ณ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561