คณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา” ในฐานะองค์กรร่วมจัดการประชุมเสวนาคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วม การประชุมเสวนา เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา” ในฐานะองค์กรร่วมจัดการประชุมเสวนา

          คณะกรรมการสภาการพยาบาล ผู้บริหารสภาการพยาบาล นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล และตัวแทน ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นำโดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมเสวนา เรื่อง “ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหา” สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สภาการพยาบาล และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซี่งมีความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่าง ๆ บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น การทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย การคุกคามหรือทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที ตลอดจนประชาชนที่เข้ารับการรักษาอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการทางการแพทย์ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหาดังกล่าวจึงร่วมกันจัดเสวนาเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

          สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ต.อ.สุรชาติ จึงดำรงกิจ ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 ร่วมเสวนาในประเด็นมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานพยาบาล พร้อมทั้งร่วมเสนอมาตรการในการดำเนินการ อาทิ การทำให้กฎหมายมีประสิทธิภาพในการลงโทษผู้กระทำผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินทางพฤติกรรมและอารมณ์ การประกันชีวิตให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน รวมทั้งการผลักดันให้เกิดมาตรการในการเยียวยาที่ชัดเจนในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบตามที่สภาการพยาบาลเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข