ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำหรับผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลและมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย เพื่อเป็นการวางรากฐานการศึกษาการพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ดำเนินไปได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพยาบาลมีบทบาทสำคัญในทีมสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดและไว้วางใจของแม่และครอบคัว และมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เริ่มตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ตลอดจนช่วงระยะเวลาให้นมบุตรอย่างน้อย 2 ปี ทั้งในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในเด็กปกติ หรือเด็กป่วย จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะในการช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงจะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล