ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้สถานการณ์บริการที่มีข้อจำกัด รุ่นที่ 2”รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลภายใต้สถานการณ์บริการที่มีข้อจำกัด รุ่นที่ 2” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สถานการณ์การบริการพยาบาลปัจจุบันกับปัญหาจริยธรรม

โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสภาการพยาบาลได้มีการพัฒนาระบบกลไกในการดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเน้นย้ำและธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในทุกองค์กรทางการพยาบาล จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมทางการพยาบาลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารการพยาบาล และเพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบกลไกทางจริยธรรมขององค์กรการพยาบาล ซึ่งอาศัยความรู้ด้านจริยธรรมโดยมีหัวหน้าพยาบาล และผู้บริหารทางการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 100 คน โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงละครของคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและเป็นกรณีตัวอย่างในการจัดการปัญหาด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ร่วมตอบคำถามผ่านโปรแกรมตอบคำถาม kahoot เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันแสดงความคิดเห็น รวมถึงนำเสนอแนวทางในการพัฒนาด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ในประเด็นต่างๆ เช่น สถานการณ์บริการที่มีข้อจำกัด : ต้นเหตุแห่งความเสี่ยงทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล องค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมที่เป็นฐานสำหรับการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล และ คุณค่าตนเอง คุณค่าวิชาชีพ  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 29 - 31  พฤษภาคม 2562

 

สามารถดาวน์โหลดรูปการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ROModOVjhXc2Cbhn4zOSyL461nRAqsI6