สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2562สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์เข้าร่วมประชุมวิชาการและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 เรื่อง “พยาบาล : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” ( Nurses - A Voice to Lead Health For All ) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรพยาบาล ผู้บริหารสถาบันทางการพยาบาล และพยาบาล ระดับปฏิบัติการในทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน เพื่อเป็นเสียงแห่งพลังนำมาซึ่งการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชน ทุกกลุ่มอายุ รวมถึงการสร้างคุณค่าในงานการพยาบาล และการสร้างเครือข่ายกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ จนเกิด ระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป โดยท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... http://www.thainurse.org/wordpress/?p=4331

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โทร 02 832 9091