คณะกรรมการสภาการพยาบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณะกรรมการสภาการพยาบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 4 ท่าน นำโดย Ms. Nwe Nwe Khin, President, Myanmar Nurse and Midwife Council (MNMC) เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของ  สภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และการดำเนินงานของสภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพ” พร้อมกันนี้คณะกรรมการสภาการพยาบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของสภาการพยาบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ และนำไปพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรต่อไป โดยมี รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ

และตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ผู้บริหารสภาการพยาบาล อาทิ  ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการของสภาการพยาบาลในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านมาตรฐานการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ การศึกษาต่อเนื่องฯ ด้านงานสอบความรู้ฯ เป็นต้น ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง  สภาการพยาบาล