สภาการพยาบาล และ สสส เปิดงานประชุม "การจัดเวทีพัฒนานโยบายสนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาล ผู้จัดการระบบสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีการดูแลระยะยาว"เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สภาการพยาบาล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม “การจัดเวทีพัฒนานโยบายสนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาล ผู้จัดการระบบสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีดูแลระยะยาว" ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล กล่าวรายงานและศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี แสดงปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ด้วยสภาการพยาบาลได้ขับเคลื่อนระบบโครงการพัฒนาผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ จากการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยนำเสนอรูปแบบกลางในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เห็นบทบาทของพยาบาล ในการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยการคัดเลือกรูปแบบที่โดดเด่นที่สุดในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกคือ รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคเหนือคือ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ภาคกลางคือ รพ.สระบุรี จ.สระบุรี และภาคใต้คือ รพ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยทั้ง 5 พื้นที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกันอาทิ เช่น รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เน้นการเชื่อมประสานแบบไร้รอยต่อ ขณะที่ รพ.บางละมุง เป็นเรื่องเครือข่ายชุมชน ส่วน รพ.สระบุรี ใช้ระบบไอที และผู้เชี่ยวชาญมาเชื่อมประสานข้อมูลในการดูแลสุขภาพแบบไร้รอยต่อ ซึ่งจุดเด่นของแต่ละตัวอย่างล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบการดูแลสุขภาพของหน่วยงานนั้นๆ ประสบความสำเร็จ

โดยในการประชุมได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พยาบาลไทยหัวใจเต็มร้อยร่วมสร้างสุขภาพชุมชน” โดยกล่าวว่า พยาบาลเป็นกำลังสำคัญและมีจำนวนมากที่สุดในระบบสุขภาพของประเทศไทย ทั้งยังมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติได้ดี และกล่าวชื่นชมว่า พยาบาลไทยเป็นพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก และเป็นทุนอันยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประพันธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขกับการดูแลผู้สูงอายุ” และ นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายหัวข้อ “ภารกิจท้องถิ่นกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” และนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ บรรยายในหัวข้อ “ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ความท้าทายของพยาบาล ในยุคแห่งการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ”

ทั้งนี้ ในที่ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง "บทบาทพยาบาลไทยกับการดูและผู้สูงอายุ"  (เอกสารประกอบการประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง "บทบาทของพยาบาลไทยกับการดูแลผู้สูงอายุ") โดยมีเนื้อหา สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยตระหนักถึงความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายการขับเคลื่อนระบบโครงการพัฒนาผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับข้อมูลรอบด้าน และนำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุต่อไป