สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการเรื่อง จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 1เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการเรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล ครั้งที่ 1” และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิสภาการพยาบาล” สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล ได้จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้การใช้จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพที่สามารถให้การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการและ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ การประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการนำความรู้จากการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขขณะเผชิญปัญหา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องดังกล่าว อาทิ การใช้กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ พยาบาลกับการเผชิญเหตุการณ์ที่ถูกร้องเรียนโดยผู้ใช้บริการ ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล