คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยสยาม เข้าศึกษาดูงานคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยสยาม เข้าศึกษาดูงาน สภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารทางการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562