รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล เปิดการประชุม “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้สถานการณ์บริการที่มีข้อจำกัด รุนที่ 1"     รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้สถานการณ์บริการที่มีข้อจำกัด รุ่นที่ 1” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สถานการณ์การบริการพยาบาลปัจจุบันกับปัญหาจริยธรรม

     โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสภาการพยาบาลได้มีการพัฒนาระบบกลไกในการดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเน้นย้ำและธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในทุกองค์กรพยาบาล จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในหลักจริยธรรมทางการพยาบาลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารการพยาบาล ร่วมทั้งเพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรการพยาบาล โดยอาศัยความรู้ด้านจริยธรรมโดยมีหัวหน้าพยาบาล และผู้บริหารทางการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมจำนวน 250 คน และจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันแสดงความคิดเห็น รวมถึงนำเสนอแนวทางในการพัฒนาด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ในประเด็นต่างๆ เช่น ความเสี่ยงทางจริยธรรม ความเสี่ยงของใคร?, ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และระบบกลไกลจริยธรรม : เครื่องมือส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันความเสี่ยงทางจริยธรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562