นายกสภาการพยาบาลและนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นและผู้บริหารการพยาบาลประจำปี 2562ตามที่คณะกรรมการกลางพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น พ.ศ. 2562 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่นตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ และได้ประกาศผลการพิจารณาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562  และผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 พร้อมทั้งมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลฯ ในงานประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล เรื่อง "พยาบาล เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า ( Nurses - A Voice to Lead Health For All )” ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายก สภาการพยาบาล พร้อมด้วย รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับรางวัลผู้ได้รับรางวัลฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร

รายนามผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562

คลิกที่นี่... http://www.thainurse.org/wordpress/?p=4388

รายนามผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2562

คลิกที่นี่... http://gg.gg/dxopw